--}}

Yağlıkçızade Nişancı Hacı Mehmed Emin Paşa

Yağlıkçızade Hacı Mehmet Emin Paşa III. Mustafa saltanatında 20 Ekim 1768 - 12 Ağustos 1769 tarihleri arasında dokuz ay yirmiüç gün sadrazamlık yapmış Osmanlı devlet adamıdır.

Yağlıkçızade Hacı Mehmet Emin Paşa III. Mustafa saltanatında 20 Ekim 1768 - 12 Ağustos 1769 tarihleri arasında dokuz ay yirmiüç gün sadrazamlık yapmış Osmanlı devlet adamıdır.

Hindistan elçisi Yağlıkçızade Yusuf Ağa`nın oğludur. 1136 (1724) da doğmuş, babasının sefaretinde Hindistan`a birlikte gitmişti. Döndükten sonra Sadaret Mektubi Kalemine girdi. Cemaziyelevvel 1171 (Ocak 1758) de serhalife olup Safer 1175 (Eylül 1761) de mektupçu ve Safer 1178 (Ağustos 1764) de reisülküttab oldu. Zilhicce (Haziran 1765) de vezirlikle tevkii ve Mora valisi, 1180 (1766/7) de kapdan-ı derya vekili, Aydın valisi ve tevkii olmuştur. Şaban 1181 (Ocak 1768) de Şah Sultan`a namzet olunup şevval (Mart 1768) ilaveten Halep valisi oldu. 8 Rebiülevvel 1182 (23 Temmuz 1768) de Sadaret kaymakamı olup 8 Cemaziyelahir 1182 (20 Ekim 1768) de sadrazam olmuştur. Aynı yıl şevvalinde (şubat 1769) Serdar-ı ekremlik verilerek harbe memur oldu. 9 Rebiülahir 1183 (12 Ağustos 1769) de azledilmiş olarak Dimetoka`ya sürüldü. Edirne`ye varınca öldürüldü. Edirne`de Eski Saray arkasında boş bir yerde gömülüdür. Sadaretten birkaç defa istifa ederek alışık olmadığı harp işinden kurtulmak istediyse de isteğine müsaade olunmamıştı. Güzel hat ile meşhur olup mukaddemat-ı ulume muttali, fatin, zeki, vakar ve sekinete ifrat ile riayet eden idi. Beytülmal`de tutumlu olduğundan bu cihetten halk hoşnut olmadı. Oğlu sudurdan Emin Bey olup damadı Süfyan Ağa`dır.

Biyo-taslak

Osmanlı sadrazamları - Gerileme Dönemi (1683-1774)

Kaynaklar

Vikipedi

İlgili konuları ara


Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.