Savcı

Adâlet Bakanlığının kontrolü altında, cezâ mahkemelerinde amme (kamu) dâvâsını açan, hukuk ve idâre mahkemelerinde amme (kamu) menfaatini temsil eden, cezâların yerine getirilmesini teminle vazifeli kılınan, yargı kuvveti karşısında devleti temsil eden kânûnî şartlara sâhip memur; müdde-i umûmî.

Adalet Bakanlığının kontrolü altında, ceza mahkemelerinde amme (kamu) davasını açan, hukuk ve idare mahkemelerinde amme (kamu) menfaatini temsil eden, cezaların yerine getirilmesini teminle vazifeli kılınan, yargı kuvveti karşısında devleti temsil eden kanuni şartlara sahip memur; müdde-i umumi.

Modern savcılık teşkilatının kurulması, 1879 yılından sonra, Fransa�nın öncülüğünde gerçekleşmiştir. İslam Hukukunun uygulandığıOsmanlı Devletinde savcılık yoktu. İslam Hukukunda suçluyu takip etme, mahkemede hakkını savunma, şikayet, suçtan zarar görenin görevidir. Ancak mağdurun hakkına kavuşması, suçlunun bir an önce cezalandırılması için devletçe her türlü tedbir alınırdı. Ülkemizde modern anlamda savcılık, Savcılık Usul-i Muhakemat-ı Cezaiye Kanunu Muvakkatı ile girmiştir (1879). 1982 Anayasasından önceki kanunlarda da savcılık müessesesine yer verilmektedir. Savcıya, cumhuriyet adına görev yaptığını belirtmek üzere �Cumhuriyet Savcısı� adı verilmektedir. Eskiden Savcı yerine Müdde-i Umumi ifadesi kullanılırdı. Danıştayda savcılık işini yapanlara �Kanun Sözcüsü� denilirken, şimdi onlara da �Danıştay savcısı� denilmektedir.

Savcının vazife ve selahiyeti, Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu�nda ve başka kanunlarda düzenlenmiştir.

Savcının görevleri: 1) Araştırma ve kovuşturma görevi, 2) Âmme davasını açma ve yürütme, 3) Emniyet tedbirlerine başvurabilme (yakalama, arama, elkoyma gibi), 4) Kanun yoluna başvurma (temyiz etme gibi), 5) Cezaların infazını sağlama, 6) Tebliği gereken kararları ve çağrı belgelerini tebliğ etme, 7) İsim, yazı düzeltme davaları gibi bazı hukuk davalarıyla ilgili görevler. Savcıların her türlü özlük hakları, Yüksek Hakimler ve Savcılar Kurulu tarafından yapılır. Savcı, yürütme organı içerisindedir. Adalet Bakanı, savcının üstüdür; ona emir verebilir. Yaptığı iş yargı olmadığından savcı, hakim gibi bağımsız değildir. Kolluk görevlileri adli işlerde savcının emrinde olup, onun yardımcılarıdır.

Diğer anlamları

savcı

Devlet adına ve yararına davalar açan, kamu haklarını ve hukuku yerine getirmek üzere yargıç katında sanıkları kovuşturan görevli, müddeiumumi.

savcı

Türkçe savcı kelimesinin İngilizce karşılığı.
n. public prosecutor, solicitor

savcı

devlet adına ve yararına davalar açan, kamu haklarını ve tüzeyi yerine getirmek ereğiyle yargıç katında sanıkları kovuşturan görevli, müddeiumumi.

savcı

Türkçe savcı kelimesinin Fransızca karşılığı.
procureur de la république

savcı

Türkçe savcı kelimesinin Almanca karşılığı.
n. Staatsanwalt

Görüşler

 • misafir Avatar
  misafir - 4 yıl önce
  Savcı Savcı, suçlular hakkında kamu davası açma yetkisi olan yargı görevlisi. Savcıların sorumluluğu ülkelere göre değişiklikler göstermekle birlikte, çoğu ülkede polis soruşturmasından temyiz aşamasına kadar olan yargılama sürecini kapsar. Ayrıca birçok ülkede hukuk davalarında devleti savcılar temsil eder.Savcılığın tarihteki ilk örneklerine Roma hukukunda rastlanmakla birlikte, çağdaş savcılık kurumunun biçimlenmesi yargısal suçlama ve karar verme işlevlerinin birbirinden ayrıldığı 18. yüzyıla rastlar.ayrıca devletin kolluk kuvvetlerinin de (zabıta, polis vs.) emir-komuta zincirinde üst katmanındadır, amirleridirler. İslam hukukunda yer almayan savcılık kurumu, Osmanlı Devleti'nde ilk kez 1879'da Mehakimi Nizamiye Teşkilatı Kanunu'yla oluşturuldu. Cumhuriyet dönemindeki yasal düzenlemelerde savcıların yetki ve görevleri yeniden belirlendi. Türkiye'de savcı olmak için hukuk fakültesi mezunu olmak, hakimlik - savcılık için yapılan yazılı sınavda ve ardından mülâkatta başarılı olmak ve stajı tamamlamak gereklidir. Stajını bitiren adaylar kurayla hakim ya da savcı olarak atanır.

Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.

Savcı ilgili konular

 • Takipsizlik kararı

  Takipsizlik kararı, savcının, kamu davasının açılmasına yer olmadığı yolundaki kararı.
 • Iddianame

  İddianame, ceza yargılamasında, hazırlık soruşturmasının kamu davasının açılması için yeterli düzeye eriştiğinin anlaşılması üzer
 • Rüşvet

  Rüşvet Haksız bir menfaat sağlamak için yetkili kişilere çıkar sağlamak. İş gördürmek gayesiyle kanunen yetkili bir kimseye gayrimeşru o
 • Eskişehir

  Eskişehir, Türkiye'nin İç Anadolu Bölgesinde bulunan aynı adlı ilin merkezidir. Ortasından Porsuk Çayı geçen şehir, içerisinde Osmangazi
 • Macaristan

  Macaristan Orta Avrupa’da Türkiye’nin yedide biri kadar büyüklükte bir halk cumhuriyeti. Macaristan Cumhuriyeti ya da kısaca Macaristan, Avus
 • Sealand

  Sealand, hukuki statüsü tartışmalı olan bir platform-adadır.
 • Kütahya Arkeoloji Müzesi

  Ulu Camii yanında Vacidiye Medresesi olarak bilinen yapıdadır. Medrese binası 1314 yılında Germiyan beylerinden Umur Bin Savcı tarafından yapt
 • Osmanlı Şehzadeleri

  Osmanlı padişahlarının çocuklarına şahzade'nin muhaffefi (hafifletilmişi) olarak şehzade denildiği gibi bazen bu makamda bilhassa XIV. yüzy
 • Avrupa Birliği'nin organları

  Avrupa Birliği, esas olarak, Avrupa Parlamentosu, AB Konseyi, AB Genel İşler Konseyi, AB Komisyonu, Avrupa Sayıştayı, AB Ekonomi ve Sosyal Komit
 • V. Demirel Hükümeti

  41 -V. Demirel Hükümeti (21.07.1977-05.01.1978) Başbakan: Süleyman Demirel (Isparta, AP) Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı: Necme
Savcı
savcı