Rami Mehmed Paşa

Râmî Mehmed Paşa Osmanlı sadrâzamlarından. 1654’te İstanbul Eyüp’te doğdu. Terâzici Hasan Ağa adında birinin oğludur.

Bu makalenin ilgili olduğu konu başlıkları: rami mehmed paşa, rami mehmed paşa
Rami Mehmed Paşa Osmanlı sadrazamlarından. 1654’te İstanbul Eyüp’te doğdu. Terazici Hasan Ağa adında birinin oğludur. İlk tahsilini Eyüp’te yaptıktan sonra Reis-ül-Küttaplık Kalemine katip olarak girdi. Bu sırada şiire istidadı sebebiyle Nabi ve Sami gibi devrinin büyük şairlerinin meclisine devam ederek yükseldi. Rami mahlasını aldı. 1686’da Divan-ı Hümayun Kalemine girdi. Divan işlerindeki geniş bilgisi ve mahareti göz önünde bulundurularak, 1690 yılında Beylikçiliğe tayin olundu. Yıllarca bu vazifede bulunduktan sonra, 1696’da Acem Bekr Efendinin yerine Reis-ül-Küttab oldu. Karlofça Antlaşması için yapılan görüşmelere murahhas olarak katıldı. Bu müzakerelerde gösterdiği başarılarından dolayı, padişahın iltifatını kazandı. 1703’te Daltaban Mustafa Paşanın yerine sadrazam oldu. Yedi ay kadar sadarette kalan Rami Mehmed Paşa, pek çok ıslahat hareketlerinde bulundu. Harpler dolayısıyla bozulmuş olan mali vaziyeti düzeltti. Tersane işlerini yoluna koydu. Milli Sanayiye ehemmiyet verdi. Yerli çuha ve ipek sanayiini teşvik etti ve her hususta himaye edileceklerini taahhüt etti.

1703’te İkinci Mustafa Hanın tahttan indirilmesiyle sonuçlanan Edirne Vakası ile, Rami Mehmed Paşa da görevinden alındı. Önce Kıbrıs (1703) ve arkasından Mısır valiliğine getirildi. Bu görevdeyken halkın hoşnutsuzluğu sebebiyle azlolunarak Rodos’a, sürgüne gönderildi. Burada, 1704 yılında üzüntü içerisinde öldü.

Rami Mehmed Paşa, işgüzar, geniş malumat sahibi, mali işlerde ehliyetli ve gayretli bir devlet adamıydı. Arapça ve Farsça bilir, divan edebiyatında seçkin bir üslup üstadı olarak tanınırdı. Bursalı Mehmed Tahir onun için; “Şiirde Nef’i ve Nabi derecesinde, en büyük simalardan olmasına rağmen, layık olduğu şöhreti bulamamıştır” demektedir. Rami Mehmed Paşanın başarılı gazellerinin yer aldığı bir Divan’ı, Karlofça sulh müzakerelerini bütün teferruatı ile anlatan Karlofça Sulhnamesi ve 1400 kadar resmi yazının toplandığı Münşeat’ı başlıca eserleridir.

Mücevher, tac-ı devlet kimseye sud etmez ey Rami Nice şah-ı cihanın çeşmi ol efserde kalmıştır.

İlgili başlıklar

 • Türk Devlet ve Siyaset Adamları
 • Sadrazamlar
 • Müslüman Türk devletleri
 • ...

  Okuma Önerileri

  Mehmed
  3 yıl önce

  Mehmet, İslam peygamberi olan Muhammed'in adından türemiş Türkçe bir erkek adıdır. İsim önce Mehemmet olmuş, sonra Mehmet olarak okunmaya b

  Mehmet, Fatih Sultan Mehmet, Hz. Muhammed, III. Mehmet, IV. Mehmet, Mehmet Akif Ersoy, Mehmet Ali Alabora, Mehmet Ali Erbil, Mehmet Ali Yağcı, Mehmet Ali Şahin, Mehmet Altan
  Mehmed Paşa
  3 yıl önce

  Türk tarihinde birden fazla Mehmed Paşa vardır. Bunlar;

  Mehmed Paşa, Ayas Mehmed Paşa, Benderli Mehmed Selim Sırrı Paşa, Boynuyaralı Mehmed Paşa, Boşnak Derviş Mehmed Paşa, Burdurlu Derviş Mehmed Paşa, Bıyıklı Koca Derviş Mehmed Paşa, Cerrah Mehmed Paşa, Civankapıcıbaşı Sultanzade Semiz Mehmed Paşa, Damat Melek Mehmed Paşa, Darendeli Cebecizade Mehmed Paşa
  Liste - Osmanlı Vezirleri
  3 yıl önce

  I. OsmanOrhan Gazi Alaüddin Paşa (İlk sadrazam) Gündüz Alp (İnönü Beyi) Hasan Alp (Yarhisar Beyi) Turgut Alp (İnegöl Beyi) Konur Alp A

  Şükrü Paşa (Mehmed)
  2 yıl önce

  Şükrü Paşa (Mehmed) Osmanlı Devletinin son yıllarında yetişmiş, Balkan Harbi sırasında Edirne'yi kahramanca müdafaa etmiş kumandan. Adı

  Mehmet (anlam ayrımı)
  3 yıl önce

  === Osmanlı padişahları ===* I. Mehmed (Çelebi), 5. Osmanlı padişahı* II.

  Râmî Mehmed Paşa
  3 yıl önce

  Rami Mehmet Paşa (d. 1654 İstanbul - ö.

  Rami Mehmed Paşa, 1703, 22 Ağustos, 24 Ocak, Ayaşlı Nişancı İsmail Paşa, Bahadırzade Arabacı Ali Paşa, Bayburtlu Kara İbrahim Paşa, Boynueğri Seyyid Abdullah Paşa, Bozoklu (Bıyıklı) Mustafa Paşa, Daltaban Mustafa Paşa, Divitdar Mehmed Emin Paşa
  Sadrazamlar
  3 yıl önce

  Osmanlı Devleti sadrazamları ve başbakanlarına ait detaylı liste.

  Osmanlı İmparatorluğu
  1 yıl önce

  Osmanlı Devleti, 13. yüzyıl sonlarından 20. yüzyılın ilk çeyreğine değin varlığını sürdüren Türk devleti. Anadolu'da kurulmuş, sın

  Osmanlı Devleti, Saltanat, Osmanlı'da ıslahat hareketleri, Islahat Fermanı, Tanzimat, Sultan Abdülhamit, Fatih Sultan Mehmet, Kanuni Sultan Süleyman, Osmanlı Beyliği, Anadolu, Osmanlıca, İstanbul, Padişah, Hilafet, Halife, Osmanlı Sultanları, Edirne, Bursa, Beylik, Osmanlı Ordusu, Sadrazam, Saray, Topkapı Sarayı, Dolmabahçe Sarayı, Süleymaniye Cami, Türkler, Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti, Birinci Dünya Savaşı
  Karamani Mehmed Paşa
  3 yıl önce

  Karamani Mehmed Paşa, Mevlana'nın torunlarındadır. 1458'de vezir, 1464'te nişancı, 1478'de sadrazam oldu. Fatih Kanunnamesi'nin hazırlanmasınd

  Rami Mehmed Paşa
  3 yıl önce

  Râmî Mehmed Paşa Osmanlı sadrâzamlarından. 1654’te İstanbul Eyüp’te doğdu. Terâzici Hasan Ağa adında birinin oğludur.

  Rami Mehmed Paşa, Rami Mehmed Paşa
  ...

  Görüşler

  Bu konuda henüz görüş yok.
  Görüş/mesaj gerekli.
  Markdown kullanılabilir.