Osmanlı Şehzadeleri

Osmanlı padişahlarının çocuklarına şahzade'nin muhaffefi (hafifletilmişi) olarak şehzade denildiği gibi bazen bu makamda bilhassa XIV. yüzyılın son yarısiyle XV. yüzyılda diğer Anadolu beyliklerinde de görüldüğü veçhile çelebi unvanı da verilmişti.

Osmanlı padişahlarının çocuklarına şahzade'nin muhaffefi (hafifletilmişi) olarak şehzade denildiği gibi bazen bu makamda bilhassa XIV. yüzyılın son yarısiyle XV. yüzyılda diğer Anadolu beyliklerinde de görüldüğü veçhile çelebi unvanı da verilmişti.

Osmanlı padişahlarının oğulları babalarının sağlığında yüksek haslarla kendilerine gösterilen sancaklarda bulunup oraları idare ederler, bu suretle bütün askeri ve idari işlerde yetiştirilirlerdi. Bir şehzade yetişip takriben on yaşla onbeş yaş arasına geldikten sonra tayin olunduğu sancağa gönderilir ve devlet işlerinde kendisini yetiştirmek üzere maiyyetine lala denilen tecrübeli biri ve müteaddit hizmetler için kalabalıkça bir maiyyet verilirdi. Şehzadeler gidecekleri sancağa validelerini de beraber götürürlerdi. Sancakta bulunan şehzadelere çelebi sultan denilirdi. Osmanlı şehzadelerinden sancak beyi olanların maiyyetlerinde nişancı, defterdar, reis-ül-küttap vesair kalem heyetiyle mir-i alem, mirahur, kapı ağası ve diğer bazı saray erkanı vardı. Şehzadelere Rumeli'de sancak verilmesi kanun değildi.

Çelebi Sultan'lar yani sancak beyi olan şehzadeler, muayyen zamanlarda—eğer yaşlan müsaitse — bizzat divan kurarlar ve kendi sancaklarına ait işleri görürlerdi. Yaşları küçük olanların bu işlerine lalaları bakarlardı; zaten muamelat lala'nın nezareti altında olurdu; lala devletçe itimad edilen şahıslardan tayin edilirdi. Şehzadeler zeamet ve timar tevcih ederler, berat verip bir yere gönderdikleri hükümlerde ve verdikleri beratlarda isimlerini havi tuğra çekerlerdi; yalnız yapacakları bu tayin ve tevcihlerin devlet merkezine bildirilerek esas deftere işaret edilmesi lazımdı.

XV. yüzyıl ortalarına kadar vaziyetin icabına göre İzmit, Bursa, Eskişehir, Aydın, Kütahya, Balıkesir, İsparta, Antalya, Amasya, Manisa, Sivas gibi şehirler başlıca şehzade sancak merkezleri bulunmuşlardı.

Osmanlı şehzadeleri ya babalariyle beraber veyahut yalnız olarak sefere memur olurlardı. Eğer babalariyle beraber muharebeye giderlerse ordunun cenahları'na veya gerisindeki (ihtiyat) kuvvetlere kumanda ederlerdi.

Osmanlı şehzadeleri içinde hükümdar olana karşı diğer kardeşlerinin saltanat iddiasiyle ortaya çıktıkları görüldüğü gibi XIV. yüzyılın son yansında babası I. Murad'a karşı hükümdarlık iddiasiyle ortaya çıkan Savcı Bey adındaki şehzadeyi görmekteyiz.

Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.