halife

Halifelik, Müslümanlarda baş imamlık, göreviydi. Hz. Muhammed sağlığında imamlara kendi adına namaz kıldırmak yetkisini vererek kendisi baş imam olmuştu. Peygamber, Müslümanların din ve dünya işlerinin başkanı idi. Hz. Muhammed ölünce, Müslümanlar kendilerine Halife adı verilen ve Peygamberin vekili sayılan bir başkan seçtiler.

Bu makalenin ilgili olduğu konu başlıkları: hilafet, 10. yüzyıl, 1258, 16. yüzyıl, 1924, 3 mart, 750, abbasiler, abdülmecit, ali bin ebu talib, bağdat
halife
Halife
Halifelik, Müslümanlarda baş imamlık, göreviydi. Hz. Muhammed (sav) sağlığında imamlara kendi adına namaz kıldırmak yetkisini vererek kendisi baş imam olmuştu. Peygamber, Müslümanların din ve dünya işlerinin başkanı idi. Hz. Muhammed ölünce, Müslümanlar kendilerine Halife adı verilen ve Peygamberin vekili sayılan bir başkan seçtiler. Böylece Halife kelimesi Arap Devletlerinde devlet başkanına verilen bir san oldu. Emeviler devrinde halifelik babadan oğula geçen bir saltanat haline geldi. 1258'de Hulagu'nun Bağdat'ı zaptı üzerine Abbasi sülalesinden birinin Mısır Kölemenlerine sığınmasıyla halifelik Kölemenlerin himayesinde 1517'ye kadar devam etti. Osmanlı Padişahı Yavuz Sultan Selim, Mısır'ı zaptettiği zaman halife olan Mütevekkil Alallah'tan halifeliği aldı.

Yavuz Sultan Selim'den sonra gelen bütün Osmanlı Padişahları Halife sanını kullandılar. Son halife Abdülmecit Efendiye kadar halifelik devlet başkanlığı ile beraber gitmiştir.

Sultan İkinci Abdülhamit devrinde ve sonra, bütün Müslümanları bir idare altında toplamak gayesiyle "Panislamizm" siyaseti güdüldü. Bu siyaset, halkı Müslüman olan sömürgeye sahip Avrupa devletlerini aleyhimize çevirmekten başka bir şeye yaramadı. Bu devletler Osmanlı İmparatorluğunu bir an önce parçalamak, aralarında bölüşmek için faaliyete geçtiler. 19. yüzyılda gelişmeye başlayan mi1liyetçi1ik akımının, Türk o1mayan İslam toplulukları arasında yayılması, halifeliğin Müslümanlar üzerindeki nüfuzunu azalttı. Osmanlı İmparatorluğunun yıkılma devrinde ise, halifeliğin, Müslümanlar üzerindeki otoritesi tamamen sarsılmıştı.

Türkiye'de Cumhuriyetin ilanından sonda 3 Mart 1924 tarihli, "Hilafetin ilgasına ve Hanedan-ı Osmaniye'nin Türkiye Cumhuriyeti memalik-i hariciyesine çıkarılmasına dair kanun"la hilafet kaldırılmıştır. (bkz. Hilafetin kaldırılması)

Halife Anlamları

halife

Türkçe halife kelimesinin İngilizce karşılığı.
n. caliph, calif, khalif, commander of the faithful

halife

hz muhammet'in vekili olarak müslümanların imamlığını ve şeriatın koruyuculuğunu yapmakla görevli sayılan kimse; babıâli kalemlerinde yazman.
hükümdar.
osmanlı padişahlarının kullandıkları sanlardan biri.

halife

Türkçe halife kelimesinin Fransızca karşılığı.
calife [le]

halife

Türkçe halife kelimesinin Almanca karşılığı.
n. Kalif, Calif

halife

Osmanlıca halife kelimesinin Türkçe karşılığı.
Öncekinin yerine geçen. * Fık: İlâhî, yâni şer'î hükümlerin tatbik ve icrası için Peygamber'e (A.S.M.) vekil olan zât. İmam. İmamet-i kübra. (Namazda imama uyan cemaat gibi, halifeye de şer'î emirlerde öylece itaat edilir. Halifede aranan dört şart: İlim, adalet, kifayet, a'zâ ve havâsta selâmet.) (Bak: Hilafet)

halife

(Arapça) Erkek ismi 1. Halef, naib. 2. Hz. Peygamber'in vekili ve dünyadaki müslümanların başı olan kimse.

İlgili konuları ara

hilafet 10. yüzyıl 1258 16. yüzyıl 1924 3 mart 750 abbasiler abdülmecit ali bin ebu talib bağdat
...

Okuma Önerileri

İhşidoğulları Beyliği
2 yıl önce

Mısır’da 935-969 târihleri arasında hüküm sürmüş bir Türk hânedânı. Devletin kurucusu Muhammed bin Tuğç, iki nesilden beri Abbâsîle

İhşidoğulları
İmam
3 yıl önce

İmam, öne geçen, rehber, idâre eden, cemâata namaz kıldıran, pâdişâh, halîfe. “İmâm” kelimesi dînî bir tâbir olarak, üç mânâda

ݝmam, ݝmam
Ulak
2 yıl önce

Haber götüren, haberci. Kelime mânâsı “ulaştırıcı” demektir. Bütün devletlerde haberlerin ulaştırılması için genel ve özel bâzı

Ulak, Osmanlı Devleti
Sultan İkinci Osman
1 yıl önce

Sultan İkinci Osman (Genç Osman - (1604 - 1622) Osmanlı sultanlarının on altıncısı ve İslâm halîfelerinin seksen birincisidir. Babası Sult

İhşidiler
1 yıl önce

Mısır’da 935-969 târihleri arasında hüküm sürmüş bir Türk hânedânı. Devletin kurucusu Muhammed bin Tuğç, iki nesilden beri Abbâsîle

Halîfe
3 yıl önce

Hilâfet veya Hâlifelik (Arapça: خلافة ), İslami siyâsî ve hukukî yönetim makamına ve yönetime verilen isimdir. Hâlife ise Hilâfet mak

Dört büyük halîfe
3 yıl önce

Dört Büyük Halife ya da Hulefa-i Raşidin, (Raşid Halifeler veya Dört Büyük Halife) (Arapça: الخلفاء الراشدون‎) İslam Peygam

Dört Büyük Halife, İslam, Abbasiler, Ahiret, Akide, Alevilik, Ali bin Ebu Talib, Allah, Arapça, Ashab-ı Kiram, Aslí® deliller
İhşidoğulları
2 yıl önce

Mısır’da 935-969 târihleri arasında hüküm sürmüş bir Türk hânedânı. Devletin kurucusu Muhammed bin Tuğç, iki nesilden beri Abbâsîle

Resuliler
3 yıl önce

Yemen’de 1231-1454 yılları arasında hüküm sürmüş olan hânedân. Resûlîlerin ataları, Eyyûbîlerin Yemen şûbesinin kurucusu ve Selâha

Şûrâ
3 yıl önce

Bir işin yürütülmesi için seçilen ve belli vasıfları taşıyan kişilerden meydana gelen danışma meclisi veya bu meclisin toplandığı yer.

ݞݻrݢ, ݞݻrݢ
...

Görüşler

misafir Avatar
misafir - 5 yıl önce
hz.muhammed'tensonra onun vekili olarak müslümanların başı olan kimse.

Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.