--}}

Türkmenistan

Türkmenistan Cumhuriyeti Orta Asya’da bulunan bir Türk Devleti. Kuzeyinde Kazakistan, doğusunda Özbekistan, güneyinde İran ve Afganistan, batısında Hazar Gölü yer alır. Türkmenistan 1991'de Sovyetler Birliği'nin dağılışından sonra bağımsızlığını kazanan Orta Asya Türk cumhuriyeti. Resmî para birimi Manat'tır. Yönetim şekli cumhuriyettir. Türkmenistan, BM, İKÖ, BDT, IMF gibi uluslararası kuruluşlara üyedir.Türkmenistan bayrağı
Türkmenistan bayrağı


Orta Asya'da bulunan bir Türk Devleti. Kuzeyinde Kazakistan, doğusunda Özbekistan, güneyinde İran ve Afganistan, batısında Hazar Gölü yer alır.Türkmenistan konum olarak Orta Asyada, Hazar Denizin doğusundadır.
Türkmenistan konum olarak Orta Asyada, Hazar Denizin doğusundadır.
Orta Asya ülkelerinden olan Türkmenistan güneyden İran, batıdan Hazar denizi, kuzeyden Kazakistan, kuzeydoğudan Özbekistan, güneydoğudan Afganistan'la çevrilidir. En yüksek yerleri Kugintau Dağı (3319 m.) ve Kopet Dağı (2942 m.)'dır. Hazar Denizi'nin hemen yanıbaşında yer alan ve tuz yönünden zengin olan Karaboğaz Gölü, Türkmenistan toprakları içinde yer alır. Türkmenistan akarsu yönünden fakirdir. Atrek ırmağının bir bölümü Türkmenistan'ın içinde yer almaktadır. Tecen ve Murgap adlı akarsuları Karakum çölü içinde kaybolmaktadır. Amu Derya ırmağının çok az bir kısmı Türkmenistan sınırları içinde yer alır. Bunun dışında önemli bir akarsuyu yoktur. Ancak su ihtiyacının karşılanması için 900 km uzunluğundaki Karakum kanalı yapılmıştır. Bu kanal güneydedir. Topraklarının beşte dördünü Karakum çölü kaplamaktadır. Güney kısmında Kopet dağ kütlesi ve yaylalar yer alır. Topraklarının % 3.5'i tarım alanı, % 17'si otlak, kalanı ya kısmen otlak olarak kullanılabilen çöl veya tamamen çöldür. Türkmenistan'a kurak ve sıcak bir iklim hakimdir. Yaz aylarında sıcaklık bazen 50 dereceye kadar çıkar. Kış aylarında ise bazen -25 dereceye kadar düştüğü olur.

ŞehirlerEtnik Yapı

Yerli halk olan Türkmenler nüfusun %98'ini oluştururlar. Dilleri Azerice ve Türkiye Türkçesine çok benzer. %2'si Rus ve diğer etnik unsurlar oluşturuyor. Rusların sayısı 100.000 'in altındadır.

Tarihi

Türkmenler, altıncı yüzyıldan itibaren Göktürklerin idaresinde toplanan Türk kabilelerinden bir kısmı gibi kendi aralarında birlik kurarak Tula-Selenga ırmakları bölgesinde Dokuz-Oğuz kağanlığını meydana getirdiler. Göktürk kağanlığının; Kutluğ tarafından 682'de ikinci defa kurulmasından sonra Göktürkler hakimiyetlerini kabul etmeyen Türkmenler üzerine yürüdüler. Tula Irmağı kıyısında yapılan savaşta Türkmenler yenildiler. Fakat, Göktürklerin hakimiyetini kabul etmediler. İlteriş Kağan, Türkmenler üzerine birçok sefer daha düzenledi ve Baz Kağanı öldürdü. Türkmenlerin merkezi Ötüken ve çevresini ele geçirdi. Bu yenilgi karşısında İlteriş Kağan'ın hakimiyetini kabul etmek mecburiyetinde kalan Türkmenler, Göktürklerin Kırgız Seferine katıldılar. Daha sonra Göktürklere isyan eden Türkmenler birçok savaşta mağlup olunca Çin taraflarına göç ettiler. Bir müddet sonra yurtlarına döndüler. Uygurlara yardım ederek Göktürklerin yıkılmasını sağladılar. Türkmenler, Uygur Devletinin dayandığı başlıca boylardan biri oldu. Fakat zaman zaman Uygurlara karşı da isyan etmekten geri durmadılar. Uygurların yıkılmasından sonra batıya göç ederek Sir Derya (Seyhun) kıyılarına ve onun kuzeyindeki bozkırlara yerleştiler.

Türkmenler onuncu asırdan itibaren göçebe hayatı yanında yerleşik bir hayat sürmeye de başladılar. Bu asrın başlarında Oğuzlar, Maveraünnehr çevresine yerleşip Yabgu denilen hükümdarların idare ettiği bir devlet kurdular. Türkmenlerin bu sırada başşehirleri Sir Derya kıyısındaki Yeni Kent idi. Yabgu Devleti zamanında Türkmenler Üçok ve Bozok diye ikiye ayrıldılar.

Onuncu asrın sonlarında İslam dinini kabul ederek iyice güçlenen Türkmenler, komşuları Peçenekler ve Hazarlarla savaşarak onları yendiler. İslam dinini kabul eden ve Selçuklu hakimiyetine giren Türkmenler, Oğuz Yabgu Devleti hükümdarının kendilerine kötülük yapacağından çekinerek, İslam diyarı olan Horasan'a göç ettiler. Maveraünnehr'de kalan diğer Türkmen boyları da Kıpçakların hücum ve baskıları neticesinde dağıldılar ve Türkmen Devleti yıkılmış oldu. Yerlerinde kalan Oğuzlar ise Karacuk Dağları bölgesinde, Mankışlak'ta ve Sir Derya Nehri kıyılarında yerleştiler. Daha sonra Karahıtayların ve Karlukların baskısı neticesinde Selçuklulara tabi oldular.

Türkmenlerin birçoğu Selçuklular devrinde yerleşik hayata geçtiler. On birinci yüzyılın ikinci yarısından itibaren akın akın İran, Irak, Anadolu ve Suriye'ye doğru yayıldılar. Gittikleri yerlerde doğruluğun, adaletin, ilmin ve medeniyetin müdafiliğini yaptılar. İnsanlara hizmet etmek, ilmin ve medeniyetin yayılmasını sağlamak için pekçok cami, medrese, kervansaray, hamam ve köprüler yaptırdılar.

Mankışlak ve Sir Derya Nehri kıyılarında kalan Türkmenler o havalinin askeri istila yolları üzerinde olmamasından, on yedinci asrın ortalarına kadar daha rahat ve müstakil bir hayat yaşadılar. Fakat 1639 ve 1700 yıllarında, bilhassa Kazaklara indirdikleri darbeyle Orta Asya'nın Rus istilasına açılmasına sebep olan Moğol asıllı Kalmukların hücumlarına uğradılar. Mankışlak bölgesinde yaşayan o devir Türkmen boylarının en büyüğü ve kuvvetlisi olan Teke Türkmenleri Kopet Dağı bölgesine çekildiler. Orada diğer Türkmen boylarıyla birleşerek kuvvetlendiler. Bu Türkmen boyları Türkmen-Özbek işbirliğinin ayakta tuttuğu Hive Hanlığına vergiyle bağlandılar. İran'da hakimiyeti eline geçiren Afşar Türkmen beylerinden Nadir Şahın Orta Asya hanlıklarını işgal ettiği devrelerde de onun hakimiyetini kabul ettiler.

Nadir Şahtan sonra bir müddet İran ve Hive Hanlığının baskı ve hücumlarına maruz kalan Türkmenler, 1835'ten itibaren Merv bölgesine doğru yayılmaya başladılar. Daha sonra İran ve Hive Hanlıkları tekrar Türkmenlere saldırılara başladılar. Türkmenler 1855'te Hive ordusunu ağır bir mağlubiyete uğratarak, Hive Hanlığı saldırılarından kurtuldular. Ancak, Türkmenistan üzerinde hak iddia eden İran saldırıları onları zor durumda bıraktı. Sulh isteyen Türkmenler karşısında, savaşı kazanacağından emin olan Hasan Mirzan, 30.000 kişilik ordu 33 top ile Türkmen topraklarında ilerlemeye başladı. Bu sırada Türkmenlerin başında bulunan Hurşid Han, diğer Türkmen boylarından yardım istedi ve zaman kazanmak için Karakum Çölüne çekildi. Kuvvetlerini bir araya toplayıp, ikmal yollarını kesen Hurşid Han, İran ordusunu büyük bir mağlubiyete uğrattı. Böylece Türkmenler tam manasıyla istiklallerini kazandılar. Halkının refahı için çalışan Hurşid Han, kurduğu barajlar ve açtırdığı kanallarla Türkmen topraklarını münbit bir hale getirdi.

Ağır mağlubiyetin ardından bir müddet Türkmen topraklarına saldırmayan İran, daha sonraki saldırılarda da başarı elde edemedi. Rusların Orta Asya'ya doğru istilalarını hızlandırdıkları devirde, İranlıların yaptıkları hücumlar Türkmenlere oldukça büyük zarar verdi.

Türkmenlerle Ruslar arasındaki ilk münasebet on dokuzuncu asrın ilk yarısında, Rusların İranlılara karşı kazandıkları başarılar sonunda Hazar Denizindeki Aşura'da bir üs kurmalarından sonra (1846) başlamıştır. Ruslar 1859'da Hazar'ın doğu sahillerinde bir kale kurduktan sonra, Türkmenlere karşı askeri seferler düzenleyerek, pekçok Türkmen yerleşme merkezini tahrip ettiler. Osmanlı-Rus (1877/1878) Harbi üzerine Türkmenler üzerine gönderilen Rus birlikleri Kafkasya'ya çekildi. Osmanlı ordusunun mağlubiyeti, Türkmenler üzerinde çok kötü tesir yaptı. Bazı devlet ileri gelenleri Ruslara teslim olmayı teklif ettiler. Yapılan toplantılar neticesinde Türkmen ileri gelenleri kanlarının son damlasına kadar Ruslarla savaşma kararı aldılar. Ruslar Türkmenistan'ı ele geçirmek için büyük harekat başlattılar. Birçok kaleyi ele geçiren Rus birlikleri Göktepe'de ağır bir mağlubiyete uğradılar. Göktepe'deki bu Türkmen başarısı Rusların o ana kadar Orta-Asya'daki yenilmezlik vasıflarını yıktı.

Ruslar, 1881'de Göztepe'yi ele geçirmek üzere takviye birlik alarak saldırdılar. Uzun süren savaşlar neticesinde Göktepe Rusların eline geçti. Rus kumandanı Skobelev, yayınladığı bir bildiriyle, Türkmenlerden Rus çarının hakimiyetini kabul etmelerini istemişse de bunun cevapsız kalması üzerine, harekata devam ederek Aşkabad'a kadar olan Türkmen topraklarını işgal etti. Ruslar, Aşkabad'dan sonraki ilerlemelerini İngilizlerin baskıları ile durdurdular.

Türkmenistan'daki Rus idaresi ve sömürüsü işgal ettikleri diğer Türk memleketlerinden farklı olmayıp, yalnız daha sıkı bir şekilde denetimleri altında tutmak olmuştur. Toprakların verimli kısımları Türkmenlerin ellerinden alındı. Yirminci asrın başlarında diğer Türk memleketlerinde olduğu gibi Türkmenistan'da da fikri ve siyasi bir uyanış başladı. 1916'da Rus yönetimine karşı başlayan ayaklanmaya Türkmenler etkili bir şekilde katıldılar.

1917 Rus Devrimini takip eden iç savaş neticesinde, savaşı kazanan bolşevikler, bütün Türk illerindeki kurtuluş hareketlerini önledikten sonra Türkmenistan'daki milli ayaklanmayı da bastırdılar. Aşkabad'ın temmuz 1919'da, Krosnovodsk'un da Şubat 1920'de düşmesinin ardından bölgede bolşevikler yönetimi ele geçirdi.

1924'e kadar Türkistan Özerk Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti ismiyle anılan Türkistan, 1924'te yapılan idari değişiklikle Sovyetler Birliğini meydana getiren 15 Cumhuriyetten biri haline getirildi.

Sovyetler Birliğinde başlayan reformlar, Türkmenistan'da da köklü değişikliklere sebep oldu. Ülke yeni bir siyasi ve ekonomik döneme girdi. Türkmenistan, 22 Ekim1991'de bağımsızlığını ilan etti. Aynı sene Bağımsız Devletler Topluluğuna katıldı.

Fiziki Yapı

Türkmenistan topraklarının beşte dördünü Karakum Çölü kaplar. Güneyinde yer alan Kugitang ve Kopet dağları, Pamir, Altay sıradağlarının kollarıdır. Kopet Dağları İran'la olan tabii sınırı da çizer. Ülkenin kuzey doğusunda Küçük (772 m), Büyük Balkan (1880 m) ve Krasnovods (308 m) yaylaları, bulunur. Kugitang Dağlarının en yüksek noktası 3319 metredir.

Ülke coğrafi yapısından anlaşıldığı gibi akarsu yönünden fakirdir. Belli başlı akarsuları Hazar Denizine dökülen Atrek, Karakum Çölünde kaybolan Tecen ile Murgap ve ülkenin kuzey doğusundan bir bölümü geçen Amu Derya'dır. Sulama gayesiyle Cumhuriyette birçok kanal ve gölet inşa edilmiştir. Karakum Çölü boyunca uzanan ve dünyanın en büyük sulama ve taşımacılık kanalı olan Karakum Kanalının yapımı 1950'li senelerden beri devam etmektedir. Günümüzde(1994) 900 km'si, tamamlanan kanalın önümüzdeki yıllarda bitirilmesi planlanmıştır. Kanalın bitmiş hali 1400 km olacaktır.

Dünyanın en büyük gölü olan Hazar Denizinin bir bölümü Türkmenistan sınırları içinde kalır.

İklim

Türkmenistan'da sert bir kara iklimi hakimdir. Sıcaklık gün ve sene içinde büyük farklılıklar gösterir. Yazın nadir olarak 35°C'nin altına düşen sıcaklık, Karakum Çölünde gölgede 50°C'ye kadar yükselir. Kışın sıcaklık bazı bölgelerde -33°C'ye kadar düşer. Türkmenistan çok az yağış alır. İlkbaharda görülen yağışlarda kuzeybatı 80 mm, çöle yakın bölgeler 100-150 mm, güneybatıdaki yaylalar 200-300 mm yağış alır. Mevsim dönemlerinde ülke İran ve Afganistan yönünden esen kum fırtınalarına sahne olur.

Tabii Kaynaklar

Madenler: Türkmenistan yeraltı zenginlikleri bakımından oldukça zengindir. Çeleken yarımadasına Nebit Dağ, Kum Dağ ve Okarem'de petrol ve doğal gaz yatakları vardır. Ayrıca Karakum'da doğalgaz, Gavrdak'ta kükürt, kurşun, Kara Boğaz Gölünde kalium, madeni tuz çıkarılmaktadır. Bunların yanında İyod, brom yatakları da işletilmektedir.

Bitki örtüsü ve hayvanlar; Türkmenistan topraklarının vahalar, vadi ve platolar dışında kalan kısmının tabii bitki örtüsü çöl bitkileridir. Kopet Dağları arasında kalan vadilerde badem, incir, ceviz, nehir kıyılarında ise kara kavak, söğüt ve kamış yetiştirilir. Türkmenistan'da en sık rastlanan yabani hayvanlar tilki, yaban kedisi, Karakum ceylanı, dağ koyunu ve keçisi, çita, vaşak ve oklu kirpidir. Sürüler halinde göç eden su kuşları kışın Hazar Denizinin doğu kıyılarında konaklar. Hazar Denizinde başta havyarıyla meşhur mersinbalığı olmak üzere çeşitli balık türleri yaşar.

Nüfus ve Sosyal Hayat

3.714.000 nüfusa sahip Türkmenistan'da nüfus artışı % 2,7'dir. Nüfusun % 72'sini Türkmenler, % 9,5'unu Ruslar, % 2,5'unu Kazaklar, % 9'unu Özbekler, % 7'sini diğer milletler meydana getirir.

Türkmenistan'da Aşkabat, Krasnovodski (Kızılsu), Mari (Merv), Taşağuz Cercoz olmak üzere beş eyalet bunlara bağlı olarak 21 mahalle, 14 şehir vardır.

Türkmenistan'da eğitime, nüfusa oranla çok önem verilmektedir. 1925'te kabul edilen Türkmen Yomut dili edebi dil olarak kullanılmaktadır. Okuma-yazma oranı % 99'dur. Ülkede 9 üniversite ve İlimler Akademisine bağlı 56 enstitü vardır. Eğitim 7-17 yaş arası mecburi ve parasızdır.

Türkmenler sünni olup Hanefi mezhebindendir. Sovyet yönetimi 1928'de Türkmenler arasında İslamiyeti tamamen kaldırtmak gayesiyle din aleyhtarı büyük bir kampanya başlatmışlardır. Bu, Orta Asya'da yürütülen en sert İslam aleyhtarı kampanya idi ve 1941 senesine kadar sürmüştü. İkinci Dünya savaşı sırasında kampanya durdurulmuşsa da 1948'de yeniden başlatıldı ve son yıllara kadar devam ettirildi. Neticede resmi dini makamlar zayıfladı. Fakat gayri resmi İslami hareketler güç kazandı. 1948'den bu yana basılan din aleyhtarı kitapların çoğu tasavvufa yönelikti.

Siyasi Hayat

Türkmenistan'ın idari yapısı Başkanlık sistemine dayanmaktadır. Cumhurbaşkanlığına bağlı Bakanlar Kurulu bulunmaktadır. Çok partili sistem vardır. Meclis 50 üyeden meydana gelir. Milletvekili seçimleri beş senede bir yapılır.

Ekonomi

Türkmenistan ekonomisi tarıma dayanır. Tarımda pamukçuluk mühim yer tutar. Ayrıca kavun, karpuz yetiştirilir ve üzüm bağları bulunmaktadır. Mungap, Tecen ve Kopet Dağı eteklerinde pamuk, Çarcuy'da kavun-karpuz yetiştirilmekte olup Aşkabad, Göktepe ve Merv'de üzüm bağları vardır. Bunların dışında bir miktar buğday, arpa, mısır ve tütün de yetiştirilmektedir. Ekonomide hayvancılık önemli yer tutar. En çok Karakul koyunları beslenir. Koyunu büyükbaş hayvan ve tavuk takip eder.

Türkmenistan'da tekstil sanayii önemli ölçüde gelişmiştir. Aşkabad Merv, Çarcuy, Taşağuz ve Saya'da tekstil fabrikaları vardır. Bu fabrikalarda başta pamuk olmak üzere yün ve ipekli kumaşlar dokunur. Gıda sanayiine ait fabrikalar Bayram Ali, Taşağuz, Aşkabad ve Krasnovodsk'ta toplanmıştır. Ayrıca ufak makina inşa ve elektroteknik sanayi bulunmakta olup, bunlarda Aşkabad, Çarcuy ve Krasnovodsk gibi önemli şehirlerde kurulmuştur. Kimya sanayiine ait fabrikalar ise Çeleken, Bekdaş, Çaray'da faaliyet göstermektedir.

Maden yününden zengin olan Türkmenistan'da çıkarılan petrol borularla nakledildiği Krasnovodsk rafinerisinde işlenmektedir. Bayram Ali ve Darvasa'da çıkarılan doğal gaz Buhara ve Urala sevkedilir. Petrolün dışında kükürt, kurşun, kalsiyum madeni, tuz, iyod, krom, cıva gibi madenler çıkarılarak işlenmektedir. Madenlerin tarıma elverişli olmayan bozkır ve çöl gibi bölgelerde bulunması, bu bölgelerin nüfusunun artmasına sebep olmuştur.

Türkmenistan'da ayrıca halıcılık çok gelişmiştir. Türkmen halıları dünyaca meşhurdur. Türkmenistan ile Türkiye arasında tıp, sağlık, telekominikasyon, ekonomi, ticari ve turizm alanlarında ön görüşmeler neticesinde çeşitli anlaşmalar yapılmıştır.

Ulaşım

Ulaşım belli başlı yerleşim noktası arasında yapılmaktadır. Çarlık döneminde yapılmış olan Krasnovodsk-Çarcuy arasındaki Kafkasötesi demiryolu ve Merv-Kuşka, Çarcuy-Kungnk ve Karşı-Termes arasındaki demiryollarının uzunluğu 2120 kilometredir. Ayrıca 8700 km'lik bir şose bağlantısı olup, bunların dışında ulaşım nehirlerde ve bilhassa Türkmen kanalında yapılır.

Haritası

Türkmenistan koordinatları: 38.969719, 59.556278

Diğer anlamları

Türkmenistan

Türkçe Türkmenistan kelimesinin İngilizce karşılığı.
[Turkmenistan] n. country in Asia on the coast of the Caspian Sea (member of the Commonwealth of Independent States) n. Turkmenistan, country in Asia on the coast of the Caspian Sea (member of the Commonwealth of Independent States) n. Turkmenistan, country in Asia on the coast of the Caspian Sea

Türkmenistan

Türkçe Türkmenistan kelimesinin Almanca karşılığı.
npr. Turkmenistan

İlgili konuları ara


Görüşler

 • misafir Avatar
  misafir - 5 yıl önce
  SÜPER BİR YER AMA SAPAR MURAT DAHA SÜPER HAYRANKALDIM ORAYA ASKER LERİ BİRZ SORUN OLSADA GİDİB GEZMEYE DEYER

 • misafir Avatar
  misafir - 5 yıl önce
  türkmenistani gezmek görmek tanimak insanlariyla yasamak istiyorum.Tanistigim bir arkadasim insallah beni davet ederde bende bir türk vatandasi olarak soydaslarimizin yasantisini ülkesini ziyarat bederim.saygilarimla

 • misafir Avatar
  misafir - 5 yıl önce
  BEN TÜRKMENİSTAN VATANDAŞI OLMAK İSTİYORUM BUNU NASIL YAPACAM KENDİM TÜRK VATANDAŞIYIM AMAM TÜRKMENİSTAN VATANDAŞI OLMAK İSTİYORUM TEN.DUR@HOTMAİL.COM

 • misafir Avatar
  misafir - 5 yıl önce
  slm ben ardahanlı emrah türkmenistanı çok merak ediyom ve eğer bana birileri türkmenistandan ulaşabilirse en kısa zamnada ziyaret edip görmek istiyorum tüm türkmenistanlıları çok seviyorum özellikle abadan halmedovayı görmek için ne yapmazdımki....

 • misafir Avatar
  misafir - 5 yıl önce
  Türkmenistandaki bayramlarıda ekleseydiniz çok iyi olurdu. Genel tatilleride ekleyebilirsiniz. Teşekkürler

 • misafir Avatar
  misafir - 5 yıl önce
  selam benim güzel ülkem dogduk mekanım türkmenabat,ben ana vatanımı cok özledim,ailemi biricik babamı,abimleri,yengemleri,yegenlerimi,babacım insalla gelimde hasret gidiriris.allaha emanet olun görüsmek üzere sevyorum özliyorum.

 • misafir Avatar
  misafir - 5 yıl önce
  Alparslanların şehri güzel türkmenistan sana kucak dolusu selamlar bilhassa asgabat çok güzel 10 yıl sonra küçük amerika olur.selam ve saygılarımla

 • misafir Avatar
  misafir - 5 yıl önce
  merhaba ben serdar nasılsınız topraklarım men çarjowdan her kese kolay gelsin elbetde her ülkede problem oldugu gibi türkmenistanın hem bir süri sorunu war beyik allahtan dilerim ki ülkemiz ekonomisiyle siyasetiyle we güzel insanlarıyla daha güzel yerlere geler dünya türkmenlerine selam selam selam olsun

 • misafir Avatar
  misafir - 5 yıl önce
  privet strana moya rodimaya.menya zovut olya.ya rodom iz turkmenabata.ya po tebe ochen soskuchilas,soskuchilas po tvoey krasote po chistomu vozduhu po vode.ni kakaya strana tebya ne zamenet.soskuchilas po rodnım,ya vas vseh ochen lyublyu,seluyu skuchayu moi rodimıye.do skoroy vstechi jdi menya i ya pribudu.

 • misafir Avatar
  misafir - 5 yıl önce
  merhabalar!!!Ben türkmenistanı arastırdım ve guzel bır ulke oldugunu gozlemledım.Orada calısıp yasamak ıstıyorum bu mumkunmudur arkadaslar bunun ıcın neler yapmam gerekıyor bana cvp verırsenınz memnun olurum.bu arada muhasebe finansman işim

 • misafir Avatar
  misafir - 5 yıl önce
  allahım sen bana ve bütün gürbetde calısan her kese dayanma güci ver beliki allahım sen bana ve bütün gürbetde calısan her kese yardım et be allahım sen bana ve gürbetde çalışan her kese yardım et ne yazıkki senden başka bize acıcak kimse yok doyumsuz sıyasilerin doyacagı yok harun gibi enşalla bir gun gözlerini kara topraklar doyurar ah güzelim ülkem seni ne kader özledim ama gidersem çoçuklarım aç kalaçak kocam hic yerde calışmıyor iş yok sizi cok seviyorum canlarım

 • misafir Avatar
  misafir - 5 yıl önce
  türkmenistan güzelmemleket ben türkmenbaşında calışıyorum´awazada nebitci otel de calıştım şimdi tr deyim geri dönecegim oraya türkmen abattada ruhiyet köşkünde calıştım türkmenabat daha iyi bi sehir tek sorun kanunları bence insallah düzelir....banasor_43@hotmail.com

 • misafir Avatar
  misafir - 5 yıl önce
  bizim kadar kimse sevmedi bunu BİLİYORUM turkmenabata selamlar nazlı .yıldız. gelin kuçuk buyuk kardeş.anne.umeyde.burad.ablam.teyze.gul .nargiz onu görmedim.inşallah görecem.ama .rananın yeri başka dolmaz boşluğu,seni çok seviyorum abla. bence düşun bunu hççakalın şimdikiknazlıya öpücuk.1000.

 • misafir Avatar
  misafir - 5 yıl önce
  BENİM GÜZEL ÜLKEM SALAMALEYKUM SENİ VE AYLEMİ ÇOH ÇOH ÖZLEDİM BİTANEM TÜRKYEDE BAZİ İNSANLARİDA GÜZEL AMA SENİN VE AYLEMİN ORNUNİ HİÇ BİŞEY TUTMİYO SENI SEVYORUM TÜRKMENİSTAN İKİ GÖZÜM KARASİ OLAN COCUKLARİMA KUCAK DOLU MUCUK MUCUK ÖPÜCEKLER CANLARİM AZ KALDİ DÖNİCAM GÖZLERM

 • misafir Avatar
  misafir - 5 yıl önce
  Selam Türkmenistanlıyım Gazocakla türkmenabat arası 350 km (bırısı sormus) yakında oraya kesın donus yapacam merak ettıklerınız için gevrek125@hotmail.com

 • misafir Avatar
  misafir - 5 yıl önce
  ben Firyuza Turkmenıstanlıyım.Aylemı vatanımı ve arkadaşlarımı çok özledım yakında görüşmek üzerı...........

 • misafir Avatar
  misafir - 5 yıl önce
  Adım Zamira 7 yıldır İstanbulda yaşıyorum ama CANIM ÜLKEMİ,CANIM AİLEMİ çok özledim ve hepsini canımdan daha çok seviyorum :)

 • misafir Avatar
  misafir - 5 yıl önce
  meraba hemşerilerim ben de türkmenistanlıyım,memleketimizden mecbur gelmek,ayrılmak zorunda kalyorus ama şunuda anlamak lazım doglan yerin degil doyan yerin,allah bize şans verdi diye düşünyorum,allaha ne kadar dua etsekte azdır,ama keşke türkmenistandan türkiyeye giriş çıkış serbest olsaydı memleketimizi,ailemizi arkadaş,akrabalarımızı istediyimiz zaman ziyarete gidip gelebilsek çok güzel olurdu,annecim en çok seni özledim bide üniversite kazandım çok mutluyum.

 • misafir Avatar
  misafir - 5 yıl önce
  nazlım seni çok ama çok seviyorum birgun bu sayfaya inşallah beraber birşeyler yazarız tarih 06.12.2009 saat0047 yıldızlan bugün konuştum cok tatlı o.da bilmedim ayrılığın acısını bilemedim sensizligin kalbime sancı vereceğini gelirsin inşallah geçer bu acılar .beni sakın unutma olsunmu aşşkıııım

 • misafir Avatar
  misafir - 5 yıl önce
  Meraba.bende Türkmenabatliyim.memleketimi cok ozledim cocuklarimi,Annecigimi,yegenimi.4 senedir Türkiyedeyim.Insalla bu hasret bir gun biter,kavusurus.SAYGİLAR hepinize.

 • misafir Avatar
  misafir - 5 yıl önce
  türkmenistanın neyini begeniyorsunuz anlamıyorum orası türk düşmanı biz türklere eziyetten başka faydaları yok ben her ay giderim malesef türk düşmanı gercekten acıyorum halkına.bir şehirden başka bir şehire seyahat edemiyorsun neyse acınacak durumdalar başkada bişey yok.

 • misafir Avatar
  misafir - 5 yıl önce
  Türkmenistan da olup biten her şey aslında insanların yaşadığı her yerde olanlarla aynı.. Sadece oluşumun tamamlanması için zamanlama farkı var.. Türkmenistan da yaşadım. Üstelik evlendim. 25 yaşında hayatımda ilk kez birisini sevdim o da Türkmen Kızı oldu. İnsanlık eğitimle bir seviyeye geliyor.Gençlerin Amerikan Aksiyon filimleriyle ve Sega Oyunlarıyla ömürlerini Tükettikleri bir nesilden hangi kıvamı bekleyeceksin.

 • misafir Avatar
  misafir - 5 yıl önce
  3.5 yıl türkmenistanda yaşadım hayatımda bukadar kötü bi yer görmedim. tam bi rüşvet ülkesi herşey yasak ama fıransızlara amerikalılara herşey serbest. türk konsoloslu tüm ülkelerde oldugu gibi kendine çalışıyor halkı ile hiç alakası yok.çalışmaya gidecekler için enson tavsiye edecegim ülke

 • misafir Avatar
  misafir - 5 yıl önce
  BEN İSTANBULDA ÇALIŞAN LEBAPLI MERGEN.VATANIMI ANAMI BABAMI KARDEŞLERİMİ ÖZLEDİM TÜRKİYE GÜZEL İNSANLARI GÜZEL FAKAT TÜRKMENİSTANIMDA TÜRKMENİSTANIM DİYORUM İNŞALLAH BU GURBET YAKINDA BİTER.SEVDİKLERİME KAVUŞURUM.

 • misafir Avatar
  misafir - 5 yıl önce
  Merhaba ben türkmenaabattan zamira ülkemi çok özledim 4 yıldır Türkiyeden hasretini çekiyorum.Bülbülü altın kafese koymuşlar ille de vatan demiş. Ben de vatanıumı çok seviyorum tüm Türkmen dostlarıma sevgilerimi yolluyorum benim cennet vatanuıma bir an önce kavuimam içimn güzel dileklerinizi beklerim Hepinizi çok seviyorum

 • misafir Avatar
  misafir - 5 yıl önce
  meraba ben sinoplu Mesut Çetinkaya,ben çok mutluyum,mutluluğumun sebebi sevdiyim kızla evlendim,evlendiyim kızda çarjovlu.EVLENDİYİM KIZIN MEMLEKETİNİ ÇOK MERAK EDİYORUM AMA MALESEF GİDEMİYORUM,ÇÜNKÜ TÜRKMENİSTAN BANA DAVETİYE VERMEDİ,VE NİYE VERMEDİYİNİ ANLIYAMIYORUM,BU YASAKLAR NE ZAMAN KALKICAK MERAK EDYORUM,ALLAH DERT VERSEDE DERMANIYLA VERSİN İNŞALLAH,HERKEZE KOLAY GELSİN BAY!

 • misafir Avatar
  misafir - 5 yıl önce
  selam kardeslerim.Bende Türkmenabatliyim.Bende 4 senedir Türkiyedeyim,Allaha dua edyorum cok yakinda devletler arasinda sorun kalmaz.Ben cocuklrimi kücücük kizlarimi cok ozledim,Annecigimi,yegenimi,kardeslerimi yani güzel yurdumi.Insalla bir gun kavusurus ve hasret gideriris doya doya.Suan gidersem cocuklarim ac kalcak.nasil olcak bilmiyorum.

 • misafir Avatar
  misafir - 5 yıl önce
  selamaleykum turkmenistanda calısmak yasamak isteyenlerin dıkkatına istanbul yesil köyde konsolluğumuza müraçet ediniz

 • misafir Avatar
  misafir - 5 yıl önce
  memleketim gibisi asla yok cok özledikbe hadi hepimiz toplanalim gidelim görunce gözum yaslanyo memleketimi topragimi herkesi memleketimize D O N E L İ M

 • misafir Avatar
  misafir - 5 yıl önce
  Turkmeıstanın Askabaat sehrın de 9 aydır calısmaktayım,tarıh falan vermeyeyım de dırek anlatayım.Yenı bır ev tutmus ıdım temızlıgı ıcın anne dedıgım,5 aydır tanıdıgım bır yaslı bayanı eve davet etdım ,gel evı gor anahtarını vereyım temızlıgını yaparsın dıye,kadın geldı,evı gezdı,tam cıkarken,polıs oldugunu soyleyen 2 kısı eve ayakkabıları ıle gırdı,tabı gır mek denır ıse resmen daldılar ıcerıye,neyse,ılk sordukları sey bu kadın burada ne arıyor? anlattık ama olmaz dedıler senı deport edecez demeye basladılar,,zaten butun devlet adamlarının dılınde deport ederım lafı sakız gıbı sureklı gevelenıyor,polıslere yalvardım hastaneye gıdelım de muayene edın dedım dusundugunuz gıbı degıl dedım,ama bos bos 1500 dolarımı aldılar ve gıttıler,ALLAHA havale edıyorum onları cunku ulkede bu adamları sıkayet edebılecegın bır yer yok,Turk ELCILIGI turklere hızmet etmıyor ıs adamları dernegı olmus yanı TURKMENISTAN da bır FRANSIZ ın degerı TURK den daha fazla.Insanları bıle sıkayetcı ama konusmak yasak POLIS ulkesı ACIK CEZA EVI TURKMENISTAN aklı olan buraya gelmez..Belkı 30 sene sonra degısır de bu guzel TURKMEN mılletı de yabancılar da rahat eder,denecek cok sey var ama dememek en ıyısı

 • misafir Avatar
  misafir - 5 yıl önce
  türkmenistan güzel bir ülke küçükte olsa her kese yetecek kadar tatlı toprağı var tabiki her kese ayrıca türk kardeşlerime tafsiye edebilirim cennet gibi yer misafir severliliği ile cana yakın güler yüzlülüğü ile tatlı dili ile türkmen halkı kucak dolu sevgisi ile sizi karşılar burdan türkmen kardeşlerime türkmen halkına koooooooooocaman selamlarımı iletiyorum sizi seviyorum allaha emanet olunuz )))))

 • misafir Avatar
  misafir - 5 yıl önce
  meraba ben 3 senedir türkiyedeyim gözel türkmenabatımı her şeyden cok seven aylemi cok cok özledim inşalla en yakın zamanda kavuşarım topragıma

 • misafir Avatar
  misafir - 5 yıl önce
  Ben Türkmenistan uruklu Muhabbat Yıldırım 12 yıldan beri Türkiye Cumhuriyetinde yaşamaktayım. Uzun bir süreden beri çifte vatandaşlık haklarından faydalanmaktayım ve iki ülkenin vatandaşı olmaktan çok mutluydum. Yılda bir defa Türkmenistana Annemi ve babamı görmeğe gitmekteydim. Okulların tatil olmasıyla birlikte 22/06/2010 tarihinde Türkmenistana gittim orada önüme bir seçenek sunuldu ya Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı yada Türkmenistan vatandaşı olma seçeneği sunuldu benim gibi yüzlerce aile var bu sorunumuza yuvaların yıkılmaması için nasıl bir çözüm bulabiliriz.

 • misafir Avatar
  misafir - 5 yıl önce
  slm ben türkmenistanda çalışıyorum burası güzel bir ülke ama biraz yasakları nedeniyle sıkıcı bir hal alıyor yani insan kendini rahat olmasını ister burda tam tersi akşam sokaga cıkmak bile suc burda yada polislerin uydurdugu yasaklar güzelligide var tabi sokakta sigara içmek yasak ama belli saatten sonra sokaga cıkmak yasak kafeler önünde polis busuda bekliyo yani kısacası güzel biryer ama şü haliyle kimseye tavsiye etmem

 • misafir Avatar
  misafir - 5 yıl önce
  osmmanda orkan fazilet konuştuk ......nokta koyacağım bu .aşka ama nasıl bilmiyorum t.abata selamlar

 • misafir Avatar
  misafir - 5 yıl önce
  Valla çok sağolun ödevimi sonunda bitirdim

 • misafir Avatar
  misafir - 5 yıl önce
  gündogar köçesi jay 19 otag 12 mülküyewa maya 09.17.1973yyl doglan.

 • misafir Avatar
  misafir - 5 yıl önce
  slm ben türkmenistanlıyım.arkadaşlarımı çok özledim.onları çok seviyorum.yakında görüşmek üzre.türkmenistanı çok seviyorum

 • misafir Avatar
  misafir - 5 yıl önce
  Türkmenistan hakkında daha çok bilgi edinmek istiyorum ,bana yardım derseniz memnun olurum.yazışacak arkadaş da arıyorum.şididen teşekkürler

 • misafir Avatar
  misafir - 5 yıl önce
  türkmenistan gaz ocakla türkmenabadın arası kaç kilometre kim bilir bilen varsa yazsın

 • misafir Avatar
  misafir - 5 yıl önce
  turkmenistan çok rahat bir yer.ben KÖYTENDAGLIYIM aylemi çok özledim

 • misafir Avatar
  misafir - 5 yıl önce
  arkadaşlarımdan dolayı çok merak ediyorum

 • misafir Avatar
  misafir - 5 yıl önce
  BEN BİR TÜRKÜM VE BEN TÜRKMENİSTANLI BİR KADINI SEVİYORUM İSMİ MAYA VE BEN ONU ÇOK SEVİYORUM ONUNLA BERABER BENDE TÜRKMENİSTANA GİTMEYİ DÜŞÜNÜYORUM AMA DOGRUMU BU BİLMİYORUM

 • misafir Avatar
  misafir - 5 yıl önce
  türkmenistan bizim atavatanımız. gittim gördüm ve çok sevdim. çok güzel arkadaşlarım oldu. 10 yıl sonra çok daha güzel olacak eminim.

 • misafir Avatar
  misafir - 5 yıl önce
  gitmeyi istiyorum ama yardımedecek kımse yok gidip gormek meslemıicra edebılmekisterim bana bilen birisibilgi verse olmazmı ya adrsimiyazayım bana yardımcı olmakisteyen akadasları belerim berk1986_58@hotmail.com

 • misafir Avatar
  misafir - 5 yıl önce
  Türkmenistanda kısa müddet calıştım seydi köprü şantiyesinde türkmeabat ruhıyat köşkü şantiyeside kısa zaman 6 ay kadar bukısa zamanda turkmenlerin nekadarı sıcak kanlı mısafır perver olduklarını gördüm türkmenleri cok seviyor özlüyorum hepsini cok cok seviyorm.

 • misafir Avatar
  misafir - 5 yıl önce
  GÜZEL AMA BİRDE BİZ ÇALIŞANLARI ÖZELLLİLE ÇALIK HOLDING SOSYAL GÜVENCE ALTINA ALDIRASA DAHA İYİ OLUR TABİ BURADA HÜKÜMETEDE İŞ DÜŞÜYOR.

 • misafir Avatar
  misafir - 5 yıl önce
  Bekle beni Türkmenistan çok yakında ordayım....Atalarımı görmeye geliyorum nede olsa bizler Orta Asyadan geldik Türkiyeye öz Vatanımıza geri dönüyoruz...

 • misafir Avatar
  misafir - 5 yıl önce
  çok sewiyorum.ben bir türkmen inm.ailem orada bn türkiyedeyim.türkmenistan nı we ailemi çk sewiyorum

 • misafir Avatar
  misafir - 5 yıl önce
  TÜRKÜM İSLAMIM İŞ MAKİNALARI TAMİRİNİ YAPIYORUM. ACABA İŞ VE EŞ BULABİLİRMİYİM. TÜRKMENİSTANI ÇOK SEVİYORUM.

 • misafir Avatar
  misafir - 5 yıl önce
  TÜRKMENİSTAN I GÖRMEK VE İŞ İMKANLARINI MERAK EDIYORUM ORADAN YAZIŞACAK ARKADAŞLAR ARIYORUM

 • misafir Avatar
  misafir - 5 yıl önce
  TÜRKMEN istanla ilgili yorum yapmak isterim ancak o benim ATA vatanımı görmek gerek yorumlamak gerek gitmek istiyorum birtürlü bir gurup s4eyyahati bulamadım merak ve heycanlıyım .ruslar TÜRKMENLİKLERİNİ bıadılarmı idari kadro daha ne kadar ezecek o benim soydaşımı ATA gardaşımı onlara selam ve sevgiler Ben gazı ve halısını ününü duymaktayım Bana göre TÜRKMENİSTALILIĞI ÖNEMLİ SELAM ATA GARDAŞLARA DAĞINA TAŞINA ÇÖLÜNE

 • misafir Avatar
  misafir - 5 yıl önce
  yazan özgür26 oto tamir ve şantıyede çalısıyorum türkmen ıstanda çalısmak ıstıyorumgüzel bir sehır olduğunu duydum mekan.siz.25@windowslive.com

 • misafir Avatar
  misafir - 5 yıl önce
  yukarıda soruları olan arkadaşlara bildiğim kadar cevap vereyim, türk vatandaşından vize istiyor ve vize alabilmek bir mesele üstelik çok kısa süreli 15 günlük bir vize, bunun yanında o vizeyle otelde kalman gerekli bir akraban veya arkadaşının yanında evinde kalamıyosun. ilk defa gidecek olanlar için dikkat etmelerini tavsiye ederim daha havaalanında rüşvet vermeye başlamasınlar, çünkü oarada benim gördüğüm kadarıyla rüşvet yaygın, bunun yanında sokaklarda sigara içmek yasak ve polisleri taviz vermiyor bunlar zor yanları, ama ekonomisi bizim ülkemize göre çok düzgün birçok şey sizi şaşırtacak, ben gidecek olanlara bir turist kafilesi ile beraber gitmelerini öneririm çünki başka şekilde gezemezsiniz çok zor olur

 • misafir Avatar
  misafir - 5 yıl önce
  UMARAM TURKMENİSTANDAN BİRİLERİ BENİ DUYAR VE ORADA OLUP BİTEN HER ŞYİ BİZE YAZAR,

 • misafir Avatar
  misafir - 5 yıl önce
  au kimse yokmu sizden destek istiyorum vatan severler size sesleniyorum.

 • misafir Avatar
  misafir - 5 yıl önce
  sen ne istediğni bilmedin ne kaybettiğini asla bilemiyeceksin nazlı.ya bu sitem orkandan turkmenabata selam

 • misafir Avatar
  misafir - 5 yıl önce
  bende türkmenistanda sınıf ögr. okumak istiyorum bu konuda yardım edebilrmisinz ne yapmam gerekiyor...

 • misafir Avatar
  misafir - 5 yıl önce
  sevdim seni nazlı napın beni sakın unutma türkkmenabata selamlar ,aşkım sana elveda artık buraya kadar derdimi bilmeyenler bana yalandan ağlar

 • misafir Avatar
  misafir - 5 yıl önce
  evet insanları çok iyi o kadar iyiki anlatamam

 • misafir Avatar
  misafir - 5 yıl önce
  selamin aleyküm...inşallah gideceğiz oraya....burada arkadaşlar da var beni götürecekler inşallah..TAHTAPAZAR MARİ BEDEN OBASI...

 • misafir Avatar
  misafir - 5 yıl önce
  ben aydından seyhan bence cok güzel bi site bunu hazırlayanlara tesekkür ediyorum

 • misafir Avatar
  misafir - 5 yıl önce
  tukmenıstan hakında yorum yapmak ısterım eskı sovetler ülkelernın ıcınde ın sakın kendı halınde yasayan bır ülke ınsanları sıcak kanlı mısafır perver cok sırın bır ulkedır gıtmek ısteyenlere tavsıye ederım eyıı bır yonetım olsa dunyanın en zengın ylkesı olucak. olucak ensalla.

 • misafir Avatar
  misafir - 5 yıl önce
  YA jitel TURKMENİSTAN jdi nas ostalos ne dolgo skoro uvidemsya jdite nas PAPA,MAMA,DOÇENKA ya vas vseh lublyu krepko-krepko ALLAH hepimize görüşmek miyesser edsin.ŞAKİR-NASİBA.ya oçe soskuçelso po tebe turkmenabat.vsem turkmenam SELAM BOLŞOY uvidemsya moy msn adres

 • misafir Avatar
  misafir - 5 yıl önce
  ah gözel vatanım benım selam sana dagına tasına cölune topragına ısyanım sana degıl gözel vatanım benım ıcındekı ac kurlara ne zaman gözlerı doyacakda bır az vatandaslarınıda dusunecek bızde ınsanız bızde varıs fark etmeyezaman gelmedımı

 • misafir Avatar
  misafir - 5 yıl önce
  benım ısyanım kendı vatanıma sana ne oluyor bak arkadaş türkmenistanın beş milyon nüfusu var farenin deliginden bile dogal gaz fışkırıyor varlık içinde yoklukta süründügümüz için isyan ediyorum haa eyer sen gurbetin ne oldugunu bilmek istiyorsan türkiyeden almanyaya giden vatandaşlarından sor bu demek deildirki almanya kötü bir devlet gurbet gurbettir unutma bunu

 • misafir Avatar
  misafir - 5 yıl önce
  arkadaşlar iyi güzelde anavatanınızı özledinizde türkiyenin ne kötülüğü var gurbet deyip kötüler gibi konuşuyonuz

 • misafir Avatar
  misafir - 5 yıl önce
  selam sana ata vatanım turkmenıstan ben marılıyem senı ne kader ozledıgımı bı bılsen bızı bırbırımızden ayıran kader utansın bızı gurbete zorlayan sıyasiler utansın senın kıymetını gurbetde surunmeyen anlamaz ah ah senın yandak,larnın kurbanı olayım bırı bana seslensın bu haksızlıklara dur desın artık

 • misafir Avatar
  misafir - 5 yıl önce
  Ben D ailemi çok özledim ülkemi çok özledim yakın zamanda döneyecegim sana

 • misafir Avatar
  misafir - 5 yıl önce
  Türkmenistan gerçekten cok guzel bir ülke... Aşkabat''da çok güzel bir şehir.. Bekle Geliyorum Ata vatanım..

 • misafir Avatar
  misafir - 5 yıl önce
  mrb bende turkmenistanlıyım ama sizi turklerı çok iyi anlıyorum orda size duşman gibi bakyorlar bu çok yanlış bişe yani gelışmemış ulke bizi de yani sevmiyorlar özbek olduğumuz için ben turkiyada evliyim ama bende rahat gidemiyorum ulkeme havalanında bile polisler bana burda koca bulamadınmı diyo yani bu kadar onların beyni elimden gelse hiç gitmesdım ama ailem orda onlardan kısa zamanda nlayış ve degişmelerını bekliyorum ben insanlaru seviyorum yetarki insan olsun.

Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.

Türkmenistan
Türkmenistan