Kapıkulu Ocağı

Kapıkulu Ocağı, Osmanlı Devleti`nin sürekli ordusunu oluşturan ve doğrudan padişaha bağlı olan yaya, atlı ve teknik sınıftan asker ocaklarına verilen addır. Kapıkulu ocaklarının kurulmasından önceki dönemde Osmanlı Devleti`nin askeri gücünü yayalar ve müsellemler oluşturuyordu.

Bu makalenin ilgili olduğu konu başlıkları: kapıkulu ocağı, 1362, acemi ocağı, askeriye, barut, bomba, devşirme, fatih sultan mehmed, humbaracı ocağı, i. murat, ii. mahmud, osmanlı ordusu, osmanlı devleti
Kapıkulu Ocağı (Kapıkulu Ordusu, Kapıkulu Askerleri, Kapıkulu Ocakları), Osmanlı Devleti`nin sürekli ordusunu oluşturan ve doğrudan padişaha bağlı olan yaya, atlı ve teknik sınıftan asker ocaklarına verilen addır. Kapıkulu ocaklarının kurulmasından önceki dönemde Osmanlı Devleti'nin askeri gücünü yayalar ve müsellemler oluşturuyordu. Bu birlikler tımarlı sipahiler, akıncılar, azaplar, voynuklar, martoloslar ve cerahorlarla destekleniyordu.

I. Murad döneminde (1360-89) örgütsel kuruluşu tamamlanan kapıkulu ocakları, 16. yüzyılda yeniden düzenlendi. Bu yapıda, yaya ve atlı olarak iki ana sınıf vardı. Acemi oğlanları, yeniçeriler, cebeciler, topçular, top arabacıları yay sınıfını, sipahiler, silahdarlar, sağ ulufeciler, sol ulufeciler, sağ garipler, sol garipler de atlı sınıfı oluşturuyordu.

Kapıkulu olacak kişinin ailesiyle ve diniyle tüm bağlarını koparması, aynı yeni doğmuş gibi, hükümdardan başka kimseye maddi ya da duygusal herhangi bir bağ hissetmemeleri gerekiyordu. Osmanlı hanedan zihniyeti, Müslümanlara bu mevkilerin kapalı olmasına bahane olarak da, "gerçek bir müslümanın kul olamayacağı" görüşünü ileri sürüyordu.Yol Haseki Saray muhafız subayı<br>

Çuhadar Padişahın giyeceklerini muhafaza edip taşıyan<br>

Bölükağası Yeniçeri bölük kumandanı
Yol Haseki Saray muhafız subayı
Çuhadar Padişahın giyeceklerini muhafaza edip taşıyan
Bölükağası Yeniçeri bölük kumandanı


Kapıkulu ocakları, Bektaşiliğin güçlü biçimde örgütlendiği Osmanlı kurumlarındandı ve bu nedenle ocağa Ocağ-ı Bektaşiyan, askerlerine taife-i Bektaşiye, ocak subaylarına sanadid-i Bektaşiyan, yükselme yoluna da ilsile-i Bektaşiyan deniliyordu. Bektaşilikteki alegorik simgeler de (örn. börk, kazan) aynen kapıkulu ocaklarına alınmıştı ve Bektaşi dervişleri ocak ortalarının üyesi sayılıyordu.

Osmanlı Devleti'nin sınırları genişledikçe kapıkulu ocaklarında da yeni düzenlemelere gidildi. İstanbul'un alınışından sonra, Gelibolu'daki Acemi Ocağı dışında İstanbul'da ikinci bir Acemi Ocağı kuruldu. Ağa bölükleri de kapıkulu kısmına alındı; ocak subaylarının rütbeleri ve yetkileri belirlendi. Sınır boylarındaki kalelerin korunması için, kapıkulu kapsamında yerlikulu yeniçerisi (gönüllü yeniçeri), cebeci, topçu, lağımcı, humbaracı ortaları kuruldu.

Kapıkulu ocaklarında, devşirme ve pençik yasalarına göre asker yetiştirilirdi. Adaylar (devşirmeler ve pençik oğlanlar) acemi ocaklarındaki eğitimden sonra "kapıya çıkma" denen işlemle ömür boyu asker olarak kapıkulu sınıflarına alınırlardı. Başka bir meslek edinmeleri ve evlenmeleri yasaktı. Bütün kapıkulu askerleri oda denen kışlalarda cemaatler oluşturur, her cemaat de kendi içinde bölüklere ayrılırdı.

Savaşçı bir sınıf olan kapıkuluların görevleri katı ve ödünsüz kurallara bağlanmıştı. Bu kurallara kavanin-i yeniçeriyan denirdi. Kapıkulları kent güvenliğinden ve sınırların korunmasından sorumluydu. Silah olarak genellikle tüfek, kılıç, ok ve yayi kalkan, mızrak kullanırlardı.

Osmanlı padişahının kapıkulu ocaklarının Birinci Ortası'nın yoldaşlarından sayılması, ulufe günü yeniçeri ağası giysisi ile kışlaya gelmesi ve ulufesini alması, at üstünde bir kase şerbet içmesi gelenekti. Ulufeleri üç ayda bir galebe divanında dağıtılan kapıkulları padişahların tahta çıkışları (cülus) ve sefere gidişlerinde de bahşiş alırlardı. Kapıkulu kışlalarının bir bölümü Atmeydanı'nda, bir bölümü Şehzadebaşı'ndaydı.

Kapıkullarının disiplini 17. yüzyılda bozuldu. Devşirme ve pençik sistemleri işlemez duruma geli ve ocağa rasgele asker alınmaya başlandı. İstanbul'da sık sık çıkan ayaklanmalar, genellikle kapıkullarınca yönlendiriliyordu. 1632'de IV. Murad'ın reform girişimi geçici bir iyileşme sağladı. Köprülüler döneminde de ocaklardaki disiplin yeniden kuruldu. II. Mustafa'nın, III. Ahmed'in, III. Mustafa'nın ve III. Selim'in bu konudaki reform çabalarının çoğu büyük ayaklanmalar karşısında başarısızlıkla sonuçlandı. II. Mahmud 1826'da ocağın humbaracı, barutçu, lağımcı gibi teknik sınıflarını köklü reformlarla yeniden örgütlerken, öbür kapıkulu ocaklarını kaldırdı.

Kent güvenliğinden ve sınırların korunmasından sorumlu olan, silah olarak genellikle tüfek, kılıç, ok ve yayi kalkan, mızrak kullanan Savaşçı bir sınıf olan kapıkuluların görevleri katı ve ödünsüz kurallara bağlanmıştı. Bu kurallara kavanin-i yeniçeriyan denirdi.

Kapıkulu PiyadeleriAcemi Ocağı

I. Murat döneminde Osmanlı ordusunun asker gereksinmesini karşılamak için kurulmuş (1362) örgüt. Savaşlarda alınan tutsakların beşte birinin devlet hesabına yetiştirilmesi için Pençik usülüne göre ayrılanlara ``acemi oğlanı``, devşirme kanununa göre toplanan Hristiyan çocukların Geliboluda eğitildiği bu ocağa da Acemi Ocağı denirdi. Belli seviyeye geldikten sonra kabiliyetlerine göre bir üst sınıfa yükselirlerdi.Kalpaklı

Şubara Neferi

Nizamı Cedid Neferi

Şubara Neferi III. Selim Kurduğu Yeni Ordu Erlerinden
Kalpaklı Şubara Neferi Nizamı Cedid Neferi Şubara Neferi III. Selim Kurduğu Yeni Ordu Erlerinden


Yeniçeri Ocağı

Yeniçeri, Osmanlı Devleti`nde askeri bir sınıftır. Yeniçeriler, Padişah`a bağlı Kapıkulu Ocakları`nın piyade kısmıdır. Yeniçeriler, Osmanlı Devleti`nin sınırlarının genişlemesi ile alınan çocukların küçüklükten alınarak yetiştirilmesi ile oluşturulur. Devletin ilk yüzyıllarında yararlı olan bu sistem, daha sonra bozulması ile değişik sorunları birlikte getirdi. Yeniçeri ocağı II. Mahmud tarafından 1826 yılında kaldırılmıştır.

Cebeci Ocağı

Ordunun silahlarını hazırlayan ve savaş alanına taşıyan sınıftır. Fatih Sultan Mehmed zamanında kurulmuştur. Yeniçeriler gibi, acemi oğlanları arasından seçilen Cebeciler, 59 bölük ve 37 orta bölük olmak üzere 96 odaya ayrılmıştı. Cebeciler, silah yapımı, tamiri, barut hazırlanması ve savaş araç-gereçlerinin hazırlanmasını sağlayan sınıflardan oluşmakta idi.

Topçu Ocağı

Top döken, topçulukla ilgili malzemeleri hazırlayan ve savaşlarda topları kullanan sınıftır.
Osmanlı ordusunda ilk top, Sultan I. Murad zamanında 1389 yılında Kosova Meydan Muharebesinde kullanılmıştır.

Topçu ocağının en büyük zabitine (subayına) "Sertopi" veya "Topçubaşı" denirdi.

Top Arabacılar Ocağı

Sefer sırasında topları savaş bölgesine götüren sınıfıdır.

Humbaracı Ocağı

Humbaracı Ocağı, Fabrika ve kışlaları Üsküdar`da bulunan humbaracıların, devlet askeri teşkilatı bakımından önemli bir yere sahiptiler.

Humbaracı Ocağı,Osmanlı İmparatorluğu askeri teşkilatı`nda humbara yapan ve bunu kullanan sınıfın bağlı olduğu ocak. Kumbaracı ocağı da denilmektedir.

Humbara, demir veya tunçtan dökülmüş el bombasıdır.

Lağımcılar

Kuşatma altındaki surlarının altından tünel kazarak surları yıkan veya düşmanın açtığı tünelleri kapatan ocaktır.

Sakalar

Osmanlı ordusunun yardımcı kuvvetlerinden. Görevleri savaşta askerlere su dağıtmaktır.

Kapıkulu SüvarileriSilahtar

Savaşta hükümdarın sağında ve solunda bulunurlar ve padişahı korurlardı.

Sipahi

Savaşta hükümdarın sağında ve solunda bulunurlar ve padişahı korurlardı.

Sağ Ulufeciler

Savaşta ordunun ağırlıklarını ve hazineyi korurlardı.

Sol Ulufeciler

Savaşta ordunun ağırlıklarını ve hazineyi korurlardı.

Sağ Gureba bölüğü

Savaşta saltanat sancaklarını korurlardı.

Sol Gureba bölüğü

Savaşta saltanat sancaklarını korurlardı.

Kaynaklar

Vikipedi

İlgili konuları ara

1362 acemi ocağı askeriye barut bomba devşirme fatih sultan mehmed humbaracı ocağı i. murat ii. mahmud osmanlı ordusu osmanlı devleti
...

Okuma Önerileri

Asakir-i Mansure-i Muhammediyye
1 yıl önce

Sultan Mahmud döneminde Yeniçeri Ocağı'nın kaldırılması ile kurulan askeri teşkilat (17 Haziran 1826).

Asakir-i Mansure-i Muhammediyye, 1826, Acemi Ocağı, Akıncılar, Alay, Azab, Ağa Hüseyin Paşa, Başçavuş, Binbaşı, Cebeci Ocağı, Delil
Osmanlı'larda ordu
3 yıl önce

Osmanlı ordusu başlangıçta aşiretlerden gelen atlı birlikler ile gönüllü yaya askerlerden oluşurken 14. yüzyılın ortalarından itibaren b

Osmanlı Ordusu, Osmanlı Devleti, Kapıkulu Ocağı, Yeniçeri Ocağı
Divan (politika)
2 yıl önce

Divan, eskiden İslam devletlerinde, devlet işlerinin görüşülüp karara bağlandığı kurula denirdi. Başlangıçta bir devlet dairesi olan div

Divan (politika), Abbasiler, Akkoyunlular, Anadolu Beylikleri, Anadolu Selçukluları, Büyük Selçuklular, Emeviler, Hz. í–mer, Karakoyunlular, Şam
Kapıkulu Ocağı
1 yıl önce

Kapıkulu Ocağı, Osmanlı Devleti`nin sürekli ordusunu oluşturan ve doğrudan padişaha bağlı olan yaya, atlı ve teknik sınıftan asker ocakla

Kapıkulu Ocağı, 1362, Acemi Ocağı, Askeriye, Barut, Bomba, Devşirme, Fatih Sultan Mehmed, Humbaracı Ocağı, I. Murat, II. Mahmud, Osmanlı Ordusu, Osmanlı Devleti
Osmanlı Askeri Teşkilatı
2 yıl önce

Bir toplumun "devlet" haline gelebilmesi, onun varligina vücud veren halk ve idarecilerin "bagimsizlik" (istiklâl) kavramini tanimalari ile mümkün

Osmanlı Ordusu, Osmanlı Devleti, Osmanlı Donanması, Kapıkulu Ocağı, Fatih Sultan Mehmed, Kanuni Sultan Süleyman, 3. Selim
Cebecibaşı
3 yıl önce

Cebeci Ocağı, Osmanlı ordusunda, silahların temin edilmesi, korunması ve sefer zamanında cepheye götürülmesiyle görevli kapıkulu ocağı id

Cebeci Ocağı, 1570, 1702, 1826, 1860, Acemi Ocağı, Akıncılar, Ayasofya Camii, Azab, Delil, Deve
Yeniçeri
1 yıl önce

Yeniçeri, Osmanlı Devleti'nde askeri bir sınıftır. Yeniçeriler, Padişah'a bağlı Kapıkulu Ocakları'nın piyade kısmıdır. Yeniçeriler, Os

Yeniçeri, Sipahi, Sakalar, Lağımcılar, Humbaracı Ocağı, Osmanlı Askeri Teşkilatı, II. Mahmut, Kapıkulu Ocağı, Acemi Ocağı, Cebeci Ocağı, Eyalet Askerleri
Yeniçeri Ocağı
1 yıl önce

Yeniçeri, Osmanlı Devletinde, Hıristiyan çocuklarından devşirme yöntemi ile yetiştirilen askerdir. I. Murat'ın veziri Çandar Hayrettin Paşa

Osmanlı Ordusu, Kapıkulu Ocağı, Ordu, Osmanlı Devleti, 2. Mahmud, Kanuni Sultan Süleyman, İstanbul, TSK, Yeniçeri, Osmanlı Donanması
Acemi Ocağı
1 yıl önce

Birinci Murat döneminde Osmanlı ordusunun asker gereksinimlerini karşılamak için kurulmuş (1362) örgüt. Pençik usülüne göre, savaşlarda a

Acemi Ocağı, 1362, 1826, Akıncılar, Azab, Cebeci Ocağı, Deliler, Enderun, Eyalet Askerleri, Forsa (kürekçi), Gelibolu
Kapıkulu
2 yıl önce

Kapıkulu Ocakları, Osmanlı Devleti'nin sürekli ordusunu oluşturan ve doğrudan padişaha bağlı olan yaya, atlı ve teknik sınıftan asker ocak

Kapıkulu Ocağı, 1362, Acemi Ocağı, Askeriye, Barut, Bomba, Devşirme, Fatih Sultan Mehmed, Humbaracı Ocağı, I. Murat, II. Mahmud
...

Görüşler

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.