Vilayet

Vilayet (Arapça ولاية wilayah) kavramından gelmekte olupil kavramının kadim kullanımıdır. Mülki yönetim biçimlerinden birisidir. Türkmence lehçesinde; "Welaýat" şeklinde yazılır.

Vilayet (Arapça ولاية wilayah) kavramından gelmekte olupil kavramının kadim kullanımıdır. Mülki yönetim biçimlerinden birisidir. Türkmence lehçesinde; "Welaýat" şeklinde yazılır.

İl, merkezi idarenin taşra birimlerinin en büyüğüdür; bir memleketin, bir vali tarafından idare edilen bölümlerinden her birine verilen addır. Merkezi idarede kanunların uygulanması, kamu düzeninin korunması ve kamu hizmetlerinin yürütülmesinde yerinden yönetim ilkesinin uygulanmasıdır.Kuruluş esasları kanunla belirtilen kamu tüzel kişisi. (anayasa)

Kuruluşu

Kamu hizmetlerinin durumuna, ekonomik şartlara ve coğrafi durumuna göre kurulan,

1982 Anayasasında İl

Türkiye, merkezi idare kuruluşu bakımından; coğrafya durumuna, ekonomik şartlara ve kamu hizmetlerinin gereklerine göre, illere; iller de kademe kademe bölümlere ayrılır (mad. 126).

İl İdaresinin Başı

İl genel idaresinin başı, validir.

Ademi Merkezi Yönetimde İllerde Kamu Kurumları

Bakanlıkların kuruluş kanunlarına göre illerde, lüzumu kadar teşkilat bulundurulur. Bu teşkilattan her birinin başında, il idare şube başkanları vardır. Bu şube başkanlarının emri altında çalışanlar, ilin ikinci derecede memurlarıdır. Başkanlıkları temsil eden şube başkanları valinin emri altında çalışırlar.

Temsil

Vali, ilde devletin ve hükumetin temsilcisi ve her bakanın ayrı ayrı her bakımdan mümessili ve bunların idari ve siyasi yürütme vasıtasıdır.(anayasa)

Sorumluluk

İlin genel idaresinden her bakana karşı ayrı ayrı sorumludur.(anayasa)

Valinin tayin ve tesbit ettiği işlerde, yeteri kadar vali muavini bulundurulur. Bunlar valinin olmadığı zamanlarda yerine vekalet ederler. İlin yazı işlerinin düzenlenip yürütülmesinden de sorumludurlar.

Tevsii Mezuniyet İller yetki genişliği esasına dayalı olarak yönetilir.

İl Özel İdaresi

Ana madde: İl Özel İdaresi

 • il özel idaresi kurulmuştur. İl özel idaresinin vazifeleri arasında, yol, köprü, geçit gibi yerlerin inşaat ve onarım işleri, elektrik, havagazı, su gibi kamu hizmetlerinin işletmeleri, özel sektöre ait fabrika ve tesislerin ruhsat müsaadesi işleri, tarım sektörünün geliştirilmesi gibi sosyal ve ekonomik mahiyetteki hizmetlerin millet faydasına geliştirilmesini sağlayıcı tedbirleri almak ve araştırmak, ilköğretim, mesleki ve teknik okullarla, hastaneleri hizmete açmak, il mallarını kamu yararına kullanmak sayılabilir.

  İl özel idaresinin organları;

  *vali,
 • il genel meclisi ve
 • il daimi encümenidir.
İl genel meclisinin üyeleri, beş yılda bir yapılan seçimlerle vazife alırlar. Valilerin tayini merkezden yapılır. İl genel meclisi, yılda bir defa olmak üzere genel kurul toplantısı yapar. Olağanüstü genel kurul toplantısı yapılabilmesi için İçişleri Bakanlığının izni gerekmektedir. Genel kurulun vazife ve yetkileri arasında, il bütçesini kabul etmek, kurum hizmetleri hakkında kararlar almak, hizmetler için gerekli finansman kaynaklarını tesbit etmek gibi hususlar sayılabilir.

İl daimi encümeni

, il genel meclisinin içinden seçilen dört üyeden meydana gelir. Vazife süreleri bir yıldıra İl bütçe tasarısını inceleyerek müzakere etmek, gider cetvellerinin bütçeye uygun olması halinde tasdik etmek, bütçedeki artırma ve eksiltmeleri müzakere etmek, bütçede tesbit edilen finansman kaynakları arasında aktarma yapmak, olağan dışı giderlerin kullanma durumlarını tesbit etmek, il idaresinin hizmetleri ile ilgili mütalaalarını genel meclise bildirmek gibi hususlar, il daimi encümeninin vazifeleri arasında yer almaktadır.

İl idare kuruluvali veya vali muavininin başkanlığı altında hukuk işleri müdürü, defterdar, bayındırlık, sağlık ve sosyal yardım, tarım, veteriner ile milli eğitim ve kültür müdürlüklerinden meydana gelir. İdari ve istişari nitelikte kararlar almağa yetkili kuruldur.

Osmanlı idari teşkilatı

Sultan İkinci Mahmud Han devrinde vilayet, kaza, nahiye olarak hiyerarşik bir yapı şeklinde değiştirilmiş, Cumhuriyet döneminde de aynı esas kabul edilmiştir. Bugün Türkiye'de il idari teşkilatı 81 ile, iller de kaza ve nahiyelere bölünmüştür.

Bölge İdareleri

Kamu hizmetlerinin görülmesinde verim ve uyum sağlamak amacıyla birden çok ili içine alan merkezi idare teşkilatı kurulabilir. Bu teşkilatın görev ve yetkileri, kanunla düzenlenir.

Diğer anlamları

Vilayet

1. anlamı vilayet.

Vilayet

Vilayet tanım:

Kelime: vilayet

vilayetVilayet

İngilizce Vilayet kelimesinin Portekizce karşılığı.
s. vilaiete

Vilayet

Türkçe Vilayet kelimesinin İngilizce karşılığı.
[Wilayah] n. eparchy
n. county, province

Vilayet

valilik, valinin çalıştığı yer.
il.

Vilayet

Türkçe Vilayet kelimesinin Fransızca karşılığı.
province [la]; préfecture [la]

Vilayet

Türkçe Vilayet kelimesinin Almanca karşılığı.
Bezirk, Provinz

İlgili konuları ara


Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.

Vilayet ilgili konular

 • Vilayet

  Vilayet (Arapça ولاية wilayah) kavramından gelmekte olupil kavramının kadim kullanımıdır. Mülki yönetim biçiml
 • Liva

  İki alaydan mürekkep askeri teşekküle ve bu teşekkülün kumandanına verilen addır. Livanın resmi kayıtlarda adı Miriliva suretinde de geçe
 • Il

  İl, merkezî yönetimin taşra birimlerinin en büyüğüne verilen isim. Merkezî yönetimin kendi taşra temsilcilerine yetki devretmesi anlamına
 • İl Özel İdaresi

  İl özel idaresi, tüzel kişiliği olan yerinden yönetim birimi. İl sınırlan içinde yaşayan halkın yerel nitelikteki kamu hizmeti isteklerini
 • 1921 Anayasası

  TBMM'nin yaptığı ilk Anayasanın görüşmeleri, 19 Kasım 1920'de başladı ve 20 Ocak 1921 günü yapılan oylamayla kabul edildi. Böylece mill
 • İl Özel İdareleri

  İl Özel İdareleri, 13 Mart 1913 tarihli İdarei Umumiye-i Vilayet Kanunu Muvakatı’nın adını ve bazı maddelerini değiştiren ve bu Kanuna ba
 • Çemişgezek, Tunceli

  Çemişgezek, Ermenice: Չմշկածագ-Tchimichgadzak, Tunceli ilinin bir ilçesidir.
 • Duhok ili

  Duhok ili ya da Dohuk ili (Arapça: محافظة دهوك Muhāfaza Dahūk, Kürtçe: Parezgeha Duhok ya da Dihok), Irak'ta Kürdistan Bölgesel Yöne
 • Suriye'nin illeri

  Suriye, idari olarak on dört ile bölünmüştür. En yüksek idari bölüm olan il Suriye'de Arapça محافظة ''muhafaza'' olarak adlandırılı
 • Süleymaniye ili

  Süleymaniye ili (Arapça: محافظة السليمانية, Kürtçe: Silêmanî), Irak'ta Kürdistan Bölgesel Yönetimi içinde yer alan il. Başk