Babıali Baskını

İttihat ve Terakki Cemiyeti tarafından 23 Ocak 1913 günü düzenlenen hükümet darbesi.

Bu makalenin ilgili olduğu konu başlıkları: babıali baskını, 1912, 1913, 22 temmuz, 23 ocak, 29 ekim, 30 mayıs, 31 mart ayaklanması, 8 ekim, ali kemal, arap i̇htilali
Babıali Baskını
Babıali Baskını
İttihat ve Terakki Cemiyeti tarafından 23 Ocak 1913 günü düzenlenen hükümet darbesi.

Arnavutluk`ta çıkan isyan bastırılırken İttihatçılara muhalif ``Halaskar Zabitan`` grubu dağa çıktı. Bu kesimin İstanbul`daki yandaşları hükümete verdikleri muhtırada meclisin dağılmasını, Kıbrıslı Mehmet Kamil Paşa başkanlığında yeni bir hükümet kurulmasını istediler. İttihatçılar boyun eğdi. Gazi Ahmet Muhtar Paşa başkanlığında yeni bir kabine kuruldu (22 Temmuz 1912); ancak güvenoyu alamadı. Sadrazamın isteği üzerine padişah meclisi fesh etti.

O sırada Balkan Savaşı başlamıştı (8 Ekim 1912).Siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü bir dönemde ordu savaşa hazır değildi. Rumeli`nin büyük bir kesimi Osmanlı Devleti`nin elinden çıktı. Alınan yenilgiler Gazi Ahmet Muhtar Paşa`yı istifaya zorladı. Bunun üzerine Kıbrıslı Mehmet Kamil Paşa kabinesi kuruldu (29 Ekim 1912).

Bulgar ordusu Trakya`da ilerleyerek, Çatalca önlerine vardı. Osmanlı ordusunda şiddetli bir kolera salgının başlaması ve Rumeli`den kaçan binlerce göçmenin İstanbul sokaklarında sersefil bir duruma düşmesi, her gün açlıktan ve hastalıktan birçok insanın ölmesine neden oluyordu.

Osmanlı hükümeti Balkan devletleriyle Londra`da masaya oturdu. 1878`de imzalanan Berlin Antlaşması`nın 23. maddesini öne süren büyük devletler, bir Osmanlı eyaleti olan Bulgaristan`ın işlerine açıktan açığa karışmayı hak görüyorlardı. Büyük devletler Babıali`ye bir nota vererek Edirne`nin Bulgaristan`a ve Ege adalarının kendilerine bırakılmasını istediler. Dolmabahçe Sarayı`nda toplanan ve ileri gelen devlet adamlarının katıldığı Şura-yı Umumi durumu görüştü. Balkan Savaşı`nın ilk evresinde alınan yenilgiler ertesi Kamil Paşa hükümeti Londra Konferansı`nda önerilen Midye-Enez sınırını kabule yanaşıyordu. Osmanlı ordusunun Lüleburgaz ve Kırklareli`nde de yenilişi hükümeti büsbütün çıkmaza sokmuştu.

Bu sırada İttihatçılar iktidarı tekrar ele geçirmek için harekete geçtiler. Balkan Savaşı`ndaki yenilgileri ve Edirne`nin Bulgaristan`a terk edilişini fırsat bilerek hükümete karşı darbe planladılar. Baskın cemiyet merkezinde hazırlandı. Enver Paşa, Talat Paşa, Filibeli Hilmi, Sapancalı Hakkı, Mithat Şükrü Bleda, Yakub Cemil, Mustafa Necip, Kara Kemal, İzmitli Mümtaz, Silahçı Tahsin, Samuel Israel ve Ömer Naci baskını düzenleyen önde gelen kişilerdi.

23 Ocak 1913 günü Enver Paşa ve İttihatçı fedailerden Yakub Cemil`in başı çektiği grup, cemiyetin Nuruosmaniye`deki merkezinden ata binerek Babıali`ye yöneldi. Bu arada Talat Paşa da bir grup ittihatçıyla Babıali`ye gitmişti. Ayrıca Babıali binası civarındaki önemli noktalara altmış kadar İttihatçı yerleştirilmişti. Yol boyunca toplanan halkın da katılımyla ellerinde bayraklarla tekbir getiren kalabalık Babıali`ye vardı.

Kabine toplantı halindeyken Enver Paşa ve yanındakiler Babıali`ye girdiler. Sadaret (Başbakanlık) yaveri Ohrili Nafiz Bey müdahale etmek istediyse de öldürüldü. Harbiye nazırının yaveri Kıbrıslızade Tevfik Bey de vuruldu. Bu arada Tevfik Bey`in tabancasından çıkan kurşunla ittihatçılardan Mustafa Necip öldü. Vurulanlar arasında kapıyı bekleyen polis komiseri Celal Bey`de vardı. Harbiye Nazırı Müşir Nazım Paşa gürültü üzerine kabine toplantısından balkona çıkıp baskıncılara karşı direnip ``ne oluyor`` demeye kalmadan Yakub Cemil tarafından alnından vuruldu. Silah sesleri üzerine kabine üyeleri dağılmıştı.Enver Paşa Sadrazam Kıbrıslı Mehmet Kamil Paşa`nın makamına girerek sert bir ifadeyle milletin kendisini istemediğini ve istifa etmesini bildirdi. Kamil Paşa asker tarafından gelen teklif üzerine isitifaya mecbur kaldığını padişaha hitaben yazdı. İttihatçılar buna ``ahali`` sözcüğünü de ilave ettirdiler. Böylece istifa gerekçesi ``ahali ve asker tarafından`` gelen teklife dönüştü. Bu sırada İttihatçilarin ünlü hatiplerinden Ömer Naci ve Ömer Seyfettin Babıali önünde toplanan kalabalığı çoşturuyor.``Yaşasın Millet!.. Yaşasın İttihat ve Terakki!`` diye bağırtıyordu.

Kısa sürede İstanbul İttihatçıların denetimine geçti. Padişah V. Mehmet (Reşad) İttihatçıların isteği üzerine Mahmut Şevket Paşa`yı kabineyi kurmakla görevlendirdi. Böylece iktidar tekrar ittihatçılara geçti. Aynı gece Cemal Paşa İstanbul muhafızlığını, Azmi Bey polis müdürlüğünü ve Halil Kut merkez kumandanlığını ele geçirdiler. Talat Paşa dahiliye nazırı vekili unvanını kullanarak vilayetlere çektiği telgrafta Kamil Paşa hükümetinin, Edirne vilayetini tamamen ve Ege adalarını kısmen düşmana bıraktığını ve bu kararını sorumsuz bir meclise tasdik ettirdiğini kaydediyor ve bu nedenle milli galeyan sonucu devrildiğini bildiriyordu.

Kurulan yeni hükümet Ali Kemal ve Rıza Nur gibi muhalifleri tutukladı. Sadrazam Kıbrıslı Mehmet Kamil Paşa, Şeyhülislam Cemaleddin Efendi, Maliye Nazırı Abdurrahman Bey ve Dahiliye Nazırı Reşid Bey ülke dışına çıkarıldılar.Savaşa girmek ve savaşı beceriksizce yönetmek gerekçesiyle Gazi Ahmet Muhtar Paşa ve Kıbrıslı Mehmet Kamil Paşa kabineleri aleyhine soruşturma açıldı.

Darbe cephede pek değişikliğe neden olmadı. 30 Mayıs 1913 günlü Londra Antlaşması`yla Edirne Bulgaristan`a geçti.Ağır barış koşulları kabul edildi.

Babıali Baskını İttihatçıların muhalefeti sindirerek ülkeyi fiilen tek parti yönetimine sokmalarına neden olan olaydır. Kaba kuvvet kullanarak iktidarı ele geçirme yöntemlerinin tarihteki kalıcı bir örneğidir.

Kaynaklar

Vikipedi

İlgili konuları ara

1912 1913 22 temmuz 23 ocak 29 ekim 30 mayıs 31 mart ayaklanması 8 ekim ali kemal arap i̇htilali
...

Okuma Önerileri

Babıali Baskını
2 yıl önce

İttihat ve Terakki Cemiyeti tarafından 23 Ocak 1913 günü düzenlenen hükümet darbesi.

Babıali Baskını, 1912, 1913, 22 Temmuz, 23 Ocak, 29 Ekim, 30 Mayıs, 31 Mart Ayaklanması, 8 Ekim, Ali Kemal, Arap İhtilali
Enver Paşa
2 yıl önce

Enver Paşa 1821 yılında İstanbul'da doğdu. Soğukçeşme Askeri Rüştiyesinde öğrenim gördü. Harp Okulunu 1899'da piyade teğmeni olarak bit

Enver Paşa, Enver Paşa
Kıbrıslı Kamil Paşa
3 yıl önce

Kıbrıslı Mehmed Kâmil Paşa Sadrazam, Maarif Nazırı, Evkaf Nazırı, vali ve yazardır.1832 yılında Lefkoşe'de doğdu.Maliye Nazırı Abdulla

Miralay Sadık Bey
3 yıl önce

Hürriyet ve İtilaf Fırkası'nın kurucusu, asker ve siyaset adamı. 1860'ta İstanbul'da doğan Sadık Bey Harbiye Mektebi'ni bitirdi (1882). Çe

Türkiye'de siyasal partiler
3 yıl önce

Türkiye'nin siyasal tarihinde modern anlamda partileşme II. Meşrutiyet döneminde başladı. Ka-nun-ı Esası'de 1909'da yapılan köklü değişik

İmparatorluğun son yüzyılı
1 yıl önce

İmparatorluğun son yüzyılı (1807-1920). 1808 sonlarında Osmanlıların durumu ümitsiz görünüyordu. Merkezî otorite çok zayıflamış, sara

Osmanlı İmparatorluğu, Osmanlı ordusu, Türkler
1914-1918 Osmanlı Meclis-i Mebusanı
3 yıl önce

Babıali Baskını sonrası şartlarında, 1914'de tek parti düzeninde seçime gidilmiş ve 5. Meclis-i Mebusan üyeliklerinin tamamını İttihat ve

1914-1918 Osmanlı Meclis-i Mebusanı, 1914-1918 Osmanlı Meclis-i Mebusanı
Kronoloji Osmanlı Tarihi
3 yıl önce

OSMANLI TARIHI KRONOLOJISI 1299-1924 * 1299-1300 - Osmanlı tarihinin başlaması * 1299 - İlk müzik olayı (Selçuklu sultanınca Osman Bey'e Bey

Cemiyet
2 yıl önce

Cemiyet Alm. Verein, Fr. Association, İng. Association. Topluluk, toplum. Belli bir gaye için bir araya gelmiş olan topluluk, dernek. Düğün, sü

Cemiyetler
Basın
2 yıl önce

BASIN Alm. Presse, Fr. Presse, İng. Press. Günlük, haftalık, aylık, yıllık gibi belirli veya belirsiz aralıklarla yayınlanan her türlü ceri

...

Görüşler

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.