Asakir-i Nizamiyye

kütüphane

Belli bir sisteme göre tasnif edilen kitap ve benzeri materyallerin toplandığı, saklandığı, okuyucu ve araştırmacıların istifadesine sunulduğu yer. Farsçada ev manasına gelen “hane” ile Arapçada kitaplar manasına gelen “kütüb” kelimelerinin birleşmesinden...

adalet bakanlığı

Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı, Türkiye Cumhuriyeti hükûmetine bağlı olarak çalışan ve yargı işlerinden sorumlu olan bakanlıktır.

Patrona Halil İsyanı

Târihte Lâle devri olarak bilinen döneme son veren isyan hareketi. Patrona ihtilâlini hazirlayan çesitli; siyâsî, ekonomik, sosyal ve idâri sebepler vardir. Merkezde sadrâzam Nevsehirli Dâmâd ibrahim Pasa'ya karsi olan devlet adamlari, bilhassa devlet içe...

Selçuklular

Selçuklular, Türk-İslam devletlerinin en büyüklerindendir. Oğuzların Üçoklar kolunun, Kınık boyuna mensupturlar. 10. yüzyılın sonu ile 11. yüzyılın başlarında İslamı kabul ettiler. Selçuklular; Çin'den, Batı Anadolu dahil bütün Ortadoğu ülkeleri, Akdeniz...

Abdülkahir Sühreverdi

Evliyanın büyüklerinden ve fıkıh alimi. Babasının adı Abdullah Bekri'dir. Hazret-i Ebu Bekr-i Sıddik'ın soyundandır.

Molla Cami

Molla Cami din ve fen bilgilerinde alim, veli, şair. İsmi, Abdurrahman bin Nizameddin Ahmed, lakabı Nureddin'dir. Cami ve Mevlana nisbetleriyle Ünlü oldu. Anadolu'da Molla Cami diye tanındı. 1414 (H.817) senesinde İran'ın Cam kasabasında doğdu. İmam-ı Muh...

Sadi Şirazi

Sadi Şirazi İslam alimlerinden ve büyük velilerdendir. Asıl adı Müslihüddin Şeyh Sadi'dir. 1193 (H.589)te Şiraz'da doğdu. 1292 (H. 691) de orada vefat etti. Abdülkadir Geylani hazretlerinin halifesinin talebesidir. Onun derslerinde yetişerek kemale geldi....

Nizameddin Evliya

Nizameddin Evliya (1238-1325), Çiştiyye yolunun büyüklerinden olup, bu tarikata bağlı Nizâmiyye şubesinin pîridir. Hindistan sufilerindendir.

Siyasetname (Nizamülmülk)

::``Bu maddede Nizamülmülk tarafıdan yazılmış olan "Siyasetname" eseri konu edilmektedir. Genel olarak siyasetname türü ve eserleri için siyasetname maddesine göz atınız.``