--}}

İslam'da İsa

:``Bu konunun ana maddesi İsa`dır``

``Bu konunun ana maddesi İsa`dır``


İslam dininde İsa, Allah`ın önemli peygamberlerinden biri olarak inanılır ve sevilir. Hristiyan metinleri gibi Kur`an`da İsa`nın biyolojik bir babası olmadan, Tanrı`nın isteği ile doğduğunu belirtir:

``"Allah nezdinde İsa`nın durumu, Adem`in durumu gibidir. Allah onu topraktan yarattı. Sonra ona "Ol!" dedi ve oluverdi."`` (Al-i İmran Suresi, 59)


İsa Kur`an`da mütemadiyen "``İsa bin Meryem``" (yani ``Meryem oğlu İsa``) olarak anılır. Yine Hristiyan inancına benzer şekilde İslam`da da onun Allah`ın izniyle çeşitli mucizeler göstermiş olduğuna inanılır:

``"...Meryem oğlu İsa`ya da mucizeler verdik. Ve onu, Ruhu`l-Kudüs (Cebrail) ile destekledik. (Ne var ki) gönlünüzün arzulamadığı şeyleri söyleyen bir elçi geldikçe ona karşı büyüklük tasladınız. (Size gelen) peygamberlerden bir kısmını yalanladınız, bir kısmını da öldürdünüz."`` (Bakara Suresi, 87)


Mesihliği

Mesih kelimesi, Kur`an`da da (3/45, 4/157-159, 171-172, 5/17, 72, 75 9/31) geçer. İsa Kur`an`da yer yer ``"İsa Mesih"`` olarak anılır. Al-i İmran Suresi, 45. Ayet (Diyanet Meali) Nisa Suresi, 156-157. Ayetler (Diyanet Meali) Nisa Suresi, 171. Ayet (Diyanet Meali) Tevbe Suresi, 30. Ayet (Diyanet Meali)

Bir kısım İslam alimleri tarafından Kur`an`da İsa adıyla birlikte anılan ve fazla ayrıntılandırılmayan ``Mesih`` sıfatının, diğer İbrahimi dinlerden (Hristiyanlık ve Musevilik) farklı olarak, beklenen bir kurtarıcıyı değil de, İsa`nın bir lakabını tanımladığına inanılmaktadır.``İslam Kaynaklarına Göre Hz. İsa`nın akibeti Meselesi``, doktora tezi, Özet (1999) Hızır Yağcı [1] (2005) Bununla birlikte İslam alimleri arasında, mesih kavramı konusunda tam bir fikir birliği yoktur.

Diğer İbrahimi dinlerde de yer alması nedeniyle, peygamberin ölümünden sonraki yıllarda mesih kavramı sık sık israiliyyata konu olmuşur.

Bazı İslam alimleri Mesih kavramını Hristiyanlıktaki anlamına benzer şekilde yorumlarlar. Nisa Suresi 158-159. ayetler şöyle der:

``"...Allah onu (İsa`yı) kendi nezdine kaldırmıştır. Allah izzet ve hikmet sahibidir. Ehl-i kitaptan her biri, ölümünden önce ona muhakkak iman edecektir. Kıyamet gününde de o, onlara şahit olacaktır."``

İsa ile ilgili bu ayetler Prof. Dr. Ali Özek ve Prof. Dr. Hayrettin Karaman tarafından hazırlanan ``Kur`an-ı Kerim ve Türkçe Açıklamalı Mealinde şöyle izah edilir: "Allah, peygamberi İsa`yı Yahudi`lerden korumuş, öldürmelerine mani olmuştur. Onu kendi katına kaldırmıştır. Ancak bunun şekli ve zamanı üzerine farklı açıklamalar ve anlayışlar vardır. Çoğunluğa göre Allah onu, kudretiyle manevi semalardaki hususi mevkiine kaldırmıştır, kıyametten önce tekrar dünyaya gönderecektir, o zaman bütün ehl-i kitap onun peygamber olduğuna inanacak, batıl inançlarından kurtulacaklardır. Hz. İsa dünyada kaldığı müddetçe Kur`an ile hükmedecek, haç ve domuz ile ilgili batıl uygulamalara son verecektir. Bir başka anlayışa göre Allah onu Yahudilerden korumuş, eceli gelince vefat ettirmiş ve ruhunu semadaki yerine kaldırmıştır. Kıyametten önce gelecek olan da onun ruhudur. Ehl-i kitaptan olanlar, ölümlerinden önce gerçeği öğrenip inanacaklar, fakat bunun faydası olmayacaktır. Bu anlayış Al-i İmran Suresi`nin 54-56. ayetlerine dayandırılmıştır." Prof. Dr. Ali ÖZEK & Prof Dr. Hayrettin KARAMAN, ``Kur`an-ı Kerim ve Türkçe Açıklamalı Meali``, s.102 (Nisa, 158-159 dipnot), 1992

Tanrılığı

İslamiyet İsa`nın Tanrı olduğunu veya Tanrı`nın oğlu olduğunu kabul etmez, bu tür bir fikre şiddetle karşı çıkar. Kur`an`da bu durum şöyle açıklanır:

``"Şüphesiz, `Allah, Meryem oğlu Mesih`dir` diyenler andolsun ki kafir olmuşlardır..."`` (Maide Suresi, 17)


``"...Allah birdir. Allah sameddir. O, doğurmamış ve doğmamıştır. Onun hiçbir dengi yoktur."`` (Ihlas Suresi)


Çarmığa gerilmesi

Ayrıca Kur`an`a göre, İsa çarmıhta ölmemiştir:

``"Ve `Allah elçisi Meryem oğlu İsa`yı öldürdük` demeleri yüzünden (onları lanetledik). Halbuki onu ne öldürdüler, ne de astılar; fakat (öldürdükleri) onlara İsa gibi gösterildi. Onun hakkında ihtilafa düşenler bundan dolayı tam bir kararsızlık içindedirler; bu hususta zanna uymak dışında hiçbir (sağlam) bilgileri yoktur ve kesin olarak onu öldürmediler. Bilakis Allah onu (İsa`yı) kendi nezdine kaldırmıştır. Allah izzet ve hikmet sahibidir."`` (Nisa Suresi, 157-158)


Ahmediyye mezhebine göre çarmıhtan kurtulan İsa, Keşmir`e gitmiş ve burada Yuz Asaf ismiyle yaşamış, ölmüştür. Fakat genel İslam mezheplerinin ve ehl-i sünnet`in görüşü bu yönde değildir.

Muhammed`in geleceğini bildirmesi

Kur`an da İsa`nın İslam Peygamberi Muhammed`in geleceğini bildirdiği belirtilir:

``"Hatırla ki, Meryem oğlu İsa: `Ey İsrailoğulları! Ben size Allah`ın elçisiyim, benden önce gelen Tevrat`ı doğrulayıcı ve benden sonra gelecek Ahmed ``“Benim ismim Kur`an`da Muhammed, İncil`de Ahmed, Tevrat`ta Ahyed`dir.”`` Nebhani, Hüccetüllah ale`l-í‚lemin, 108, 112; Halebi, es-Siretü`l-Halebiye, 1:353; el-Envarü`l-Muhammediyye mine`l-Mevahibü`l-Ledünniyye, s. 143 (İbn-i Abbas`dan rivayet olunmuştur) adında bir peygamberi de müjdeleyici olarak geldim`, demişti. Fakat o, kendilerine açık deliller getirince: Bu apaçık bir büyüdür, dediler."`` (Saf Suresi, 6)


Mucizeleri

Kur`an`da İsa`nın henüz bir bebek iken konuştuğu ve Meryem`in masumiyetini teyit ettiği ileri sürülür. Kur`an`da İsa`ya atfedilen bir başka mucize de kilden kuşlara can vermesidir.

Bu mucizelerden Hristiyan kaynaklarında bahsedilmez.

Kaynakça ve Notlar

  • Kur`an


Peygamberler Islam ve Kur`ana göre

Kaynaklar

Vikipedi

İlgili konuları ara


Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.