--}}

Kıbrıs

Sicilya ve Sardunya'dan sonra Akdeniz'in üçüncü büyük adası olan Kıbrıs; Toroslar'ın çevrelediği Çukurova bölgesi ile Amanoslar'ın kuşattığı bugünkü Hatay bölgesi arasında bir ada olması dolayısıyla bu kara parçaları ile bir bütünlük arz eder. Aynı zamanda Hatay ile Anadolu kıyılarının teşkil ettiği İskenderun Körfezi'ne hakim bir noktada bulunduğundan bu toprakları kontrol eder durumdadır.

<b>Kıbrıs Adası</b>

Uydudan çekilmiş bir görüntü. Büyük boyutta görüntülemek için üzerine tıklayınız.
Kıbrıs Adası Uydudan çekilmiş bir görüntü. Büyük boyutta görüntülemek için üzerine tıklayınız.
Kıbrıs, Türkiye’nin güneyinde bulunan, Akdeniz’in üçüncü büyük adası. Türkiye’ye olan uzaklığıAnamur Burnundan 65 km’dir. Adanın yüzölçümü 9.251 km2dir. Sicilya ve Sardunya'dan sonra Akdeniz'in üçüncü büyük adası olan Kıbrıs; Toroslar'ın çevrelediği Çukurova bölgesi ile Amanoslar'ın kuşattığı bugünkü Hatay bölgesi arasında bir ada olması dolayısıyla bu kara parçaları ile bir bütünlük arz eder. Aynı zamanda Hatay ile Anadolu kıyılarının teşkil ettiği İskenderun Körfezi'ne hakim bir noktada bulunduğundan bu toprakları kontrol eder durumdadır.

Kıbrıs'ın yüzölçümü 9.251 km2 olup, Türkiye sahillerinden 70, Suriye'den 100, Mısır'dan 370, Rodos'tan 400 ve Yunanistan sahillerinden 800 km. uzaklıkta bulunmaktadır. Girintili çıkıntılı bir özelliğe sahip olan 782 km. uzunluğundaki sahilleriyle kendine has bir şekle sahip olan Kıbrıs, 35° kuzey paraleli ve 35° doğu meridyeni üzerinde yer alır. Ada; kuzeyinde Kormakiti Yarımadası'ndan başlayarak Karpas Yarımadası'na doğru uzanan ve en yüksek zirveleri 1.000 metreyi nadiren aşan Girne-Karpas Dağları, güneyinde Trodos Dağları ve bunların arasında 100 km. uzunluğunda, 10-15 km. genişliğinde bir alçak sahadan meydana gelir. Adanın doğuda ve batıda uç noktalarını teşkil eden Andreas ve Drepena burunları arası 227 km. ve güney ve kuzey istikametindeki uç noktalar olan Gata ve Kormakiti burunları arası ise 97 km.'dir.

Kıbrıs yapı ve yeryüzü şekilleri itibariyle Anadolu'nun güneyindeki Toros sistemi içinde mütalaa edilir. Hatay'daki dağ ve ovalar 130 km. güneybatıda, Kıbrıs'ta deniz seviyesi üzerine çıkarak aynı vasıflarla devam etmektedir. Derinliği birkaç yüz metrelik bir denizaltı platformu ile Anadolu'ya bağlı olan adanın temeli, batıda ve güneyde 2.000 metreden daha derin denizaltı çukurları tarafından çevrilmiştir.

Yeryüzü şekilleri ve yapısı hakkında verilen kısa bilgiler Kıbrıs Adası'nın, Anadolu Yarımadası'na akraba, hatta onun küçük bir örneği olduğunu göstermektedir. İklim bakımından da aynı paralelliği görmek mümkündür. Akdeniz Bölgesi'ne has iklim kuşağında olup yazları sıcak ve kurak, kışları ise ılık ve yağışlı geçer. Bitki örtüsü bakımından da Toroslarla benzerlik arz etmektedir.

İlkçağın başlangıcında Kıbrıs'ın, yalnız dağlarının değil ovalarının da kesif ormanlarla kaplı olduğu, fakat bakır ve gümüş madenlerinin işletilmesi, gemi inşaatı ve Mısır gibi ormanları olmayan ülkelere yapılan odun ihracatı yüzünden ormanlarının büyük tahribata uğradığı bilinmektedir.

Tarihi

Eski devirlerde Anadolu’nun bir parçası olan Kıbrıs, suların yeryüzünde bazı karaları basması sonucu meydana gelen adalardandır. Yapılan kazılarda adada Ortadoğu kültürüyle alakalı eserler bulunmuştur.

Adanın bilinen ilk sahibi Mısırlılar olup, bunlardan Hititlere geçmiştir. Hitit çivi yazılarında “Alasya” denilen ada, deniz kavimlerin istilasına uğrayarak, Asurlular, Fenikeliler, Medler, Roma ve Bizans İmparatorluklarından sonra, Dört Halife (632-661) devrinde Müslümanların hakimiyetine geçerek, 648 tarihinde vergiye bağlandı. Hazret-i Ebu Bekr (632-634) devrinde Müslümanlar Kıbrıs’ta Kitiyon’u fethetti. Hazret-i Osman (644-656) devrinde Şam valisi bulunan hazret-i Mu’aviye 647’de Kıbrıs’a tekrar sefer tertib etti. Sefere Eshab-ı kiram ve Tabiin-i izamdan çok kimse katıldı. Bunlardan biri hazret-i Enes bin Malik’in teyzesi Hazret-i Ümm-i Hıram’dır.

Emevilerin hakimiyetine geçen Kıbrıs Adası vergiye bağlandı. Adaya Müslümanlar yirmi dört sefer tertib etmiştir. Emevilerden sonra vergilerini vermemesinden dolayı da, Abbasi halifesi Harun Reşid (796-809) devrinde tekrar hakimiyet altına alındı.

Haçlı seferlerinin üçüncüsünde İngiliz Kralı Arslan Yürekli Rişar’ın gemileri fırtınaya tutulunca 1191’de İngilizler, adanın kıyılarına sürüklenip karaya çıkarak, Limasol’u zaptettiler. Fakat Rişar’ın paraya ihtiyacı olduğundan adayı eski Kudüs Kralı Lusignan’a sattı. Bundan sonra ada, Suriye ve Filistin kıyılarından kaçan Doğu Latinlerinin merkezi haline getirildi. Selahaddin Eyyubi’nin kudüs’ten çıkardığı Latinler adaya yerleştirildi. Ceneviz, Fransız, Venedik korsanlarının yaşadığı adadan, Anadolu sahillerine saldırılar tertiplendi. Kıbrıslıların saldırıları, Anadolu Selçukluları ve beylikleri tarafından savuşturuldu. Haçlı ittifakınca Kıbrıs sularında bulunan Haçlı donanması, Mısır ve Suriye sahillerine ve Müslüman gemicilere zarar vermeye başlayınca; Memluk Sultanı Melik-i Eşref Baybars 1425’te adaya asker çıkardı. Devrin Kıbrıs kralı Janus’un ordusu imha edilip, kendisi esir alındı. Kral Janus, yıllık beş bin düka altın ödemek şartıyla azad edilip, vergiye bağlandı. Kıbrıs Latinleri, Osmanlılar ile hakimiyet meselesinde mücadele eden Akkoyunlular ve Safevi devletleri ile ittifak içine girdiler. Yavuz Sultan Selim Hanın Suriye ve Mısır’ı fethi ve İslamiyetin mukaddes topraklarını Osmanlı Devletine kazandırmasıyla Doğu Akdeniz’de hakimiyet kurmanın lüzumu ortaya çıktı. Bunun için de Kıbrıs’ın fethi gerekiyordu.

Kıbrıs sahillerine yerleşmiş bulunan Venedikliler ise gelip geçen ticaret gemilerine tecavüzden geri durmuyordu. Diğer taraftan Hint Okyanusunda beliren Portekiz tehlikesi de Akdeniz’de bir an evvel sükunetin sağlanmasını zaruri kılmaktaydı. Bundan başka Kıbrıs halkından pek çoğu da Osmanlının adil idaresini istemekteydi. Bu sebeplerle İkinci Sultan Selim Han (1566-1574) devrinde Şeyhulislam Ebüssü’ud Efendinin fetvasıyla Kıbrıs’ın fethine karar verildi. 1570’te Vezir Lala Mustafa Paşa, Kıbrıs Serdarı tayin edilerek, Piyale Paşa kumandasındaki Osmanlı donanması adaya çıkartma yaptı. Lefkoşe ve Magosa fethedildi. Papalığın teşvikiyle Haçlı donanması Kıbrıs’a gönderilip, 1571 İnebahtı Muharebesinde Osmanlı donanması yakılmışsa da, 1572’de iki yüz elli parça gemiyle Akdeniz’e açılan Kılıç Ali Paşa karşısında dayanamayacaklarını anlayan Haçlılar, 1573’te anlaşmak zorunda kaldılar. Adanın hakimi Venedik Cumhuriyeti, Kıbrıs’ın Osmanlı Devletine terkini ve yıllık üç yüz bin filorin vergi vermeyi kabul etti. Kıbrıs’ta Osmanlı devlet teşkilatı kurulup, eyalet haline getirilerek, beylerbeyi tayin edildi. İslami eserler, tamir edilip, yenileri kuruldu. Türk-İslam nüfusunun adada fazlalaşması için Osmanlı iskan siyaseti tatbik edildi. 1577 tarihinde adanın nüfusu 84.000 olup, bunun 47.000’i Türktü.

On dokuzuncu yüzyıla kadar bütünüyleOsmanlı Devletinin hakimiyetinde kalan Kıbrıs, Papalığın organize ettiği oyunlar neticesiyle çok tehlikeli meselelerin içine itildi. 1876’da Birinci Meşrutiyetin ilanıyla Osmanlı Devleti Rusya ile harp içine sokuldu. Ancak harbin mağlubiyetle bitmesi üzerine 3 Mart 1878’de çok ağır şartlarla Ayastefanos (Yeşilköy) Antlaşması imzalandı. Saltanatının ilk yıllarında olan İkinci Abdülhamid Han devleti daha o tarihte yıkıma götürebilecek olan bu antlaşmayı bir türlü hazmedemedi. Dahiyane bir kurnazlıkla, 4 Haziran 1878’de İngiltere ile gizlice anlaştı. Ayastefanos Antlaşmasını tatbik ettirmeme karşılığı, Kıbrıs Adasının idaresini İngiltere’ye bıraktı. Adanın gelirleri her yıl İstanbul’a yollanacak ve Osmanlı Devletinin bir parçası kalacaktı. Bu durum Birinci Dünya Harbine kadar muhafaza edildi.

Üç yüz yıldan fazla Osmanlı Devletinin hakimiyetinde bulunan Kıbrıs Adasına bu devirde birçok kültür, sanat eserleri ve iktisadi müesseseler kurulmuştur. Her kasabada medrese ve Lefkoşe’de Sultan Mahmud Kütüphanesi yapılarak, ilmin yayılmasına ve kültür seviyesinin yükseltilmesine çalışıldı. Adanın bütün kalelerinin tamiri, liman inşaası, cami, mescid, tekke, imaret, hastahane, han, kervansaray, sebil, çeşme gibi sosyal tesisler yapıldı.

1923 Lozan Antlaşmasıyla İngiltere’nin ilhakına bırakılan Kıbrıs, 1925’te Büyük Britanyaİmparatorluğuna bağlanarak, sömürge statüsüne girdi. Adanın İngiltere’nin ilhakına geçmesiyle, günümüzde de devam eden Kıbrıs Meselesi ortaya çıktı. İngiliz idaresini önce hoşgörü ile karşılayan Rumlar, Kıbrıs Rum Kilisesinin telkinleriyle adayı Yunanistan’a katmak arzusu içine girince, hadiseler başladı. Adadaki Rumlar’ın Yunanistan’a katılma faaliyetlerinin, İngiliz siyasetince de dolaylı olarak destek görüp, idari, iktisadi ve siyasi kolaylık gösterilmesi hadiselerin büyümesine sebeb oldu. Türkler dış bir destek bulamayınca vakıfları korumak, milli kültürü muhafaza etmek için, İngiliz sömürge sisteminin tanıdığı hakları kullanmak suretiyle hadiselere, mukavemet etme teşebbüslerinde bulundular. Adadan Türkiye, İngiltere, Avusturalya ve diğer ülkelere Türk göçü de oldu. İngilizlerin Rumlara idari, siyasi ve iktisadi kolaylık göstermesine rağmen, asıl gayeleri, Yunanistan’a ilhakı olan Kıbrıs Rum Cemaati, 1931’de isyan ettilerse de bastırıldı. Rumlar arasında Yunanistan’a katılma fikri devamlı empoze edilerek, Kıbrıs’ta nüfuslarını arttırmak için adaya göçmen getirme ve Türkleri taciz etme siyaseti içine girdiler.

İngiltere, Kıbrıs’ın sömürge statüsünü değiştirme taraftarı olduğundan, 1950 yılında İngiltire-Türkiye-Yunanistan ve Türk-Rum cemaatleri arasındaki meseleler arttı. Türkleri taciz edip, göçe zorlama ve katliamlarla nüfuslarını azaltan Kıbrıs Rum Kilisesi, adaya getirttiği göçmenlere güvenerek, halk oylamasıyla idarecilerini seçme hakkı istemeye başladı. Hadiseler üzerine Kıbrıs Türk Cemaati tepki gösterince, Türkiye meseleyi dikkate aldı. Adadaki Türkler Türkiye tarafından desteklenerek, mesele yalnız İngiltere ve Yunanistan’ın olmaktan çıktı. 1954 hadiseleri Yunanistan tarafından Birleşmiş Milletler teşkilatına götürüldüyse de, siyasi komisyon görüşülmemesi kararını aldı. 1955 Rum-Yunan tedhiş hadiseleri üzerine, İngiltere Türkiye’yi meseleyi halletmek üzere toplantıya çağırdı. İngiltere’nin Türkiye’ye toplantı çağrısı, Yunanistan tarafından, Türklerin hakkının resmen tanınıp, meşrulaşması demek olarak kabul edildi. Yunanistan ikinci defa Birleşmiş Milletler Teşkilatına müracaat etti. Kıbrıs meselesinin sulh yoluyla halledilmesi kararlaştırılınca, 1959 yılında imzalanan Zürih ve Londra antlaşmaları ile buhran geçici olarak sona erdi ve 16 Ağustos 1960’ta “ortaklık” temeli üzerine kurulan bağımsız ve “iki toplumlu” Kıbrıs Cumhuriyeti ilan edildi. Ada’ya altı yüz elli kişilik bir Türk alayı yerleştirildi. Kıbrıs’ın güvenliği için İngiltere-Türkiye-Yunanistan “Garanti Antlaşması” imzaladılar. Kıbrıs Cumhuriyetinde Türklere eşit haklar tanınıp, Cumhurbaşkanı Rumlardan, yardımcısı da Türklerden seçilecekti.

Türkiye’nin garantör devlet olarak Türklerin haklarını müdafaa etmek ve hadiselere müdahale hakkı verilen Garanti Antlaşmasını Rumlar bir türlü kabul edemediğinden, hadiselerin önüne geçilemedi. Rumlar, Enosis gayesini gerçekleştirmek, Türkleri yıldırmak, Türkiye’yi zor duruma düşürmek için, 21 Aralık 1963’te Kıbrıs Cumhuriyeti Anayasasını tanımayarak, 22 Aralıkta Kıbrıs’taki Türklere karşı tedhiş ve katliamlara başladılar. Garantör devlet olarak Türkiye hadiselere müdahale etti. Türkiye’nin kararlı tutumu Rumlar’ın hadiseleri durdurmasına, Birleşmiş Milletler de meselenin sulh yoluyla halledilmesi için garantör devletler arasında görüşmelerin başlamasına ve adada Barış Gücünün bulundurulmasına karar verdi. Yunanistan’daki 1967 askeri darbesi sonunda Enosisci iktidar, tedhişçi Grivas’ın teşkilatlandırdığı Rum Milli Muhafız Kuvvetlerini destekleyerek, Türklerin toplu bulunduğu Boğaziçi ve Geçitkale köylerine karşı harekete geçince, TBMM 16 Kasım 1967 tarihli toplantısında üyelerinin tamamına yakını Kıbrıs’a asker çıkarma kararı aldı. Türk çıkarma birliklerinin ve donanmasının İskenderun’da toplanması, jetlerinin de Kıbrıs semalarında görünüp, alçak uçuşlar yapması, Grivas’ın ve 12.000 kişilik Yunan ordusunun adadan çekilmesine sebeb olup, ABD’nin araya girmesiyle Türkiye çıkarma yapmaktan vaz geçirildi. Kıbrıslı Türkler, Türkiye’nin anavatan olarak haklı tepkisine şahit olunca, kendi işlerini kendileri görmek üzere 29 Aralık 1967’de Kıbrıs Geçici Türk İdaresini kurarak, 19 maddelik de esas tespit etmişlerdir. Kıbrıs meselesinin halledilmesi için toplumlararası görüşmeler 1968’de başlamasına rağmen 1974 yılına kadar bir netice alınamamıştır.

Yunanistan ve Kıbrıs Rumları, Enosis gayesinin gereği doğrultusunda hareket edip, Türkiye ve Türklere düşmanca hareket içine girdiler. Atina’daki Askeri Cunta, adanın Kıbrıs’ta bulunan Yunan Kuvvetleri ve EOKA-B aracılığı ile 15 Temmuzda darbeye teşebbüs ettirip, Türklere hayat hakkı tanımayan katliamlara girişince; Türkiye, garantör devlet olarak 20 temmuz 1974’te birinci, 14-16 Ağustos 1974’te de ikinci barış harekatını gerçekleştirmek mecburiyetinde kaldı. Türk Ordusunun muvaffakiyetle gerçekleştirdiği askeri harekatlar neticesinde Kıbrıs’ın istiklali muhafaza edilip, adadaki Türkler imha edilmekten kurtarılarak, Kıbrıs Türk Devleti için zemin hazırlanmıştı. Yıllardan beri devam eden görüşmelerde kesin bir neticeye gidilemeyince, Kıbrıs Türk toplumu 13 Şubat 1975’te Kıbrıs Türk Federe Devletini, 15 Kasım 1983’te Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetini kurarak, istiklalini ilan etti. Kıbrıs meselesinin halli için, Kuzey Kıbrıs Türk Devleti ve Kıbrıs Rum Toplumu ile ikili ve milletlerararası görüşmeler hala devam etmektedir. (bkz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti)

Kaynaklar

* Osmanlı İdaresinde Kıbrıs (Nüfusu, Arazi Dağılımı ve Türk Vakıfları), Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Yayını, Yayın Nu: 43, Ankara 2000.
 • Rehber ansiklopedisi

Haritası

Kıbrıs koordinatları: 35.137879, 33.266602

Diğer anlamları

Kıbrıs

Türkçe Kıbrıs kelimesinin İngilizce karşılığı.
[Cyprus] n. Cyprus

Kıbrıs

Türkçe Kıbrıs kelimesinin Fransızca karşılığı.
le Chypre

Kıbrıs

Türkçe Kıbrıs kelimesinin Almanca karşılığı.
Zypern

İlgili konuları ara


Görüşler

 • misafir Avatar
  misafir - 5 yıl önce
  Kıbrıs haritadaki konumu. Kıbrıs adası. Bu harita yabancı kaynaklıdır. Haritadaki yer isimleri İngilizcedir. KKTC ile ilgili yanlış bilgiler içerebilir.

 • misafir Avatar
  misafir - 5 yıl önce
  ben tepebaşı tank taburu karargah bölüğünde 88-2 olarak sürdürüyorum. taburum güzel şafak 52 : ) zoruna giden harbi çeksin . burayı asla unutmıcam. pıtırcıktan istanbula slm

 • misafir Avatar
  misafir - 5 yıl önce
  89/2 tertipler acemilğim amasyadaydı usta birlği lefkoşa gideck arkdşlar varsa yazsınlar...

 • misafir Avatar
  misafir - 5 yıl önce
  lefkoşa 39.mekanize piyade tümenine gideck arkdaslar varmı...bilgisi olan paylssın ltfen...

 • misafir Avatar
  misafir - 5 yıl önce
  kıbrıs girnede askerlik nasıldır arkadaşlar bilenler bununla ilgili bilgi verirse çok sevinirim geçmişi bırakıp geleceğe bakalım.bilgilerinizi bekliyorum..

 • misafir Avatar
  misafir - 5 yıl önce
  82/ 3 tertip ümit çıkar 230 tank taburu 28 inci tümen 0212 673 53 33 beni tanıyan arkadaşlar araya bilir

 • misafir Avatar
  misafir - 5 yıl önce
  slm ben adem kıbrıstaki gerçek türk olan vatandaşlara selamlar gazimagosa1.sınıf orduevi askeri 1987\4 tertip adem şahin allahım sen askerlerimizi koru (AMİN)

 • misafir Avatar
  misafir - 5 yıl önce
  a.q larım burdan tükürsek tükürüğümzle bogulursunuz faşist köpek

 • misafir Avatar
  misafir - 5 yıl önce
  onlar türkleri hiç sevmediki bulamaya calısınlar iyilikten maraz dogarmıs (gada) exoGacoAbodonGibriyo oralar senin olsun bi tarafına ....... şunu unutma türkün türkten başka dostu yoktur türk dogduk türkle yasadık türklüğümüzle öleceğiz biz se kendi içine dön bak SATILMIYCAK TEK TOPRAK VATANDIR SATILIRSA BEDELİ KANDIR sizde bu iffeti namus yok soysuz

 • misafir Avatar
  misafir - 5 yıl önce
  ben gırn 14 zh topcu tugay da yapıcam bılgısı olan arkadaslar paylasırsa sevınırım omersahannn@hotmail.com

 • misafir Avatar
  misafir - 5 yıl önce
  MRB BENİM EŞİMDE KIBRI GÖNYELİNDE ASKER BİZİM ŞAFAKTA KARANLIK.KIZIMDA BENDE EŞİMİ COK ÖZLÜYORUZ.GEL TESKERE GEL

 • misafir Avatar
  misafir - 5 yıl önce
  mrb kıbrıs gönyeli hakkında bilgi edinmek istiyorum kardeşim asker şafak karanlık

 • misafir Avatar
  misafir - 5 yıl önce
  SELAM ARKADAŞLAR BENDE KIBRISTA YAPTIM ASKERLİĞİ 1985_3 TERTİP OLARAK KIBRIS HALKI DA RUMLAŞMIŞTIR KENDİLERİNİ KAYBETMİŞLER HEPSİ RUM GİBİ OLMUŞ BEN ÖYLE FARKETİM BEN TEPEBAŞI TANK TABURU 3 BÖLÜKTE NİŞANCI OLARAK YAPTIM BENİ TANIYAN ARKADAŞLAR ARASIN LÜTFEN MSN ADRESİM bruskcevher@hotmail.com VEYA 0532 550 06 24 MUMARALI TELEFONDAN ARAYABİLİRLER ASİ NİŞANCI CEVHER SEZEN

 • misafir Avatar
  misafir - 5 yıl önce
  neden hep kıbrıs halkı eleştiriliyor? neden hep onlar soğuk deniyor? ve neden türkiyelileri sevmediklerinden bahsediliyor? eskiden türkiye için ölen bu insanlar neden zaman geçtikçe değişiyor? 1. onların kültürü bizim kültürümüzden biraz farklı, nede olsa yıllarca ingiliz idaresinde kalmışlar. biraz daha rahat yaşıyorlar. 2. biz ne yaptık. 74 ten sonra oraya yerleşen insanlarımızın hepsi değil tabiki ama bir kısmı (kasadaki çürük domatesler) insanların malını çaldı, bahçesini yoldu, hayvanını kesti, kızlarına eşlerine laf attık, hatta kızını alıp türkiyede sattık......... evet bunları yaptılar. onları kötülerken yaşanan bu olaylardan kimse hiç bahsetmiyor. herkes melek rolü oynuyor. onlara yardım edip, örnek olup, kültürümüzün güzel yanlarını öğreteceğimize, çalmayı soymayı öğrettik. balık tutmayı öğretmedik balık verdik. böylede yapıyoruz. kendimize türk diyor onlara kıbrıslı diyoruz, onları dedeleride anavatandan gitmedi mi? onlarda bizim soyumuzdan değil mi? ozaman neden onlara da türk deyip bağrımıza basmak yerine dışlayarak kıbrıslı diyoruz? insan ne ekerse onu biçermiş. biz ektimizi biçiyor ve yaşıyoruz. o insanların bu hale gelmesinin en büyük suçlusu biziz. tabi ki hepsi böyle değil, onlar bizim insanımız, aralarında çok vatansever, milliyetçi, anavatanına bağli insan var. ama biz dışlamaya hor görmeye devam edersek,gidenleri kazanamaz, hatta eldekileri de kaybederiz. unutmayın onlarda bizim insanımız. lütfen bilip bilmeyen de yorum yapmasın! anlayana..

 • misafir Avatar
  misafir - 5 yıl önce
  Kıbrısın çok bilen (zannedenleri) ve Türkiyenin çok bilen(zannedenleri). Her genelleme hata içerir bunu unutmayın. Toplumlardaki yanlış davranışları yapanları tüm topluma mal edip karşılıklı tüm insanları suçlamak ne kadar doğru olur hiç düşündünüz mü? Ben 20 yıl Türkiyede yaşadım. Ege''de. Orada da PKK''nın yaptığı olaylardan, askerlerimizi şehit etmesinden sonra ya da tecavüzden yakalanan kişinin doğu kökenli veya kürt olduğu anlaşılmasından sonra tüm doğuluları veya kürtleri kapsayacak şekilde önyargılı kötülemelere şahit oldum, ama doğru bulmadım. KKTC için de belki aynı önyargılar karşılıklı olarak ( Kıbrısta yaşayanların Türkiyeye veya tersi) bu hoş olmayan durumu yaratmış olabilir. Saygılı olmayı öğrendiğimiz gün belki daha iyi anlamaya başlarız...belki. 250.000 nüfuslu küçükk bir ülkenin 70 milyonluk Türkiyenin pisliklerinin (Türkiyede de istenmeyen kişiler anlamında kullanıyorum) bir kısmıyla bile ne kadar etkilenebileceğini düşününüz lütfen. KKTC nin, Türkiyeden gelen bu kadar başı boş adamı tolere etmesi mümkün değil. Yanlış yapanı, suç işleyeni, geldiği yere uyum sağlamaya çalışmayıp orada doğup yaşayanların kendisine benzemesini umanları hiç kimse ve hiçbir ülke kabul etmez ve beğenmez....dolayısıyla da şikayet eder. Bu ayrıma varın lütfen. Doğru insanlarla KKTC insanının bir sorunu olduğuna ben inanmıyorum. Bu arada Türklüğün tarifini de rica ediyorum. Çünkü bazı arkadaşlar Kıbrıslıların Türk olmadığından bahsediyor. Benim bildiğim Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk bu tarifi yıllar önce yapmıştı: "NE MUTLU TÜRKÜM DİYENE". Ötesinde Türklük ölçüm şekli bilen varsa ben de öğrenmek istiyorum...Acaba ben ne kadar Türküm merak ediyorum çünkü...Önyargısız ve ipoteksiz TÜM TÜRK MİLLETİNİ TANRI KORUSUN. Saygılar....

 • misafir Avatar
  misafir - 5 yıl önce
  39. tümen, 14. alay (Yeşilyurt köyünde), 1. tabur Doğancı''da olduğunu öğrendim. Arkadaşlar burası hakkında bilgisi olan varmı?

 • misafir Avatar
  misafir - 5 yıl önce
  merhaba arkadaşlar ben ordudan adem bende askerliğimi gazimagosa orduevinde yaptım 1987*4 tertip olarak kıbrısta askerlik yapmak güzeldi ama savaştan sonra klbrısın harabe haline terkedilmasi çok can sıkıcı bir durum bazen nikondan rum kesimine bakınca oranın daha gelişmiş oldugunu görüyordum oysaki bizim çeyreğimiz kadar yoklar yeni gelecek asker kardeşlerime selamlar MEKANSIZ ORDULU

 • misafir Avatar
  misafir - 5 yıl önce
  Evet aynen katılıyorum bende çok duydum askerin sevilmediğini.Ama kabahat bizde Bulgaristanda Azerbaycanda Makedonyada Kosovada Irakta Bosna''da Türk ve müslümanlar katledildi ki boşnaklar Türk kükenli olmamalarına rağmen Biz Türküz Osmanlıyız dedikleri için katledildiler biz onlar için kılımızı kıpırdatmadık.Ama ya kıbrıslılar?? Aslını inkar eden haramzade onlar Türklükten çıkmış Rum İngiliz kırması bişi olmuşlar tabii süzüm herkesi kapsamıyor iyi olanlarıda var

 • misafir Avatar
  misafir - 5 yıl önce
  ben 1965-3 tetip adanalı erdal yılmaz benim dönem arkadaşlarıma ve komutanlarıma slm. söylemek istiyorum 1985 eylül ayında asker oldum 43 yaşındayım 39. tümen 50.piyade alayına baglı olanyılmaz köyde 3.taburdaydım bizim zamanımızda kıbrıs çok güzeldi ama bir şey vardı ki halen beni düşündüren ozamanlar adaya pasaport la gidiliyordu ama neden biz orada binlerce şehit vedik görev yaptık mükafatı bumuydu başka söylenecek laf bulamıyorum tüm arkadaşlara selam saygı tabur desinatörü erdal yılmaz erdaldayi01@hotmail.com

 • misafir Avatar
  misafir - 5 yıl önce
  merhaba ben 80*1 tertip ertugrul pilajında asklerlik yaptım kayserili cavuş.askerlik vatanın heryerinde aynıdır.ama vatan ugrunda ölen varsa vatandır.biz lerin dedeleri babaları ataları bu vatana paha biçilemez kanlarımızı akıttılar.bu vatan bizimdir.15 aylık kıprısdaki askerlik hayatımda kıprıslılardan askerlere karşı bi sicaklık görmed,im ve ögrencilerede .ama bilsinlerki geçimlerinin cogu askerlerin ve ögrencilerin harcamalarıyla geçiniyorlar.bu bi gerçek ,ama girnede marinada oturan yaşlı bi amca vardı yanına gittim slm verdim aynı memleketimdeki amcalarımgibi slamımı aldı.amca dedim kıprıslılar türk askerini sevmiyorlar burda askerlik yapmakta benim zoruma gidiyor dedim ? yaşlı amca bana sarıldı ve sizleri sevmeyen ölsün dedi ve gözleri dolarak anlatmaya başladı biraz uzun olacak ama cok önemli ve bende ilkdefa duydmuşdum \74 de türk askeri kıprısa cıkartma yaptıgında bayram etmiştik.düşmanın elinden canımızı malımızı namusumuzu kurtardı hepsinden allahdan razı olsun biz onları cok sevdik onları evimize aldık misafir ettik dedi, ama askerlere fazla kapılp güvendikki onları körpecik namusumuz kızlarımızla evlendirdik dedi lakin onların türkiyede evli coluk cocuk sahibi oldugunu ögren dik birer birer kıprısı terkettiler kacargibi kızlarımızın onlardan cocukları oldu babasız büyüdüler sizlerin piç diye tabir ettigi cocuklar.gidenlerden birdaha haber alamadık,ve dönmediler. kıprıslı türklrin türk askerine kırgınlıgı burdandır dedi yaşlı amca . bunun üzrine biraz durakladım ve savunmaya geçtim amca dedim bizler yigidin harman oldugu yerden geldik sizlerin örfü adetini bimeyiz lakin bizim oralarda at,avrat,silahın emaneti dahi olmaz.siz 74 den sonra hep yanlış yapmıssınız namusunuzu emanete vermişsiniz ,silahınız hiç elinizde yok çünkü mücahitleriniz namuslarınıza halen göz dikiyor silahları sagda solda elleri madamların sagında solunda .attınız arabanız zaten yok sizler bizim soyumuzdan gelemezsiniz dedim ve yanından ayrılırken dediki gidenlerde senin gibi düşünmüş diye sırtımı sıvazladı . ben dogru yanlışı ayıramadım ama bizlerinde orda yanlışı var lakin bizler namus için yaşar namus için ölürüz...sözüm meçlisden dışarı sadece yaşadıgımı nalattım bu arada kıprıs bizimdir yine canımızı kanımızı ortaya koyarak hertürlü belaya hazırız ama kıprıslı hemşerilerim aynı hataya düşmeyin

 • misafir Avatar
  misafir - 5 yıl önce
  arkadaslar neden boyle kıbrıslı turkıyelı tartısmasına gırdıgınızı anlamadım yorumları okudum ve gercekten anlamadım kusura bakmayın ama bu cahıllık -GİRNE*

 • misafir Avatar
  misafir - 5 yıl önce
  mekansız ordulu adem tanıyan tüm arkadaşlara selamlar kıbrısta askerlik yapmak çok güzeldi tüm asker arkadaşlara hayırlı teskereler zevlili_firari@hotmail.com HER TÜRK ASKER DOĞAR adem şahin 1987\4 efsane tertip g.magosa ordu evi astsubay otel bölümü pers.sevgiler

 • misafir Avatar
  misafir - 5 yıl önce
  gazimagosa orduevinde askerlik yaptım 1987*4 tertip olarak en güzel yeri bence kale içaydi en kötü şey olarak kapalı maraşın harabe görümüne terkedilmesi

 • misafir Avatar
  misafir - 5 yıl önce
  Bu sitede KKTC halkı ile ilgili olarak yapılan tüm karalamaları şiddetle kınıyorum. Siz önce kendi kimliğinizi bulun. KKTC.yi şimdiki durumuna getirenler sizlersiniz. İş umudu ile buralara gelip üç-beş kuruşa çalışıyorsunuz. KKTC.nin narenciyesini kuruttunuz, teksilini batırdınız, mademki beğenmiyorsunuz niye geliyorsunuz buraya ??????????

 • misafir Avatar
  misafir - 5 yıl önce
  bunlar nasıl yorumlar arkadaşlar; 500 asker verdik o topraklara 200 den fazla kıbrıslı ve 70 küsür mücahitin kanı aktı. Size inanamıyorum. Düştüğümüz hallere bak. Burası resmen kız avlama yeri olmuş yazıktır günahtır. Yaşlı amcamın söylediğine katılıyorum tam isabet onlar 74 görmedi fakat babaları anneleri gördü. Acaba neden eğitemedi çocuklarını. Kınrıstakiler bizden kültür olarak 100 yıl ileride diyen arkadaşım, Lütfen biraz oku bu kadar sığ düşünmekten kurtarır seni.. Tüm kıbrısımı ve türkiyemi selamlıyorum

 • misafir Avatar
  misafir - 5 yıl önce
  MERHABA BEN NAZIM KIBRISTA YAŞIYORUM VE BURDA HAYAT VAR HAYATIN KIYMETİNİ BİLENE TABİ nazimarslan-01@hotmail.com

 • misafir Avatar
  misafir - 5 yıl önce
  herkese slm 1984\1 tertip 14.zırhlı tugayda askerliğimi yaptım kıbrıs mükemmel bi yer herkesin görmesini tavsiye ederim.LEV.ONBAŞI

 • misafir Avatar
  misafir - 5 yıl önce
  ben serhat 88/4tertip ben güzelyurtta düştüm nasıl bir yer bilgi edinmek istiyorum

 • misafir Avatar
  misafir - 5 yıl önce
  slm ben acamılı erzıncanda 59. top.egtm.tug.ında yaptım su anda dagıtım ıznındeym usta birlim kıbrıs lefkose 39.mknz.p.tum i orda vatanı gorevinı yapan varsa bılgı vere bılırmı 89/2 samsunlu

 • misafir Avatar
  misafir - 5 yıl önce
  HERKESE SELAMLAR BEN TEPEBAŞI TANK TABURU 88/1 OLARAK 1. BÖLUKTE YAPTIM... ATLAK KREMT OLARAK ADLANDIRILIRIM YADA KOUŞU :)) BENI TANIYAN HERKESE SELAM MEGA FOSLMM BU BÖYLE.. :))

 • misafir Avatar
  misafir - 5 yıl önce
  72\3 antalyadan uğur girne merkezkomutanlığında görev yaptım kıprısta askerlikyapan tüm mehmetciklere ğörevlerinde başarılar ve hayırlı teskereler dilerim .tertib ve dönem arkadaşlarımla dönem komutanlarımızla görüşmek istiyorum 05333797680

 • misafir Avatar
  misafir - 5 yıl önce
  87/2 39 uncu mekanize piyade tumenı istıkam savş taburu karargah bölumunde yaptım askerlıgımı benım zamanımda benım askerlık yaptıgım yer kebabtı tepe başından ılerde akdenız köyundeydı bızım kışla

 • misafir Avatar
  misafir - 5 yıl önce
  kktc,lefkosaya bagli alayköyde yaptim 78\3 olarak askerligin anlamini bilgim için rahat ve huzurlu mutlu bir sekilde simdi çagirsalar ayni sevinç kurur için tekrar giderim çünki geçmiste davamiz var biz orda var oldukça rumlar ve müslüman türk düsmanlari rahat degil bunu bilin kardesler.ARiF.TÜRK.

 • misafir Avatar
  misafir - 5 yıl önce
  mrb arkadaslar 89.3 olarak 28 ıncı mknz p tum dıs ceza ve tutukevınde gardıyan olarak askerlıgımı yaptım en cok cavusları carptım has dedeme ıstıkamet verdım ben cok rahattım ama kıbrısta askerlık yapılmaz

 • misafir Avatar
  misafir - 5 yıl önce
  61. alay 2 tabur 6. bölük ceylan karakolu... yolun sonu.sabit nöbetler susuz yazlar tozlu yemekler ve 2 km lik nöbet yerlerine rağmen güzel anıların yaşanacağı yegane hudut karakolu...güzel günlerdi herşeye rağmen

 • misafir Avatar
  misafir - 5 yıl önce
  SLM BENDE 78/1 28. TÜM 61. ALAY 2 TABUR KARARGAH VE DESTEK BÖLÜĞÜNDE ASKERLİĞİMİ YAPTIM...106 LIK HAVAN TAKIMINDA M1 OPERATÖRÜYDÜM...5 KM TAM TEÇHİSAT KOŞUSUNDA KIBRIS BİRİNCİİKLERİM VAR...SINIRDAN BİR BAŞLARDIK TOPRAK YOLDAN ATIŞ ALANININ ÖNÜNDEN DOĞRU RAMPA AŞAĞI 2, TABURUN KADEMESİNE KADAR..AH BE NE GÜNLERDİ... O ESKİ ARKADAŞLIKLARI ÖZLÜYORUM....YUSUF ŞEKER...yusufseker1978@hotmail.com

 • misafir Avatar
  misafir - 5 yıl önce
  83/4 61.alay 3.tabur 7.bölük Nöbetler günde 4+4=8 saat nöbetlere araç çıkması yasak heryere yaya gidilir. Spor eğitim atış full+full denetlemesiz dönem olmaz. Devriye pusu kesintisiz olur. Sürekli olay çıkar sürekli alarm sürekli eğitim koşuyu umursamazsınız bile. Çavuşun insafına kalır 3km mi olsun 6km mi. Rahat kesintisiz uykuyu unutursun. Kesinlikle içilemez raporlu suyu içersin yağlı tuzlu sıcak. Yazın ağustosta bile ne eğitim ne koşu nede 60km lik yürüyüşler aksatılır. 30km lik nöbet kulesine yürürsin yaz kış. Üst devre olana kadar hertürlü iş gelmek zorunda elinden. Teskerene 3gün kala girersin denetlemeye songün öğleye kadar çıkaramassın kamuflajı, teslim edemessin zimmeti teskereni eline alana kadar heran nöbete veya olaya çıkarsın. Son gün bile girersin eğitimlere. Mayından sıhhıyeye kadar sokarlar kafana bilgileri. Zordur magosada askerlik heran şavaş çıkacakmış gibi hazır beklersin. Çavuşsan sorumluluğum çok ağır olur. Çavuştum genede zordu.

 • misafir Avatar
  misafir - 5 yıl önce
  69 a 1 tertip kıbrıs değırmenlik te askerliğini yapmış tum arkadaşlarımdan göruşmek isterim bolulu ismail özkan alay karargah yarbay şöförü (northpointozkan@hotmail.com)bu adresten iletişim kurabiliriz tüm arkadaşlarıma slm lar.

 • misafir Avatar
  misafir - 5 yıl önce
  herkese slm bende askerligimi 28mknz pyade tümeni 28mknz piyade alayı 1 taburunda yaptım yani cehendem taburunda 6 ay anamızı aglattılar ama snr rahat ettik ama allah sabır veriyor yapılıyor bir şekilde

 • misafir Avatar
  misafir - 5 yıl önce
  selam arkadaşlar ben 14 eylül 2010 tarihinde 28.nci mekanize p.tüm.28.nci top.a.4.ncütop.taburuna gidecegim.bi tek gazmagosada olduğunu biliyoum başka hiçbişey bilmiyorum yardımcı olursanız sevinirim blgisi olan arkadaşlar lütfen bekliyorum yorumlarınızı

 • misafir Avatar
  misafir - 5 yıl önce
  SLM ARKADAŞLAR 28 MKNZMA TÜMENİ 61 PİYADE ALAYI 2 TABUR:KARARGAH VE DESTEK BÖLÜGÜNDE DEPOCUYDUM BERBATTI :VE TERTİP EMRİYLE AKDOĞAN E TİPİ GAZİNOSUNA GİTTİM CENNETTİ 1987!1 TERTİPLRİME SLM:ÖMER KAYALI

 • misafir Avatar
  misafir - 5 yıl önce
  61. pıyade alayı 2, tabur 6. boluk surun takım bıngol takımında yaptım ordakı butun tertıplerıme slm yolluyorum orda askerlık yapmak ınanılmaz guzeldı......

 • misafir Avatar
  misafir - 5 yıl önce
  selam arkadaşlar ankardan 66/2 tertip olarak 39cu tümen ikmal bakım taburund servis şoforu olarakyaptım saygılar bizim devre olan arkadaşlar yazsın

 • misafir Avatar
  misafir - 5 yıl önce
  selam arkadaşlar ankaradan osman 66/2 olarak 39 cu tümen ikmalbakım taburunda otobüs şöforu olarak kılıc aslanda yaptım saygılar

 • misafir Avatar
  misafir - 5 yıl önce
  KIBRISTA askerlik çoğu yerde kolay değildir kıbrısa asker olarak düşerseniz hudut karakol nöbet çok olan bölükleree gitmenizi tawsiye ederin NEDENİ İSE BEN 61 ALAY 3, TABUR 7 BÖLÜKTE YAPTIM GÜNDE 6 SAAT NÖBET WARDI FISTIK GİNBİ GEÇTİ ASKERLİK ÇÜNKÜ NÖBETLER ÇOK RAHATTI 6 SAAT FULL NÖBETLERDE UYURDUK YATARDIK DEWRİYE OLAYI PEK YOKTU KIBRISTA BNCE ZOR OLAN YERLER SPOR ÇOK OLAN YERLERDİR BUNLARDA ALAY TABUR YANİ RÜTBE NERDE BÜYÜKSE ORDA ÇOK SPOR WARDIR SPOR KIBRISTA ZOR 3 KM

 • misafir Avatar
  misafir - 5 yıl önce
  herkese selam:)bende askerliğimi kıbrıs lefkoşe de yapanlardanım...28.nci mekanize tümeni 61.nci piyade alayı 2.nci piayade taburu 4.ncü bölük...en çok özlediğim insan ise bölük komutanımız piyade yzb.OKTAY SAPAN kendisi çok iyi ve aynı zamanda çok kıymetli değerli bi komutanımızdı...semt olarak lefkoşe küçük kaymaklı dumlupınar mevkii mahalle ile iç içeydik diyebilirim...MEHMET ALİ YILMAZ ADANA 1987/1 TERTİP...casaobatala@hotmail.com...herkese sevgi ve saygılarımla...

 • misafir Avatar
  misafir - 5 yıl önce
  28.mkz tümeni 28.alay 2.topçu taburu 2.btr da askerlik yapacak arkadaşlara şimdiden geçmiş olsun diyorum...Cehennemi yeryüzünde yaşar denetleme kelimesini duyunca hayata küsersiniz...ben 3.bataryadan bu adamları uzaktan izlerdim hallerine ağlardım....

 • misafir Avatar
  misafir - 5 yıl önce
  ben ahmet çelik askerliğimi kıbrıs tepe başı köyünde yaptım tank taburu 1. bölükte yaptım tanıyanlara duyrulur

 • misafir Avatar
  misafir - 5 yıl önce
  28.tümen 61.alay 2tbr 6.bölük ceylan karakolu...88/1dk.foseptik tertip:)...karakolumu,astgmn mesut özkanı,ve tüm poşetleri alttan tut üste kadar tüm tertipleri herkezi özledim valla.EREN YİĞİT ANKARA

 • misafir Avatar
  misafir - 5 yıl önce
  1984/1 tertip olarak askerliğimi kıbrıs 61. piyade alayi alay hizmet birliğinde AKDOĞAN AİLE KANTİNİN DE YAPTIM çok güzel geçti orada görev yaptığım arkadaşlarımı çok özledim BÜNYAMİN UĞUR 17.05.2004 18.05.2005 TARİHLEREİNDE GÖREV YAPTIM.

 • misafir Avatar
  misafir - 5 yıl önce
  1961/2 Tertip olarak Kıbrıs Yılmaz köyde bulunan 50 p.alayı 3. tab. karargah bölüğünde askerlik yaptım arkadaşları özledim slm.

 • misafir Avatar
  misafir - 5 yıl önce
  28.piyade tümeni 61 piyade alayı 2.tabur 5.bölük pınar karakolu 82/1 önder atalay geçmiş günlerin anısına bütün asker arkadaşlara kolaylıklar sıcagı artık çekilmez

 • misafir Avatar
  misafir - 5 yıl önce
  slm millet ben de 88/3 tertip lerden bırıyım bende vatani gorevimi kıbrıs lefkoşa da yaptım. ne cok kotu nede cok ıyıyıydı ama guzel gunlerdi.orda kı tum askerlerımızın ve torunlarımın ALLAH YARDIMCISI OLSUN.herkese hayırlı teskereler.

 • misafir Avatar
  misafir - 5 yıl önce
  slm arkadaşlar 86/1 tertip olarak 39.tümen 14,alay tepebası tank taburunda karargah bölüğünde askerliğimi yaptım manzara gidecek arkadaşlara şimdiden hayırlı tezkereler tanıyan arkadaşlarımla facebookta görüşelim recep çiçekdağ

 • misafir Avatar
  misafir - 5 yıl önce
  61. alay 3. tabur 7. bölükte yapmış biri olarak hiç tavsiye etmem 1. mknz pyade tümenini

 • misafir Avatar
  misafir - 5 yıl önce
  ARKADAŞLAR BEN 331. DÖNEM ASTEGMENİ OLARAK DAĞITIM İZNİNDEYİM 2 HAFTA SONRA KIBRIS 28.MEKANİZE PİYADE TÜMENİ 61. ALAY 1. TABURDA GÖREV YAPICAM HİÇBİR BİLGİM YOK YARDIMCI OLURSANIZ SEVİNİRİM

 • misafir Avatar
  misafir - 5 yıl önce
  selamlar ben askerliğimi 39 tümen tepebaşı köyünde tank taburunda 69,2 tertip olarak karargah bölüğünde yaptım kütahyalıyım ismim yüksel demir beni tanıyan arkadaşım varsa görüşmek isterim msn adresim galatas43@hotmail.com

 • misafir Avatar
  misafir - 5 yıl önce
  mrb arkadaşlar benm adım hakan bozkurt 88/3 tertip olarak askerliğimi yaptım 14.mknze piyade alayında yeşilyurtta çok müthiş bir görüntü umrım herkez bakar

 • misafir Avatar
  misafir - 5 yıl önce
  arkadaşlar bende 83/4 olarak 28 meknz. 61 alay 2 tabur karargah destek bölüğünde yaptım. bölüğün su ve telefon yönunden sıkıntısı yoktu ancak karakollarda bu skıntı vardı bıde ordakıler çok nöbet tutarlardı bızde eğitim olarak fazla yapardık hergün spor eğitim süreklı denetleme orda askerlık yapacak arkadaşlar kendılerını askerlığe adapte etmelerı gerekır yoksa zorlanırlar

 • misafir Avatar
  misafir - 5 yıl önce
  mrb kıbrıs gazimağusalı kişiler benim askerliğim gazimağusa paşaköye çıktı sizinle bilgi alışverişi yapmak istiorum msnde konuşabiliriz eklerseniz (sensizimm___1986@hotmail.com)

 • misafir Avatar
  misafir - 5 yıl önce
  Kıbrısta askerim. Malesef yazılanların bir çoguna katılmıyorum. Msn: karakaan311@mynet.com

 • misafir Avatar
  misafir - 5 yıl önce
  kıbrıs güzel biyer her kim kıbrıslıysa o insanın 10/1 itürktür. kıbrıslı olanları tebrik eder saygılar sevgiler sunarız ve hayırlı bayramınızın iyi ve mutlu geçmesini dilerim.

 • misafir Avatar
  misafir - 5 yıl önce
  kızım merve ordan daha rahat biyermi var istersen dillirgaya gitsin yani eski erenköye rumların içine kurşun yemediği gün olmaz magosa hem rahat hemde pavyonu gece kulübü bol biyer birebir texax ama asker adamı oralara gitmesi imkansız gece açılıyo oralar hemde asker adamın girmesine izin yok girerse altı aydan başlıyo çooooooooooooooooooooooooooookkkkkkkkkkk ama çok güzel yer magosa hemde çok rahat çünkü onsekiz saat nöbet var adada en az nöbetin yazıldığı yer yatsın kalksın allah a dua etsin akıncılara düşseydi gecesi gündüzü olmazdı

 • misafir Avatar
  misafir - 5 yıl önce
  BEN KIBRIS TA 85/4 OLARAK TEPEB AŞI TANK TABURUNDA GÖREV YAPTIM TANK ŞÖFÖRÜ OLARAK KIBRIS HALKI KADAR İĞRENÇ BİR HALK YOK BİZE DAVRANIŞLARI BİZE BAKIŞLARI SANKİ ONLARIN KARISINA KIZA TECAVÜZ ETTİK KEYFİMDEN SANKİ KIBRISA GİTTİM LANET OLSUN ORAYA ONLAR İÇİN ORAYA GİTMEDİM BUNU BİLSİNLER SADECE ORDAKİ TOPRAKLARIMIZ İÇİN ZAMANINDA ORDA KAN DÖKÜLDÜ ONUN İÇİN GİTTİM AMA HALKI BERBAR sars_34@hotmail

 • misafir Avatar
  misafir - 5 yıl önce
  gelin şeftali kebabını yemeden zivaniyayı içmeden da geri dönmeyin kantara kalesi karpaz da altın kumsal magosada otello kalesi girnede liman ve mavi köşk görülecek yerler

 • misafir Avatar
  misafir - 5 yıl önce
  helal olsun be alpay abi gollifa zannetti bu aşık geldı cennet gibi yerde askerlik yapar bir da şikayet istersa tapu da verelim genne mesaryadan

 • misafir Avatar
  misafir - 5 yıl önce
  ayşe buradan gitmen zor da yunanistandan gelebilirsin

 • misafir Avatar
  misafir - 5 yıl önce
  kıbrısta astsubaylar varsa msnini versin ben 38 yaşındayım.....eşimden ayrıyım

 • misafir Avatar
  misafir - 5 yıl önce
  merve nişanlın oraları bir gessin bakalım garı gancık toplar gözü bayram edecek birde batı giriş kapısında her gün nöbet tutsunda tam doğu akdeniz üniversitesi girişi gözü bayram edecek sarışın esmer zenci varya seni özlüyecek yanında olmak için dua edecek pişman olacak

 • misafir Avatar
  misafir - 5 yıl önce
  şeker kız kendi şeker gibisindir umarım şaka şaka ciddiye alma askerlik vatan namus borcudur yapmak zorundasın kolay yada zor burda 15 ay bedavadan askerlik yapıyorlar kıbrıta pkk yok varda güney kıbrısta kimseye birşey yaptıkları yok hizbullah yok yollara mayın koyma yok burda rahat türkiyede ise az rahat zor değil üzülme ben 91-1

 • misafir Avatar
  misafir - 5 yıl önce
  emre bende 91-1 askerim gülseren mağosa tank savarcıve makineli tüfekçiyim 14 aylık bir askerim beni komandoya aldılar ailem izin vermedi burda biraz uzun boylu hafifde yapılı ol komandosun iyide maaş veriyolar

 • misafir Avatar
  misafir - 5 yıl önce
  ben istanbula müzik festivaline gidiyorum kırolar hadi sizde gelin takılın bana hyatınızı yaşayın.sadece kırolar için geçerlidir.

 • misafir Avatar
  misafir - 5 yıl önce
  arkadaşlar size birşey söyliyimmi ümit karan ve arda ve lincoln cimbomda kalmalı cimbom her yıl şampiyon olur.zaten arda takımda bir tane.he heh fenerliler sizde böyle oyuncular varmı.15 milyon euro veriyorlarmı sizin oyuncularınıza.hadi söyleyin bakalım!

 • misafir Avatar
  misafir - 5 yıl önce
  merhaba ben 2 sene önce askerden geldim kıbrısta askerdim ve görevim şöförlüktü hertarafını bilirim yaşlı insanlar çok iyi savaşı gördükleri için askeri çok seviyolar ama yeni nesil rezalet toz pembe bakıyolar hayata rum tarafına geberiyolar.85/1 tepebaşı tank taburu

 • misafir Avatar
  misafir - 5 yıl önce
  şafak 5 arkadaşıma katılıyorum enrahatyer bende askerliğimi orda yaptım

 • misafir Avatar
  misafir - 5 yıl önce
  bana bak ayşecim.rum tarafına istesende geçemezsin bu bir.sen kıbrıs vatandaşı değilsin bikere.ben kıbrısta doğdum.ama annem ordu,babam denizlili olduğu için bizde gidemiyoruz.hem rum tarafına gidip ne yapıcaksın?gel türk tarafına gez buralı hemdaha güzel.ama eğer illaki gidecem diyosan pek bilmiyorum ama vize çıkartman gerekiyor.bay şekerim.

 • misafir Avatar
  misafir - 5 yıl önce
  Hiç bir yılda kıbrıslı Türklerle Rumlar arasında evlilik bile olmadı. Bırak karışmayı. Cahil cahil konuşmayın biraz da tarih içinde gezin. Bilgi edinmek için

 • misafir Avatar
  misafir - 5 yıl önce
  YAŞASIN TÜRK MİLLETİ YAŞASIN KIBRIS YAŞASIN ASKERİMİZ.KATILIRIM TÜRK KARDAŞA.BUDA SANA KAPAK OLSUN KIBRISLI.YIHAHAHA

 • misafir Avatar
  misafir - 5 yıl önce
  adım ayşe .kıbrıslılardan ögrenmek istedigim konu kıbrıs rum kesimine gitmek istiyorum nasıl gidebilirin ve vize sorununuz varmı kimlik sadece yeterlimi acil cevap yazarsanız sevinirim izmir den yazıyorum teşekkürler,

 • misafir Avatar
  misafir - 5 yıl önce
  HEY YURDU TÜRK SOYU TÜRK KIBRIS HALKI ÖNCE ŞU ERMENİLERİN SOYDAŞLARIMIZA YAPTIKLARINI HATIRLAYALIM VE BU KÜÇÜK AMA YÜREĞİ BÜYÜK İNSANLARIN BU AZİZ VATANA VE UĞRUNA BİNLERCE ŞEHİT VERMİŞ SOYDAŞLARINA VERİLEN SÖZÜ UNUTMAYALIM BU VATANIN HER KARIŞ TOPRAĞI YÜCE TÜRK MİLLETİNİN KANIYLA SULANMIŞ VE HİÇKİMSENİN BU TOPRAKLARA ŞUHURSUZCA HAKARET ETMESİNE MUSAMMAHA GÖSTERMEYECEKTİR.................NE.MUTLU.TÜRK''ÜM DİYENE

 • misafir Avatar
  misafir - 5 yıl önce
  kıbrıs paşaköy de askerim askerlere hiç hoş davranılmıyor anlayana

 • misafir Avatar
  misafir - 5 yıl önce
  mimar kardeş dedikodu heryerde var.onuniçin kafanı yorma.çözülecek başka şeyler varsa onlara bak.

 • misafir Avatar
  misafir - 5 yıl önce
  kıbrıs tarihi açıdanda zengin bir adadır .eskiden fazla olaylar olmazdı .göç almaya başladığı için olaylarda artış var.olay derken hırsızlık esrar...herşeye rağmen insan huzur içinde yaşayabilir.

 • misafir Avatar
  misafir - 5 yıl önce
  ben on senedır burda yasıyorum kıbrıs gercekten guzel yer aslına bakarsanız ınsanlarıda kulturlu ve bılınçlı ama tek kotu yanları var dedıkoduyu cok sevıyorlar onunda sebebını hala cozmus degılım turkıyenın yanlıslarıda var.mesala zengın bır aılenın cocugunu dusunun babası oglunun her ıstedıgını yerıne getırıyor habıre para gonderıyor cocuguna para vererek onunla ılgılendıgını sanıyor ve o cocuk ılerde babayı aıle tanımıyor sonra aıle dovunup duruyoe cocugumuz nıye boyle oldu dıye burada bence turkıyenın zengın sımarık oglu gıbı olmus.yanı kısaca para vermekle ılgılenılmıs olunmuyor.cocugunuzun sorunlarıyla bırebır ılgılenınkı o cocuk ılerde sıze bas kaldırmasın umarımne anlatmak ıstedıgımı anlamıssınızdır

 • misafir Avatar
  misafir - 5 yıl önce
  ah kıbrıs ah acı taylı ne günlerim geçyi lefkoşadane aşaklar ne sevgiler ama turkiye olmasa kıbrıs olmaz fakat bize karasakal derler okadar şehit okadar mehmetcik boşunamı şehit oldu türkiyelileri sevmezlerama olsun biz onları severiz yedi yıl oldu gitmiyorum geçirdiğim aşk dolu günlerin hatrına gelicem kıbrıssana eski günleri yadetmeye türkiyeden herkese selam kıbrıs yavru vatan aşkların engüzeli orda yaşanır

 • misafir Avatar
  misafir - 5 yıl önce
  NİŞANLIM KIBRISTA ASKERLİK YAPIYOR GAZİ MAĞUSADA ORANIN ASKERİYESİ NASIL? HENÜZ KIBRISI GEZEMEMİŞ AMA ASKERİYENİN ORALAR PEK HOŞUNA GİTMEMİŞ

 • misafir Avatar
  misafir - 5 yıl önce
  gıbrıslı sozum sana sen kıbrısı kımın kurtARDIGINDAN HABERIN VAR MI O VATAN BIZIM YANI TUM TURKLERIN SADECE ARAMIZDAKI FARK BIZ TURKIYELIYIZ SIZ ISE KIBRISLISINIZ.KENDINI YUNAN HISSEDIYOSAN O SENIN BILECEGIN IS EGER KI OLE HISSEDIYOSAN BIRAZ DAHA GUNEYE LARNAKA NIN GUNEYINE GITMEN.EGER YERINDEN MEMNUNSAN O ZAMAN ILERI GERI KONUSMAYACAKSIN.

 • misafir Avatar
  misafir - 5 yıl önce
  Merhabalar, Kibris cennet mekandir. Kibrislilar Turk degildir, Kibrislidir(Yillarca Rumlarla ve digerleriyle karismisizdir). Yardima ihtiyaci yoktur, izolasyonlar kaldirilsa yeter. Boylece Turkiyenin uzerinden yukumuzde kalkar.

 • misafir Avatar
  misafir - 5 yıl önce
  adım ömer coşkuner 2. yazışım.ben prof.dr.gaziyaşargil.i.ö.okuluna gidiyorum.sınıf5 d ben kıbrıslıyım benimle tanoşmak isteyenler yazdığım okula ve sınıfa gelsinnler.ben oradan size kıbrısı anlatırım.kıbrıs güneydeve kuzeyde yer aldığı için kuzey kıbrıs ile güney kıbrıs diyoruz.maraş ilçesine gitmenize tavsiyem olur.hişç bir yerde çöp yok.kkıbrısa 2 şekilde gidilir.1 denizyolu taşıtı.2havayolu taşıtı.kıbrıstabir deniz var çok ilginç.taaa uzağa gitsen bile hiç derinleşmiyor.hepinize kıbrısta hayırlı tatiller diler ve hayırlı yolculuklar sunarım...

 • misafir Avatar
  misafir - 5 yıl önce
  kibrista ölmeden paşa paşa askerliğini yaptiğin için mi nefret ediyorsun?????senın bu yaptığına nankörlük denır!

 • misafir Avatar
  misafir - 5 yıl önce
  HEPİNİZ GÜZEL HOŞSUNUZ DA... ÖZELLİKLE O ''kıbrıslılar Türk değildir. kıbrıslıdır'' DİYEN VE ONUN GİBİ DÜŞÜNEN DAHA YÜZLERCE hayalperest arkadaş...SİZ BÖYLE YALAKALIK YAPINCA AVRUPA SİZİ BAĞRINA MI BASACAK SANIYORSUNUZ? TAM TERSİ... KENDİ SOYUNU TANIMAYANI HİÇ KİMSE TANIMAZ. ÇÜNKÜ SOYUNU İNKAR EDENE KİMSE GÜVENMEZ... U-NUT-MA KENDİ İYİLİĞİNİ DÜŞÜNÜYORSAN ... BİRAZ TOPARLAN... SİLKİN... VE KENDİNE GEL...

 • misafir Avatar
  misafir - 5 yıl önce
  Aptalca yorum yapan arkadaşlar sesleniyorum, dönüp Türk tarihine bakın, birlik beraberlik nasıl sağlanır yerine, Ötekini nasıl aşağılarım mantığını güdenler İYİ OKUYUN, bir bakın yitip giden topraklar ve insanlar, Misakı Milli sınırları içinde bir süre yer alan Kerkük-Musul ve nice yerler nasıl unutuldu, önce öz eleştiri yapmayı deneyin yoksa Kıbrıslılar öyleydi falancalar böyleydi diye cahilce konuşmaları bırakıp neden Kapalı Maraşı(KIBRIS) bile halka açamadık...bu çelişkiler ve daha niceleri sizi ırgalamıyorsa asıl kendiniz, TÜRKLERİ SEVMİYORSUNUZ!!!

 • misafir Avatar
  misafir - 5 yıl önce
  ben 85/3 olarak askerliğimihv.svn.tb gülseren kışlasında yaptım.okadar iyi bir yer olamaz. ailem bugün izin verse hiç düşünmeden giderim.

 • misafir Avatar
  misafir - 5 yıl önce
  230 UNCU TANK TABUR 2 İNCİ BÖLÜĞÜN ÇAYCISI VEDE YEMEKHANECİSİYDİM 84/4 TERTİP BENİ TANIYAN VARSA ARASIN 05334554362 MİMBER BOZKURT ŞANLI URFA İZMİRDE YENİŞEHİR TEPECİKTE OTURUYORUM

 • misafir Avatar
  misafir - 5 yıl önce
  nişanlım manisada ama kıbrısa çıkmış sadece kıbrıs alay komutanlıgı dedi birlik belli değilmiş nası biyer alay komutanlıgı diyince nere oldugu bilinirmi?

 • misafir Avatar
  misafir - 5 yıl önce
  slm 86 /2 paşaköy merkez kantını depo cavusu varsa bılen tanıyan arkadaslar tertıpler arayın alptuğ özkan alpdıye bılırler benı 0506 492 03 19

 • misafir Avatar
  misafir - 5 yıl önce
  kıbrıs için açıklamalar yersiz, millet sallıyor. adam olanı heryerde severler adam olanı heryerde insan yerine koyarlar. bende türkiyeliyim ama kıbrıslı türkler için söylenebilecek tek şey var. adamların kültürü türkiyeye göre 100 yıl daha ilerdeler. onların kültürlerine biz 100yıl sonra ulaşacaz kısmet olursa. yada 100yıl yaşarsak, kabullenmesi herne kadar zorda olsa gerçek bu kafanıza yerleştirin lütfen.

 • misafir Avatar
  misafir - 5 yıl önce
  merhaba arkadaşlar ben ilhan bir zamanlar bende orada yaşadım ama gerçekten rezalet diz boyu orada yaşaya bilmek için onların yaşadığı iteme ayak uydurmalıınız ama bizler türk olarak onlar gibi yaşayamayız yani küçülemeyiz yaşlılar hariç genç lerden bahşediyom onlar bizleri kabullenmiyorlar çünkü biz başkayız yani türküz karma deil ne mutlu türküm diyene lazoooooooooooooo 61 mekan trabzon byyyyy

 • misafir Avatar
  misafir - 5 yıl önce
  BEN KIBRISTA 230.UNCU TANK TABUR 2,İNCİ BÖLÜKTE YAPTIM 84/4 BENİ ARAMAK İSTEYEN ASSUBAY ABİLERİM MURAT ZOR VESAYİ ASKER ARKADAŞLARIM SELAMLAR GMS.0533 455 43 62 19/12/2008

 • misafir Avatar
  misafir - 5 yıl önce
  15 ay askerlik yaptım girnede muhafız olarak ben kıbrıslıların askerlerimizi sevdiğini düşünmüyorum fırsatları olsa rumlardan daha fazlasını yaparlar ne derseniz deyin onlar türklüğü unutmuşlar

 • misafir Avatar
  misafir - 5 yıl önce
  hey gıbrıslı bizim sizin üzerinizdeki yükümüz ne olabilirki?ama sizin yükünüz besbelli ortada..şurda bi ay para gönderilmesin size leş gibi kokar ağzınız..hem sen ve senin gibi sonradan görmüşleri adam yerine koyup tanıyacaklarını mı sanıyon...ne kadar aptalca.hadi bize saygın yok hiç bari kendi geçmişine saygı duy.tabi biliyosan..yazık senin gibi ingiliz medeniyetini benimsemiş akbabalar ancak bir sömürge altında başka bir bayrağın altında yaşayabilir.onun için sen ve senin gibiler hiç bi zaman türk olmadınız olamayacaksınız!ama burda 74ten önce direnen şehit ve gazi kıbrıslı soydaşlarımıza yürekten saygı ve minnet duyuyorum.unutma biz türküz ya ÖZGÜRÜZ yada ÖLÜRÜZ!!!!anladınmı semiramis yorgo dimitris neyüdüğü belirsiz......

 • misafir Avatar
  misafir - 5 yıl önce
  BEN.askerliğimi lefkoşa gönyeli taburunda 1987*1 olarak yaptım.ordaki insanlar biraz soğuk.ama olsun biz insanları sırf insan olduğundn ötürü severiz .iyi kötü günlerim geçti orada genelde kötü günlerim geçti oranın.viskisini birde mry one seni özledim ,kızıl saçlım.

 • misafir Avatar
  misafir - 5 yıl önce
  hey gıbrıslı gardaşım.... ben dedim bi amcaya amca bizi niye sevmyolar kıbrıslılar... oda dedi olum onlar 74 ü görmediler. ozamanki rum sevdaları eoka cıların kucaklarında son bulunca, mehmeti giriş yerleri ve şehir merkezlerinde ellerinde su testileriyle karışıladılar.sevgiye boğdular.ama noldu aradan 30 küsür sene geçti nesil oldu türk düşmanı......... ey şanlı milletin kendini bilmeyen yetim evladı... geçmişini bilmeyenin geleceği olmaz... anasını(T.C) sevemeynde baba sıkıntısı olmaz......

 • misafir Avatar
  misafir - 5 yıl önce
  Ben Hakan 72/2 Kıbrıs Tepebaşı tank taburunda Garaş ÇAvuşlugu yaptım.. tertipler nerdesiniz :)

 • misafir Avatar
  misafir - 5 yıl önce
  slm ben kartal kıbrısta askerliğimi as iz olarak yaptım magosadaydım güzel biyer fakat sivil e askere zor denetleme hazırlıkları canından bezdirir adamı günde 6 saat nöbet varkızları çok güzel di,

 • misafir Avatar
  misafir - 5 yıl önce
  88/3 arkadaşlar14 üncü zh.20 mm. çek.hv.svn.bt değirmenlik lefkoşe burası nasıl biyer bilen varmı aranızda bayramdan sonra burada askerlik yapacam acemi birliğim sivas

 • misafir Avatar
  misafir - 5 yıl önce
  çok haklısın şen. bunun ispatını referandumda gördük. Türkler YES BE ANNEM diye yırtınırken ...lerinin üstüne oturdular. Dünyaya nankörlüklerini ve açgözlülüklerini tanıtmakla kaldılar.

 • misafir Avatar
  misafir - 5 yıl önce
  ben istanbuldan yusuf sıvasta 88/3 tertıp olarak acemıbeılıgımı tamamladım.dagıtım yerımde kıbrıs gazımagusa.bıraz yorumlarınızı okudum her halde güzel bır yer.ama askerlere kıbrıs halkı olarak iyi davramıyolar galıba.biz sonucta askeriz kıbrısın kendıicin de askerıbıle yok.hep TÜRKİYE den geliyorlar.bizler orada vatan görevımızı yapıyoruz.askere daha cok degervermelerı lazım.ailemızden ayrılıp taa oralara gidıyoruz.askere neden sevmezler anlamıs deyılım.hepınıze iyi bayramlar.suskun.firari@msn.com

 • misafir Avatar
  misafir - 5 yıl önce
  bayramda kıbrıs''tayım. eğer türkler''den rahatsız olan bi kıbrıslı varsa adresini versin nokta atlayışı yapacam ona. kıbrıs hepimizindir. zaten dünyanın yarısı bizimdi ne gıvranıyonuz lan? tepemizi attırmayın! kıbrısta iş olanaklarının bulunmadığını duyduk. zaten sıra oraya geldi. orayı kalkındıracaz. ama baştan belirtiyim, londraya mondraya gidip oralarda para kazanınca türk öğrencileri ve çalışanları eziyormuşsunuz. haberinizi aldık. yakarız sizi valla acımayız. aklınızı başınıza devşirin. istemeyen rum kesimine geçer. kürtlere de sözüm şu: eğer istemiyorsanız ırak''a gidin. din sömürüsü yapanlara da sözüm: doğru arabistana , irana.. yallah!! türkiye türkler''indir. ne mutlu türk''üm diyene!

 • misafir Avatar
  misafir - 5 yıl önce
  cılgın kuafor emre gırne ordu evı[yalı]da askerlık yaptım ama gelın bıde bana sorun tum 86\1 tertıpler sag salemet kurtuldu allah bır daha dusurmesın kuaför emre

 • misafir Avatar
  misafir - 5 yıl önce
  Ben kktc de askerlik yaptım mogusa akdoğanda 28inci piyade tümeni 61inci piyade alayı birinci tabur.khds bl den 1982/4 yaptım orayala ilgili bilgi edinmek isteyen varsa ten 05376182110 oraları çok özledim ya kısmet olursa birgünde gezmeye gideceğim kktc ye inşallah

 • misafir Avatar
  misafir - 5 yıl önce
  ben cihan kurubal tepebaşı tank taburunda 85/4 tertip olarak askerliği yaptım beni tanıyanlar varsa sars_34@hotmail.com adresim eklesinler sevgiler herkezee tepe başı çok berbat bir yer ama bitti sonunda

 • misafir Avatar
  misafir - 5 yıl önce
  ben kıbrıs tepebası tank taburu 2 bölükte 86/2 olarak askerkik yaptım kıbrıs berbat ama taburumu hiçbir zaman unutmayacağim % 100 nişancı ayrıca beni tanıyan herkese slm

 • misafir Avatar
  misafir - 5 yıl önce
  ben kıbrıs tepebası tank taburu 2 bölükte 86/2 olarak askerkik yaptım kıbrıs berbat ama taburumu hiçbir zaman unutmayacağim % 100 nişancı

 • misafir Avatar
  misafir - 5 yıl önce
  Kimse kibrislilarin turklugunu sorgulayamzz hakkiniz yokdur! londraya da is yok die girerik-is yok cunku doldu bunun ici 200 Ytlye 1 ay calisannan!

 • misafir Avatar
  misafir - 5 yıl önce
  kıbrısta asklik yaptım oranın halkını korumaya deyil verdigimiz şehit ugruna ordaydık kıbrısta enbüyük türk denktaş gerisi rum parası kadar degeri yok onların ana yurdu londura

 • misafir Avatar
  misafir - 5 yıl önce
  Vatan senin yorumunu da şimdi okudum sanada ..... nı ağzına geri doluşturmadan edemeyecem so sorry. yes be annem dedik da neyin üsdüne oturduk be canı? önce sen galk da sonra başkası oturur.

 • misafir Avatar
  misafir - 5 yıl önce
  ma be siz zannedersiniz da geldiniz zamanında da çıkarma yapdınız diye sizin oldu KIBRIS.Boşunamı garantör devet diye imza atdınız.Birda sözüm sana Gıbrıslı diye cart curt eden be Türk üsdelik büyük harflernan.buda benim gonuşmamdır gıbrıslı gonuşmasıdır .saf has köküne gadar da kıbrıslı belkida senden da daha türkük. ben KIBRISLIYım isder rum tarafında yaşarım isdersam digomoda.sanamı soracam.doldunuz doluşdunuz bunun içine gitmek nedir bilmezsiniz.esgiden kapı pencere açık yatırdı be anamız babamız dışarda.şimdi ne ararsan var.orda gumarhaneleri kapadınız burayı gumarhane cenneti yapdınız.Gremlinden beter suya değer bölünürsünüz bunun içinde.Sen öyle buralar ananın bubanın malıymış gibi fazla atılıp kapılma da buraları benim buraları KIBRISLILARIN dır.

 • misafir Avatar
  misafir - 5 yıl önce
  eşim kıbrısta astsubay..henüz 2 kez gidebildim..çokte beğenmedim,hani abartılan bi güzelliği yok,ama maraşa gittik denize,bukadarmı güzel olur..neyse şimdi coğrafyayı bi kenara bırakıp tarihimize dönelim..bence kıbrısla türklere vericeksin annan planını,al bakalım kabul et diyceksin,sonra görücekler hanyayı konyayı..kıbrıstaki türkler %100 asimile olmuşlar,türk olduklarını unutmuşlar..en kötüsüde NE OLDUKLARINI BULAMIYORLAR..Rabbim kolaylık wersin,tabi akılda

 • misafir Avatar
  misafir - 5 yıl önce
  EN BÜYÜK TRABZONSPOR YATTARA,COLMAN,BARIŞ MEMİŞ,CALE,GÖKHAN ÜNAL,UMUT BULUT, KAPLANLAR

 • misafir Avatar
  misafir - 5 yıl önce
  ben 3cehenem taburunda 8 bölükte askerliğimi yaptim .her şeye rağmen güzeldi. resul şavli ,mehmet filiz,selamlar

Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.

Kıbrıs
Kıbrıs