Kitab-ı Mukaddes

Eski Ahid ve Yeni Ahid'i içeren, Yahudi ve Hıristiyan inanışının temelini oluşturan ve kutsal sayılan kitap.

Eski Ahid ve Yeni Ahid'i içeren, Yahudi ve Hıristiyan inanışının temelini oluşturan ve kutsal sayılan kitap. Kitabı Mukaddes, Eski Antlaşma'yı ve Yeni Antlaşma'yı içeren, Hıristiyan inanışının temelini oluşturan ve kutsal sayılan kitap.

Bazen Türkçe'ye hatalı olarak İncil adıyla çevrilmektedir. Halbuki İncil, Kitabı Mukaddes'in 2. bölümü olan Yeni Antlaşma'ya verilen addır. İncil ayrıca, Yeni Antlaşma'nın Matta, Markos, Luka ve Yuhanna tarafından yazılmış olduğuna inanılan ve İsa'nın yaşamını farklı yönlerden ele alan ilk dört kitabına da verilen addır. (Matta İncili, Luka İncili vb.)

Yahudiler için, Kitabı Mukaddes'in sadece ilk bölümü olan Eski Antlaşma kutsal kabul edilirken, Hıristiyanlar için her iki kısım da kutsaldır. Ancak Yahudiler'in kabul ettiği Eski Antlaşma'daki kitapların dizilimi farklıdır.

Katolik Kilisesi'nin kontrolü ve korumasındaki Vulgata adı verilen Latince metin, ilk kez Martin Luther tarafından halkın anlayabileceği güncel dile çevrilmiştir. En ünlü İngilizce çevirisinin adı 1560 tarihli King James Sürümü'dür. Bu çeviri, bazı Hıristiyan inanırlarca hala 'hatasız' olarak kabul edilmekte olup, referans olarak kullanılmaktadır.

Eski Antlaşma 39, Yeni Antlaşma ise 27 kitaptan oluşmuştur.

Eski Antlaşma

 1. Yaratılış
 2. Mısır'dan Çıkış
 3. Levililer
 4. Çölde Sayım
 5. Yasa'nın Tekrarı
 6. Yeşu
 7. Hakimler
 8. Rut
 9. 1. Samuel
 10. 2. Samuel
 11. 1. Krallar
 12. 2. Krallar
 13. 1. Tarihler
 14. 2. Tarihler
 15. Ezra
 16. Nehemya
 17. Ester
 18. Eyüp
 19. Mezmurlar
 20. Süleyman'ın Özdeyişleri
 21. Vaiz
 22. Ezgiler Ezgisi
 23. Yeşaya
 24. Yeremya
 25. Ağıtlar
 26. Hezekiel
 27. Daniel
 28. Hoşea
 29. Yoel
 30. Amos
 31. Ovadya
 32. Yunus
 33. Mika
 34. Nahum
 35. Habakkuk
 36. Sefenya
 37. Hagay
 38. Zekeriya
 39. Malaki

Yeni Antlaşma

 1. Matta
 2. Markos
 3. Luka
 4. Yuhanna
 5. Elçilerin İşleri
 6. Pavlus'tan Romalılar'a Mektup
 7. Pavlus'tan Korintliler'e 1. Mektup
 8. Pavlus'tan Korintliler'e 2. Mektup
 9. Pavlus'tan Galatyalılar'a Mektup
 10. Pavlus'tan Efesliler'e Mektup
 11. Pavlus'tan Filipililer'e Mektup
 12. Pavlus'tan Koloseliler'e Mektup
 13. Pavlus'tan Selanikliler'e 1. Mektup
 14. Pavlus'tan Selanikliler'e 2. Mektup
 15. Pavlus'tan Timoteos'a 1. Mektup
 16. Pavlus'tan Timoteos'a 2. Mektup
 17. Pavlus'tan Titus'a Mektup
 18. Pavlus'tan Filimon'a Mektup
 19. İbraniler'e Mektup
 20. Yakup'un Mektubu
 21. Petrus'un 1. Mektubu
 22. Petrus'un 2. Mektubu
 23. Yuhanna'nın 1. Mektubu
 24. Yuhanna'nın 2. Mektubu
 25. Yuhanna'nın 3. Mektubu
 26. Yahuda'nın Mektubu
 27. Vahiy


Eski Antlaşma temel olarak üç ayrı bölümde incelenebilir:

 1. Yasa kitabı. Musa'nın beş kitabı (Tevrat).
 2. Tarih kitapları. Peygamberlik kitapları.
 3. Bilgelik ve şiir kitapları (Mezmurlar (Zebur), Özdeyişler vb)


Yeni Antlaşma ise temel olarak dört ayrı bölümde incelenebilir:

 1. Müjdeler (İnciller). İlk dört kitap.
 2. Elçilerin İşleri (İlk kilisenin tarihi).
 3. Mektuplar.
 4. Vahiy (Apokalips).

  Kaynaklar

  Vikipedi

Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.