Etiket: Attila

Attilâ

Attila (395-453), Avrupa Hun İmparatorluğu hükümdarı.

Anotolyos Antlaşması

Attila'nın Doğu Roma (Bizans)'ya yaptığı seferde Hunlar, Trakya'ya girip başkent İstanbul'u kuşatmak üzere Büyükçekmece önlerine kadar geldi. Bunun üzerine İmparator Teodosyüs barış istedi.

Alamanlar

Alamanlar, birçok Cermen kabilesinin bir araya gelerek kurdukları savaşçı topluluğun adı. Gotlar ve Slavlar tarafından Brandenburg'dan kovulduktan sonra 3. yüzyılın başlarında Main nehri üzerinde görüldüler.

Anatolios antlaşması

Attila'nın Doğu Roma (Bizans)'ya yaptığı seferde Hunlar, Trakya'ya girip başkent İstanbul'u kuşatmak üzere Büyükçekmece önlerine kadar geldi. Bunun üzerine İmparator Teodosyüs barış istedi.

Uldız

Uldız (Uldin); Hun İmparatorluğunun hükûmdarı (?-410 civarı).

Paris nüfusu

Paris, Fransa'nın başkenti ve Île-de-France bölgesinin merkezidir. Sen Nehri'nin üzerine, Paris Havzası'nın ortasına kurulmuştur.

Hun Türkleri

Hunlar veya Hun Türkleri, Kavimler Göçü ile Roma İmparatorluğu'nu istila etmesiyle bilinen göçebe kavimler topluluğuna verilen ortak addır. Hunlar; Ogurlar, Tunguzlar, Moğollar ve İrani kavimlerle birlikte Türk boylarından toplulukları da içeren birçok as...

Flavius Aetius

Aethius Batı Roma İmparatorulugunu Attiladan kurtaran döneminin en ünlü generallerindendir.Son dönemlerde imparatorun bile Romalı olmadıgı Batı İmparatorluğunda İngiliz tabiri ile "Last True Roman" olarak sıfatlandırılan gerçek bir Romalıdır.

Oktar

Oktar, Ruga, Muncuk ile kardeşler. Muncuk Atillanın babası dır.

Hun Lehçesi

Hunca veya Hun dili, ölü bir dil veya dil dönemidir. Ölü lehçe olarak varsayılır.

Avrupa Hun Devleti

Bu madde Avrupa'da faaliyet gösteren Hun İmparatorluğu hakkındadır. Asya'da faaliyeti gösteren "Hun İmparatorluğu" için Büyük Hun İmparatorluğu maddesine, Çin kaynaklarında geçen göçebe Hun topluluğu için Hiung-nu maddesine ve "Hunlar" kavramı için Hunlar...

Hun Dili

Hun lehçesi Hunların zamanında konuşulduğu sanılan Türk lehçesi. Şu ana kadar özelliklerini belirtecek bir metin bulunamamıştır. Ancak Attila adının Atacık anlamına geldiği sanılıyor. Çünkü "Gotça"'da -ila'nın küçültme eki olduğu ve Hun Türkçesi'nden buna...

Hunlar

Orta Asya'da ve Avrupa'da devlet kuran Türk boyudur. Osmanlı hanedanı dışında Türklerin başında hüküm süren en uzun ömürlü ve en önemli hanedan Hunlardır. Onları dört önemli topluluk olarak ele alabiliriz. Orta Asya Hunları, ilk büyük Hun hakanlığıdır...

Avrupa Hun İmparatorluğu

Asya'daki Büyük Hun İmparatorluğu dağıldıktan sonra Hunlar'ın bir kısmı Dinyeper Nehri ile Aral Golü doğusu arasındaki bölgeye yerleştiler ve Dördüncü Yüzyılın ortalarına kadar orada yaşadılar. Bu tarihten itibaren Batı'ya akın etmeye başladılar. Hunlar'ı...