Mehmed Said Paşa

Mehmed Said Paşa (Yirmisekiz Çelebizade)On sekizinci yüzyıl Osmanlı sadrâzamlarından. Aslen İstanbulludur. Dîvân-ı Hümâyûn Kâtiplerinden Yirmisekiz Mehmed Efendinin oğludur.

Mehmed Said Paşa (Yirmisekiz Çelebizade) On sekizinci yüzyıl Osmanlı sadrazamlarından. Aslen İstanbulludur. Divan-ı Hümayun Katiplerinden Yirmisekiz Mehmed Efendinin oğludur. Medrese tahsilini tamamladıktan sonra, pek çok görevlerde bulundu. Sadaret Mektubi Kaleminde vazifeliyken, babasının Fransa’ya elçi olarak gitmesi sırasında ona Kethüda tayin olundu. Fransa’da bulunduğu müddet içinde yeni sanat ve teknik gelişmeleri inceleme fırsatı buldu. Yurda dönüşte Macar olup İslamiyeti kabul eden İbrahim Müteferrika ile birlikte ilk matbaa olan Matbaa-i Âmire’nin kuruluşunda hizmet etti. Bu matbaada ilk basılan kitap Vankuli lügat kitabı idi. Bu hizmetinden dolayı Sadrazam Damad İbrahim Paşa tarafından mükafatlandırıldı ve Divan-ı Hümayun katipleri arasına alındı. 1732’de Rusya ve daha sonra İsveç’e elçi gönderildi. 1739’da Osmanlı Devleti ile Avusturya arasındaki hudut belirlemesi görüşmelerine katıldı. 1742 tarihinde yurda dönüp Defter Emini, 1745’te de Kethüda oldu. Ancak bir müddet sonra kendi isteğiyle eski görevine döndü. 1755’te Bıyıklı Ali Paşanın yerine Sadrazam oldu. Beş ay on dokuz gün bu makamda kaldıktan sonra azledilerek Kütahya Valiliğine, bir müddet sonra Hanya, 1756’da Mısır valiliklerine, iki sene sonra da Adana-Maraş valiliğine tayin edildi ve 1761’de Maraş’ta vefat etti.

Mehmed Said Paşanın Türk tıp tarihinde önemli bir yeri olan Feraidü’l Müfredat fi’t-Tıb ve Esmaü’n-Nebat isimli bir eseri vardır. Mehmed Said Efendinin, Takriri adı verilen sefaretnamesinde İsveç’teki sefirlik hatıraları yer almaktadır.

İlgili başlıklar

 • Türk Devlet ve Siyaset Adamları
 • Sadrazamlar
 • Müslüman Türk devletleri

 • İlgili konuları ara


  Görüşler

  Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
  Gürüş/yorum alanı gerekli.
  Markdown kodları kullanılabilir.

  Mehmed Said Paşa
  Mehmed Said Paşa