Etiket: Cümle

Paragraf çeşitleri

Paragraf, herhangi bir yazının bir satır başından öteki satır başına kadar olan bölümüne denir. Daha geniş bir ifadeyle paragraf "bir duyguyu, bir düşünceyi, bir isteği, bir durumu, bir öneriyi, olayın bir yönünü, yalnızca bir yönüyle anlatım tekniklerin­...

Nesne (dil bilgisi)

Nesne cümlede yapılan işten doğrudan etkilenen öğedir. Ek alıp almamasına göre belirtili ve belirtisiz olmak üzere ikiye ayrılır.

Büyük sesli uyumu

``Büyük sesli uyumu``, bir sözcükte bulunan ünlülerin kalın ya da ince olarak birbirine uyması durumudur. Bu uyuma göre sözcük içerisindeki kalın ünlüleri kalın ünlüler, ince ünlüleri de yine ince ünlüler takip eder.

Sözdizimi (dilbilim)

Dilbilimde sentaks denilen bölüm. Cümle yapısını, kelimelerin cümledeki işleyişini inceler. Kelime, bir dilde birbirine zincirlenerek bir anlamlı yapı oluşturur. Her kelime bir dizim meydana getirir. Bir cümle anlamlı bir bütündür ve kelimeler bir kurala...

Thai Alfabesi

Thai alfabesi, 44 sessiz harf içeren bir hece yazısıdır. 18 ünlü, 6 çift sesli harf vardır. Harflerden 8 tanesi, yalnızca Pali ve Sanskritçe kaynaklı kelimeleri yazmak için kullanılır.

Sentaktik örüntü analizi

Sentaktik örüntü analizi, cümle kalıplarını analiz eden, içerdiği anlamları ayrıştırarak veri tabanındaki kavramlarla karşılaştıran yapay bir süreçtir.

Dil bilim

Dil bilimi, lengüistik veya lîsaniyat; dilleri dil bilgisi, söz dizimi (sentaks) ve fonetik gibi çeşitli açılardan yapısal olarak inceleyen bilim dalı. Genel (veya kuramsal) dil bilimi dillerin yapılarını (dil bilgisi) ve anlamlarını (anlam bilimi) incele...

Cümlenin ögeleri

Cümlenin öğeleri veya cümlenin ögeleri; cümlede yüklem ile görev ve anlam yönünden yükleme eşlik eden diğer parçalardan her biri. Cümlenin ögeleri tek bir sözcükten veya sözcük grubundan oluşabilir.

Büyük harflerin kullanıldığı yerler

Temel yazı kuralları içinde;

Atasözleri

Atasözleri, yüzyıllarca süren bir zaman dilimi içinde, tecrübeler sonucunda çeşitli sebeplerle söylenerek, sayısız hikmetleri küçük ve kısa sözler haline getiren, dedelerden torunlara kalan ibretli, özlü ve kısa sözler.

Lenguistik

Dil bilimi, lengüistik veya lîsaniyat; dilleri dil bilgisi, söz dizimi (sentaks) ve fonetik gibi çeşitli açılardan yapısal olarak inceleyen bilim dalı. Genel (veya kuramsal) dil bilimi dillerin yapılarını (dil bilgisi) ve anlamlarını (anlam bilimi) incele...

lengüistik

Lengüistik İnsan dilinin ilmi araştırması. Hususiyet arz eden lisanların da ilmi incelenmesi olan lengüistik, lisanların gelişmesini, aralarındaki bağları ve dünya üzerinde dağılımını araştırır. Bu araştırmayı yürütene “lengüist” denir. Bu manada lengüist...

yüklem

Cümlenin üzerine kurulduğu temel ögedir. Cümlenin ağırlığını, yükünü üzerine alan, taşıyan, yüklenen ögedir. Diğer ögeler yüklemin tamamlayıcısı ve destekleyicisi durumundadır.

tümce

Cümle veya tümce; bir ifade, soru, ünlem veya emiri dile getiren; kendi başına anlamlı kelimeler dizisi. Çoğunlukla özne, tümleç ve yüklemden meydana gelir.