--}}

Dağ Han

Dağ Han - Türk ve Altay mitolojisinde Dağ Kağanı. Tav (Tağ, Tak, Dak) Han olarak da söylenir.

Dağ Han - Türk ve Altay mitolojisinde Dağ Kağanı. Tav (Tağ, Tak, Dak) Han olarak da söylenir.

Mitolojideki Yeri ve Önemi

Oğuz Kağan’ın ilk eşinden olan oğullarından biridir. Türk Devleti’nin ululuğunu ve büyüklüğünü simgeler. Bazı dağlar Türklerce kutsal kabul edilir. Altay Dağı, Tanrı Dağı vs. Ayrıca mitolojik dağ motifleri mevcuttur. Demir Dağ, Bakır Dağ, Buz Dağ, Kil Dağ, Or Dağ, Kuz Dağ, Kur Dağ, Ak Dağ gibi… Ongunu Uçkuş’dur. Mitolojik dağların en önemli üç tanesi şu şekildedir. #Altındağ: Gökyüzündedir. Dokuz rüzgarın kesiştiği yerde başlar. #Demirdağ: Yeryüzündedir. Dokuz ırmağın kavuştuğu yerdedir. #Bakırdağ: Yeraltındadır. Dokuz yeraltı denizinin birleştiği yerdedir. Etimoloji (Dağ/Tağ/Tav) kökünden türemiştir. Büyük bir yükselti oluşturan toprak ve/veya kaya kitlesi. Kelime kökünde yükseklik anlamı bulunur. Moğolcada Dah/Dağah saözcüğü dayanıklılık demektir. Eski Türkçe Daga, Moğolca ve Tunguzca Dağa sözcükleri yakınlaşmak anlamı taşır. Kaynak * Türk Söylence Sözlüğü, Deniz Karakurt Dış bağlantılar * Türk Mitoloji Temaları Ayrıca bakınız * Oğuz Han * Deniz Han * Gün Han * Yıldız Han * Gök Han * Ay Han

Kaynak

larVikipedi

Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.