--}}

Pozitif

Pozitif olumsuz anlamına gelir. Matematikte 0 hariç 1,2,3,4.....gibi giden sayılara da pozitif tam sayılar denir. Z üzeri artı (+) ile gösterilir.

Pozitif olumsuz anlamına gelir. Matematikte 0 hariç 1,2,3,4.....gibi giden sayılara da pozitif tam sayılar denir. Z üzeri artı (+) ile gösterilir.

Deneye daya­nan, deney ürünü olan: Pozitif bilimler.

Fizik: Pozitif elektrik. Bk. Elektrik. // Pozitif elektron. Bk. Pozitron.

Fotoğraf: Pozitif resim (kısaca pozitif), te­mas veya agrandisman yoluyle bir negatif­ten çekilen ve konunun tam görüntüsünü veren resim. (Oynatılan sinema filimleri pozitif görüntülerdir.) Hukuk: Pozitif hukuk, bir ülkede yürürlük­te olan yazılı hukuk kurallarının tümü. Mantık: Salt teori kavramlarını bir yana bırakarak, deneyle edinilmiş bilgiler toplu­luğuna dayanan açıklama sistemi: Pozitif bilim. // Pozitif çağ, Auguste Comte’a gö­re insan bilgisinin gelişmesinde ortaya çı­kan son dönem. (Bu dönemin özelliği, olayların, bu olaylar arasındaki ilişkilere, fenomenlerin ölçülmesine, nedenlerin değil kanunların, «niçin»in değil, «nasıl»ın araştırılmasına dayanmasıdır teolojik ve metafizik çağlarda durum bunun karşıtı­dır.) Pozitivizm. // Pozitif zihni­yet, Auguste Comte’a göre, pozitif çağı belirleyen düşünce biçimi. Matematik: Pozitif büyüklük, aynı türdeki sıfır büyüklükten başlayarak artan büyüklük. // Pozitif sayı, + işareti taşıyan sayı.

Hukuk

Pozitif hukuk, yasama yetkisine sahip organla bu organın vermiş olduğu vekalete dayanarak, öteki devlet organları tarafından meydana getirilen ya­zılı hukuk kurallarını kapsar. Bir ülkede yürürlükte olan kanun, yönetmelik ve tü­züklerin bütünü pozitif hukuku meydana getirir. Ancak, pozitif hukuk bir ülkede yürürlükte olan hukuk kaynaklarının tü­mü değildir. Pozitif kurallar yanında, ya­zılı olmayan kurallar da vardır. Mesela örf ve adet hukuku, pozitif hukuka girmemek­le birlikte bir hukuk kaynağıdır.

Müzik

Küçük org; tribünlere yerleşti­rilen org kadar yer tutmaz ve döşemeye konur. (Org locasında fakat yine yere kon­muş olarak da görülür. Benzetme yoluyle, ikincil klavyenin bütün borularını içinde bulunduran küçük büfe’ye de aynı ad veril­miştir; bunlara pozitif klavyesi veya sırt klavyesi denir [1].)

19. yy.da, zaman zaman po­zitif klavyesi takım borularının dolap için­de kurulduğu ve resi boruları gibi ekspresif hale getirildiği olmuştur. Roma orgunun bir pozitif olduğu ileri sürülebilir; Ortaçağ­da, kolaylıkla taşınabilen, önceleri seholae ve koro topluluğunun, daha sonraları, XVII.-XVIII. yy.da çalgıcı, korocu ve so­locuların etrafında toplandıkları orga da aynı ad verilebilir. 3′ten 8′e kadar takım borusundan meydana gelen pozitifler Fran­sız devrimine kadar yapıldı. Kimi sanatçı­ların, bu arada Couperin’in özel pozitifi vardı. (

Ayrıca bakınız: Pozitif ve negatif

Diğer anlamları

pozitif

Türkçe pozitif kelimesinin İngilizce karşılığı.
adj. positive, plus
n. positive

pozitif

olgulara, deneylere dayalı olarak kimi nitelikleri belli olan, olumlu, müspet.

pozitif

Türkçe pozitif kelimesinin Almanca karşılığı.
n. Positiv

pozitif

Osmanlıca pozitif kelimesinin Türkçe karşılığı.
Fr. Tecrübe neticesine dayanan, müsbet, isbatlı. Negatifin zıddı.

Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.