--}}

Türk Askerî Tarihi

Türk askerî tarihi dörtbin yıl öncesinden günümüze kadar süren dönem içinde ilk Türklerden günümüzdeki Türk Silahlı Kuvvetleri`ne kadarki askerî yapılanmayı ve savaşları içine alır. Türklerdeki askerî düzen siyasî düzen ile iç içe geçmiş ve tarih boyunca birlikte gelişmiştir. Orta Asya`da başlayan bu tarih tüm anakaralara yayılarak süregelmiştir.

Türk askeri tarihi dörtbin yıl öncesinden günümüze kadar süren dönem içinde ilk Türklerden günümüzdeki Türk Silahlı Kuvvetleri`ne kadarki askeri yapılanmayı ve savaşları içine alır. Türklerdeki askeri düzen siyasi düzen ile iç içe geçmiş ve tarih boyunca birlikte gelişmiştir. Orta Asya`da başlayan bu tarih tüm anakaralara yayılarak süregelmiştir.

Selçuklu İmparatorluğu`nun kuruluşuna önayak olan 1040 yılındaki Dandanakan Savaşı, Türklerin Anadolu`nun kapısını araladığı 1071 yılındaki Malazgirt Savaşı, Yeni Çağ`ın başlangıcı sayılan 1453 yılındaki İstanbul`un Fethi, I. Dünya Savaşı`ndaki Çanakkale Savaşları, Osmanlı İmparatorluğu`nun üzerine Türkiye Cumhuriyeti`nin kurulmasını sağlayan Kurtuluş Savaşı, Kuzey Kıbrıs`taki Türkleri savunmak için yapılan Kıbrıs Barış Harekatı Türk askeri tarihindeki birkaç önemli dönüm noktalarından bazılarıdır.

Günümüzde Türk Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanlığı`na bağlı olan Kara, Hava ve Deniz Kuvvetlerinden oluşmaktadır. Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı, barış zamanında iç güvenlik kuvvetlerinin bir parçası olarak çalışırken, savaş zamanında Kara ve Deniz Kuvvetleri`nin komutası altına girer.

Orta Asya

Kazakistan, Özbekistan, Kırgızistan, Türkmenistan, Tacikistan, Afganistan, Çin`in bir kısmı (Doğu Türkistan), Rusya ve Pakistan`ın bir kısmından oluşan bölge ve bölgeyi tanımlamak için kullanılan coğrafi terim.

Tarihte Türkistan olarak geçen coğrafi bir alana rus ve oryantalistelerin kendileri için Türk adını unutturmak amacıyla vermiş oldukları bir isim olarak da bilinir.

Kavimler Göçü

Bir tarih nazariyesine göre, M.Ö. 3000-4000 yıllarında Orta Asya`da yaşayan kavimlerin şiddetli ve uzun süren kuraklık sebebiyle doğuya, kuzeye, batıya ve güneye gitmelerine; Kavimler Göçü denmektedir. Bu göçün siyasi, sosyal ve kültürel neticeleri üzerinde uzun durulmaktadır. Aynı bölgede M.S. 6. yüzyıldan itibaren başlayan ve asıl ağırlığı batı istikametinde olan Türk göçleri, 17. yüzyıla kadar devam etmiş; İran,Anadolu ve Balkanlardan geçerek Avrupa ortalarına ulaşmıştır. Türkler, geçtikleri yerlerde birbirlerinin devamı olan devletler kurmuşlar, böylece Orta Asya içlerinden Avrupa ortalarına uzanan kültür ve medeniyet mirasları ve yerleşik Türk boyları ile bir Türk dünyası meydana getirmişlerdir.

Selçuklular

Selçuklu Türkleri (veya ``Selçuklular``; Farsça ``Saljükiyan``; Arapça ``Saljük`` veya ``el Salajika``), Oğuz Türkleri`nin büyük bir koluydu. Selçuklular 11. ve 14. yüzyıllar arasında Orta Asya`nın bir bölümünü ve Orta Doğu`yu yönetti.

Selçuklular, Ortadoğu`da devletler kurmuş bir Türk hanedanıdır. Adı, hanedanın kurucusu Selçuk Bey`den gelir.

Anadolu BeylikleriAnadolu Beylikleri, Türklerin 1071`deki Malazgirt Savaşı`ndan sonra Anadolu`da kurdukları devletlerdir. Bu savaşın hemen ardından, özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu`da kurulan devletlere Birinci Dönem Anadolu Beylikleri denir. Aynı dönemde kurulan Anadolu Selçuklu Devleti`nin zayıflaması ve yıkılmasından sonra kurulan devletler ise İkinci Dönem Anadolu Beylikleri olarak anılır.

}

Osmanlı İmparatorluğu

Kuruluş

}

TemelleriOsmanlı Beyliği`nin temelleri 13. yüzyıl ortalarında atıldı. Beyliğe adını veren Osman bey ileri görüşlü, kararlı ve başarılı bir devlet adamı ve askerdi. Onun bu kararlılığı devletin çok sağlam temeller üzerine kurulmasını sağladı.

Osman GaziOsman Bey`in babası Ertuğrul Gazi hakkında sağlam ve güvenilir bilgiler hemen hemen yoktur. Bilinen, kendisinin 13.yüzyıl`da Batı Anadolu`da yaşayan Türkmen beylerinden biri olduğudur. Babası gibi Osman Bey`in hayatı hakkında da bilinmeyenler pek çoktur. Osman Bey, Çobanoğulları Beyliği`nin vasalı olarak Bizans topraklarıyla ilişkilerde bulunurken, bu beyliğin Bizans`la anlaşması üzerine, bölgede Bizans üzerine akınlarda bulunanlar, etkinliklerini bu kez Osman Bey`in bayrağı altında sürdürdüler. Bu durum yavaş yavaş Osman Bey`i bağımsızlığa iten bir etken oldu. Osman Bey bölgenin ve Bizans`ın içinde bulunduğu durumdan ustaca yararlanmasını bildi; bölgedeki İslam tarikatlarının, özellikle Şeyh Edebali`nin gücünden ve nüfuzundan yararlandı. Bizans`a karşı savaşan gazilerin önderi durumuna gelen Osman Bey, Bizans köy, kasaba ve kalelerini birer birer ele geçirmeye başladı. Başarıları hem topraklarının büyümesine, hem de Anadolu Selçuklu topraklarından, komşu Türkmen beyliklerinden asker, komutan ve yöneticilerin onun saflarına katılmasına yol açtı. Genellikle 1299 tarihi, Osman Bey`in bağımsızlığını ilan ettiği tarih olarak kabul edilir.

Bursa`nın fethi

Bursa`nın fethi (1326): Osman Bey`in asıl amacı Bursa`yı almaktı. Bu nedenle şehri kuşatma altına aldı. Onun hastalanması üzerine, kuşatmaya oğlu Orhan Bey devam etti. Orhan Bey, Mudanya limanını ve Orhaneli`ni fethederek Bursa`nın Bizans ile bağlantısını kesti. Aralıklarla on yıl süren kuşatma sonunda Bursa teslim oldu. İpek üretiminin merkezi olan Bursa, Osmanlı Devleti`nın başkenti yapıldı. Osmanlıların bu dönemde Sakarya havzası ve Marmara bölgesinde yaptığı fetihlerdeki amacı, batı yönünde ilerleyip Rumeli`ye geçmekti.daha sonra osman bey olunce mezarı tophanedekı manastıra gecırıldı..

Akıncılar}

Yükselme Devri

İstanbul`un Fethiİstanbul`un Fethi, 29 Mayıs 1453`te, şehri günlerdir kuşatan Osmanlı ordusunun, şimdi İstanbul olarak bilinen, o zamanki adıyla Konstantinopolis şehrini Sultan II. Mehmed Han`ın komutanlığında fethetmesidir. Bu fetihten sonra Osmanlı Devleti İmparatorluk olmuş, henüz 21 yaşında olan Sultan II. Mehmed, ``fatih`` ünvanını da alarak Fatih Sultan Mehmed olarak anılmaya başlanmıştır. Tarihteki en önemli devletlerden olan Doğu Roma İmparatorluğu böylelikle sona ermiştir.

}

Viyana Kuşatması

Duraklama Devri

Gerileme Devri

93 Harbi

93 Harbi, Hicri takvime göre 1293 yılına denk geldiğinden 93 Harbi olarak adlandırılan ve II. Abdülhamit döneminde gerçekleşen 1877-1878 Osmanlı - Rus Savaşı.

}

Dağılma Devri

Trablusgarp Savaşı}

Balkan Savaşları

I.Dünya Savaşı

Çanakkale Savaşları

Çanakkale Savaşları, I. Dünya Savaşı sırasında 1915-1916 yılları arasında Gelibolu Yarımadası`nda Osmanlı İmparatorluğu ile İtilaf Devletleri arasında yapılan deniz ve kara savaşlarıdır. }

Kurtuluş SavaşıKurtuluş Savaşı (``İstiklal Harbi``), I. Dünya Savaşı`ndan yenik çıkmış Osmanlı İmparatorluğu`nun savaşı kazanan devletlerce paylaşılmasına sonucunda Misak-ı Milli sınırları içinde ülke bütünlüğünü korumak, ulusal egemenliğe dayalı, tam bağımsız yeni bir Türk devleti kurmak için tüm ulusca girişilen, çok cepheli bir savaştır.

Kurtuluş Savaşı süreci dört ana başlıkta incelenebilir. İlk olarak ``"genel durum"`` altında Mondros Mütarekesi sonrası genel durum ve işgalci güçlerin Anadolu için planlarının açıklanması. ``"Organizasyon dönemi"`` Osmanlı İmparatorluğu organlarının işgalci birimlerin eline geçmesiyle ortaya çıkan idare boşluğunun nasıl ve hangi organizasyonlarla doldurulacağının belirlenmesi. ``"Hakimiyet kurma çalışmaları"`` bölümü organizasyon döneminde ortaya çıkan iradenin iç ve diş güçler tarafından kabul edilmesi için yapılan çalışmaları ele almaktadır. En son bölüm ise ``"barış sağlama çalışmaları"`` altında ortaya çıkan yeni hakimiyetin dış antlaşmalarla güvenceye alınması ve Türkiye Cumhuriyeti devletinin resmileşmesi anlatılmaktadır.

}

Türkiye Cumhuriyeti

II.Dünya Savaşı

Kore Savaşı

Kıbrıs Barış HarekatıKıbrıs Barış Harekatı, 20 Temmuz 1974 tarihinde Türkiye Cumhuriyeti Devleti Türk Silahlı Kuvvetleri`nin Garanti Anlaşması`nın III. maddesine istinaden gerçekleştirdiği askeri harekatın adıdır.

}

Kuzey Irak

Günümüzde Türk Ordusu

Türk Silahlı Kuvvetleri

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Türkiye Cumhuriyeti devletini içten ve dıştan gelebilecek olan tehditlere karşı savunma vazifesini üstlenmiş olan silahlı devlet kuvvetidir. Yaptırım gücünü, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası`ndan alır.

}

Genelkurmay Başkanlığı

Genelkurmay Başkanlığı Kuvvet Komutanlıkları ile Jandarma Genel Komutanlığının oluşturduğu Türk Silahlı Kuvvetleri`nin başıdır. Savaşta Başkomutanlık görevini Cumhurbaşkanı adına yerine getirir. Silahlı Kuvvetlere komuta etmek, savaşa hazırlanmasında personel, istihbarat, harekat, teşkilat, eğitim-öğretim ve lojistik hizmet ilkeleri ve programları Genelkurmay Başkanlığının sorumluluklarıdır.

Kara Kuvvetleri Komutanlığı

Hava Kuvvetleri Komutanlığı

Dünyanın ilk askeri havacılık teşkilatlarından biri olan Türk Hava Kuvvetlerinin tarihçesi, 1909 yılına kadar uzanmaktadır. Türk ordusunda havacılıkla ilgili ilk çalışmalara 1909 yılında başlanmış, 1910 yılında bu çalışmalar geliştirilmiş ve Avrupa`ya bir inceleme kurulu, Paris`te toplanan Uluslararası Havacılık Konferansı`na da bir heyet gönderilmiştir. 1910 yılı sonlarına doğru ise, artık Türk Ordusu`nda havacılık konusunda kesin karar verilmiş ve havacı personel yetiştirilmek üzere birkaç subayın Avrupa`ya eğitime gönderilmesi öngörülmüştür. }

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı

}

Jandarma Genel Komutanlığı

Jandarma Genel Komutanlığı, kamu düzeninin korunmasını, emniyet ve asayişi sağlayan, diğer kanun ve nizamların kendisine verdiği görevleri yerine getiren, silahlı, askeri bir güvenlik ve kolluk kuvvetidir.

Bu alt başlığın ana maddesi:Jandarma Genel Komutanlığı

Sahil Güvenlik Komutanlığı

Kaynakça

Kaynaklar

Vikipedi

İlgili konuları ara


Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.

Türk Askerî Tarihi
Türk askerî tarihi