MEZHEPLER

Bir dinin ayrıldığı başlıca kollardan her biri. Öbür dinlerde olduğu gibi İslâm dininde de çeşitli...

Mezhep (Arapça: مذهب mazhab, çoğ. مذاهب‎ mazāhib), bir dinin çeşitli görüş ayrılıkları nedeniyle ortaya çıkan kollarından herbirine verilen isimdir.

İslam dininde Sünni ve Şii olmak üzere 2 ana mezhep vardır. Bu mezhepler de çeşitli açılarından kendi içinde alt mezheplere sahiptir.

Sünniler günümüzde inanç açısından Maturidilik ve Eşarilik, fıkhi açıdan da sırayla Hanefi, Şafii, Maliki ve Hanbeli mezheplerine bağlıdırlar. Bu dört mezhepten ilki olan Hanefi mezhebi Maturidilik'e diğer üç mezhep ( Şafii, Maliki ve Hanbeli ) ise Eşarilik'e bağlıdır. Bu mezhepler dışında, Sünnilik'te icma-i ümmete, kıyasa ve reye başvurulmasını kabul etmeyen, her sorunun çözümünü Kur'an'da, sünnette, sahabe ve tabiunun görüş ve uygulamalarında arayan bir grup daha vardır; bunlar Selefiyye veya Selefiyyun ( geçmişe bağlılar ) olarak anılır. Bu düşünceye bağlı olanlar ortaya çıkan yeni sorunlara çözüm bulmakta yetersiz kaldıkları için fazla yandaş kazanamamışlardır. Hanbeli mezhebi Selefiyye anlayışına en yakın Sünni mezhep olarak tanınır.

Şiilerin günümüzde bağlı olduğu en büyük fırka ise İmamiye ( Caferiyye ) dir. Bunun dışında sayıları az olmakla birlikte Zeydiyye ve İsmailiyye fırkaları da günümüze ulaşmıştır.

İtikadi Açıdan Mezhepler İtikadi açıdan mezhepler iki tanedir.

   * Maturidi mezhebi; İmam Maturidi tarafından kurulmuştur.
   * Eş'ari mezhebi; İmam Eş'ari tarafından kurulmuştur.


Bu iki mezhep temelde birdir. Ancak teferruata ait kırka yakın konuda fikir ayrılığına düşmüşlerdir. Fikir ayrılığına düştükleri konular sadece ayrıntılardan ibarettir.

Ameli Açıdan Mezhepler Ehl-i Sünnet itikatında, ameli konularda dört mezhep vardır:

   * Hanefi mezhebi; İmamı Azam Ebu Hanefi tarafından kurulmuştur.
   * Şafii mezhebi; İmam-ı Şafii tarafından kurulmuştur.
   * Hanbeli mezhebi; İmam-ı Hanbeli tarafından kurulmuştur.
   * Maliki mezhebi; İmam-ı Malik tarafından kurulmuştur.


İlgiliBağlantılı

[1] [2]

İlgili konuları ara


Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.