--}}

Alfabetik Evliyalar Listesi

Aşağıda isimlerine göre alfabetik olarak evliyaların listesi yer almaktadır.

Aşağıda isimlerine göre alfabetik olarak evliyaların listesi yer almaktadır.

AB

}

C

}

Ç

}

D

}

E

}

G

Galip Hasan Kuşçuoğlu }

G

}

H

}

I

}

İ

}

J

}

K

}

L

}

MN

}
 • Nabi
 • Nalıncı Mimi Dede
 • Nasuhi Üsküdari
 • Neccarzade
 • Neccarzade Muhammed Sıddık
 • Necib Efendi
 • Nureddin Cerrahi
 • Nureddin Efendi
 • Nureddinzade Muslihuddin
 • Nuri Efendi (Üsküdar)
 • Nuri Efendi
 • Nurullah Efendi


O

}

Ö

 • Ömer Efendi Hazretleri
 • Ömer Ziyaeddin Dağıstani


Ömer Ziyaeddin Dağıstani 1849 yılında Dağıstan'da Koysu kenarında "Çerkay"a bağlı "Miatlı" köyünde doğmuştur.Babası zamanın ulemalarından Abdullah efendidir.Lezgi boyundan ve avar türklerindendir.Ömer Ziyaeddin gençlik yıllarında ünlü mücahit Şeyh Şamil ve onun oğlu Gazi Mehmet Paşa'nın mahiyetinde Ruslara karşı yıllarca savaşmıştır.Şeyh Şamil'in Ruslara esir düşmesinden sonra Istanbul'a gelen Ömer Ziyaeddin Dağıstandaki eğitimini burada da sürdürmüş yüksek ilim tahsilini tamamlarken Gümüşhaneli Hacı Ahmed Ziyaeddin 'den manevi feyz almaya başlamıştır.
Bu üstaddan zahiri ilim sahasında icazet aldığı gibi tasavvufta da bütün mertebeleri aşarak "hilafet " almıştır.
Merhum Ömer Ziyeddin in çok kuvvetli bir hafızası var idi.Ömrünün sonlarında dahi hatimle altı saatte teravih namazını kıldırırdı.
Ömer Ziyaeddin icazet aldıktan sonra 1880 tarihinde alay müftüsü olarak 16 yıl Edirne'de kalmış daha sonra Malkara kadılığına tayin edilmiştir.Burada Nazife (Binatlı) hanımla evlenmiş ve bu evlilikten sekiz çocuğu olmuştur.Daha sonra Tekirdağ kadılığına tayin edilen merhum iki buçuk yıl burada kalmıştır.
Meşrutiyetin ilanından sonra Istanbula gelmiş ve burada bir müddet kaldıktan sonra Medine'ye gitmiştir.O sırada hac ziyaretine gelen Mısır Hidivi Abbas Hilmi Paşa ile tanışarak onun daveti ile Mısır'a İskenderiye'ye gitmiştir.Birinci Dünya Savaşı sırasında İngilizlerin Araplardan paralı asker toplayıp bunları Türk ordusuna karşı kullanmaları üzerine bunu engellemek için konferanslar veren risale ve beyannameler yayınlayan Ömer Ziyaeddin'i İngilizler tutuklamış ve o sırada İsviçre'de bulunan Abbas Hilmi Paşa'nın durumu öğrenmesi ve İngiltere Kralı nezdinde teşebbüse geçmesi üzerine İngiltere Kralının emri ile serbest bırakılmıştır.


Ömer Ziyaeddin Dağıstani 1921 yılında Istanbul'a dönmüş ve sonradan İlahiyat Fakültesine dönüşen "Dar-ül Hilafe Medrese-tül Mütehassisin" de Mezhepler Arasındaki İhtilaflar ve Hadis İlmi derslerini okutmuştur.


Gümüşhaneli merhumun dergah postnişinliği açıldığından ve halifeliğe talebeleri içinde en olgun ve bilgin olduğundan vakfadenin şartlarına uyarak orada irşad ve ilim öğreticiliği yapmıştır.Sultan Vahidüddin'in bizzat dergaha gelip kendisine Şeyhülislamlık teklifine karşı " İşgal altında bulunan bir memlekette fetva makamı işgak edilmez " diyerek teklifi reddeden Ömer Ziyaeddin 1925 (17 Rebiülevvel 1340) tarihinde bir Cuma gecesi 75 yaşında iken vefat etmiş ve Süleymaniye Avlusunda Sultan Süleyman Türbesi yanına defnedilmiştir.Prof.Dr.Cüneyt Binatlı


P

Seyyid Ahmed Er Rufai }

R

 • Seyyid Ahmed Er Rufai
 • Ramazan Mahfi Efendi
 • Ruşen Efendi (Büyük Ruşen)
}

S

 • Saçlı İbrahim Efendi
 • Sa'düddin İsmail Efendi
 • Safranbolulu İsmail Necati
 • Salih Efendi
 • Sandıklı Şeyhi Hasan Hamdi Efendi
 • Sarı Abdullah Efendi
 • Sarı Nasuh
 • Selahaddin Uşaki
 • Selami Ali Efendi
 • Sertarikzade Mehmed Emin Efendi
 • Ahmed Şevki Nakşibendi
 • Muslihiddin Efendi
 • Nizam Efendi
 • Seyfeddin Akdoğan (Efendi Baba)
 • Seyfullah Kasım Efendi
 • Yahya Efendi
 • Sinan Efendi
 • Sinan Erdebili
 • Sinanüddin Yusuf Amasi
 • Sivasi Abdülmecid Efendi
 • Somuncu Baba
 • Süleyman Halveti (Beşikçizade)
 • Süleyman Hilmi Tunahan
 • Süleyman Sıdkı Efendi
 • Sünbül Sinan Efendi


}

Ş • Şah Muhammed Çelebi
 • Şerifzade Mehmed Efendi
 • Abdülhalim Efendi
 • Ali Behçet Efendi
 • Galib Dede
 • İsa Dede
 • İsmail Rumi
 • Mehmed Ruhi Dede
 • Musa eş-Şeyhani
}

T

 • Telli Baba
 • Tezveren Dede
 • Topbaşzade Musa Efendi
 • Terzi Baba (Vehbi Hayyati)
}

U

}

Ü

 • Ümm-i Sinan
 • Ünsi Hasan Efendi
}

V

 • Vani Ahmed Efendi
 • Vefa Konevi
 • Vişnezade
}

Y

 • Yahya Efendi
 • Yakub Afvi Efendi
 • Yakub Germiyani
 • Yanyalı Mustafa İsmet Efendi
 • Yavedud Sultan
 • Yunus Emre
 • Yusuf Dede
 • Yusuf Nizameddin Efendi
 • Yusuf Sinaneddin-i Sineçak
 • Yusuf Ziya Akışık
}

Z

 • Zakirzade Abdullah Efendi
 • Zarifi Hasan Efendi
 • Zekai Mustafa Efendi
 • Zenbilli Ali Efendi
 • Zenbillizade Fudayl Efendi
 • Ziyaeddin Gümüşhanevi
 • Zuhurat Baba
}

Kaynaklar

Vikipedi

İlgili konuları ara


Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.