İkindi Divanı

Osmanlı Devletinde Dîvân-ı Hümâyûnun mûtâd toplantılarının dışında vezîriâzamın başkanlığında kurulan dîvân. İkindi namazından sonra toplandığı için bu tâbirle anılır.Bâbıâlî’de Dîvân-ı Hümâyûn belli günlerde toplanırdı.

Osmanlı Devletinde Divan-ı Hümayunun mutad toplantılarının dışında veziriazamın başkanlığında kurulan divan. İkindi namazından sonra toplandığı için bu tabirle anılır.

Babıali’de Divan-ı Hümayun belli günlerde toplanırdı. Sadrazamlar burada bitirilemeyen veya padişaha arza lüzum görülmeyen işleri kendi konaklarında divan toplamak suretiyle hallederlerdi. Bu divanın toplanması, Salı, Perşembe veya başka günlerde olabilirdi. Sadrazamdan başka hiçbir vezir ikindi divanı toplayamazdı. Divan başlamadan önce mehter çalınması adetti. Sadrazam; divana başkanlık eder, akşama kadar dava dinler, yaptıracağı bir işi derhal yaptırır veya emrini verirdi. Kendi yapamayacak ise veya padişaha bildirilmesi icab ediyorsa, Divan-ı Hümayuna arz ederdi. Eğer mesele, dini bir hükmün öğrenilmesi ve gereğinin ona göre yapılması ise, Kazaskere ve İstanbul Kadısına havale ederdi. Onlar da ne yapmak icab ettiğini yazıyla bildirirlerdi. Sadrazam bunu kabul ederse, tasdik ederdi. İkindi divanına herkes müracaatta bulunabilir, burada Türkçe bilmeyenler için hazır tercümanlar bekletilirdi.

Sadrazam, seferde bulunduğu zaman da özel bir merasim ve duadan sonra kendi otağında ikindiden sonra divan kurulurdu. 1826’da yeniçeri ocağının kaldırılmasından sonra, ikindi divanı toplantılarına son verildi.

Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.