1961 Anayasası Maddeleri - Dördüncü Kısım

DÖRDÜNCÜ KISIMÇEŞİTLİ HÜKÜMLERI. Devrim Kanunlarının KorunmasıMadde 153- Bu Anayasanın hiçbir hükmü, Türk toplumunun çağdaş uygarlık seviyesine erişmesi ve Türkiye Cumhuriyetinin lâiklik niteliğini koruma amacını güden aşağıda gösterilen Devrim kanunlarının, bu Anayasanın halkoyu ile kabûl edildiği tarihte yürürlükte bulunan hükümlerinin Anayasaya aykırı olduğu şeklinde anlaşılamaz ve yorumlanamaz:1.

DÖRDÜNCÜ KISIM

ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

I. Devrim Kanunlarının Korunması

Madde 153- Bu Anayasanın hiçbir hükmü, Türk toplumunun çağdaş uygarlık seviyesine erişmesi ve Türkiye Cumhuriyetinin laiklik niteliğini koruma amacını güden aşağıda gösterilen Devrim kanunlarının, bu Anayasanın halkoyu ile kabul edildiği tarihte yürürlükte bulunan hükümlerinin Anayasaya aykırı olduğu şeklinde anlaşılamaz ve yorumlanamaz:

1. 3 Mart 1340 tarihli ve 430 sayılı Tevhidi Tedrisat Kanunu;

2. 25 Teşrinisani 1341 tarihli ve 671 sayılı Şapka İktisası hakkında Kanun;

3. 30 Teşrinisani 1341 tarihli ve 677 sayılı Tekke ve Zaviyelerle Türbelerin Seddine ve Türbedarlıklar ile Bir Takım Unvanların Men ve İlgasına dair Kanun;

4. 17 Şubat 1926 tarihli ve 743 sayılı Türk Kanunu Medenisiyle kabul edilen, evlenme akdinin evlendirme memuru tarafından yapılacağına dair medeni nikah esası ile aynı Kanunun 110 uncu maddesi hükmü;

5. 20 Mayıs 1928 tarihli ve 1288 sayılı Beynelmilel Erkamın Kabulü hakkında Kanun;

6. 1 Teşrinisani 1928 tarihli ve 1353 sayılı Türk Harflerinin Kabul ve Tatbiki hakkında Kanun;

7. 26 Teşrinisani 1934 tarihli ve 2590 sayılı Efendi, Bey, Paşa gibi lakap ve Unvanların Kaldırıldığına dair Kanun;

8. 3 Kanunuevvel 1934 tarihli ve 2596 sayılı Bazı Kisvelerin Giyilemiyeceğine dair Kanun.

II. Diyanet İşleri Başkanlığı


Madde 154- Genel idare içinde yer alan Diyanet İşleri Başkanlığı özel kanununda gösterilen görevleri yerine getirir.

Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.

1961 Anayasası Maddeleri - Dördüncü Kısım ilgili konular

 • Kök

  Kök Kara hayatına uymuş olan gelişmiş bitkilerde, genel olarak toprak içerisine doğru büyüyen bir toprak altı organı. Görevi, bitkiyi topr
 • Anayasa

  ANAYASA Alm. Grundgesetz (n), Konstitution (f), Fr. Constitution, İng. Constitution. Devletin esas kuruluşunu, devletin kişilerle ve kişilerin bir
 • 1924 Anayasası maddeleri

  1924 ANAYASASIBİRİNCİ BÖLÜMEsas HükümlerMadde 1- Türkiye Devleti Bir Cumhuriyettir.Madde 2- Türkiye Devleti Cumhuriyetçi, Milliyetçi, Halk
 • 1961 Anayasası maddeleri

  BAŞLANGIÇTarihi boyunca bağımsız yaşamış, hak ve hürriyetleri için savaşmış olan; Anayasa ve Hukuk dışı tutum ve davranışlarıyla me
 • 1961 Anayasası maddeleri - birinci kısım

  BİRİNCİ KISIM GENEL ESASLAR I. Devletin Şekli Madde 1- Türkiye Devleti bir Cumhuriyettir. II. Cumhuriyetin Nitelikleri Madde 2- Türkiye C
 • 1961 Anayasası maddeleri - ikinci kısım

  İKİNCİ KISIM TEMEL HAKLAR VE ÖDEVLER Birinci Bölüm GENEL HÜKÜMLER I. Temel Hakların Niteliği ve Korunması Madde 10- Herkes, kiş
 • 1961 Anayasası maddeleri - üçüncü kısım

  ÜÇÜNCÜ KISIMCUMHURİYETİN TEMEL KURULUŞUBirinci BölümYASAMAA)Türkiye Büyük Millet MeclisiI. TBMM’nin KuruluşuMadde 63- Türkiye Büy
 • 1961 Anayasası maddeleri - dördüncü kısım

  DÖRDÜNCÜ KISIMÇEŞİTLİ HÜKÜMLERI. Devrim Kanunlarının KorunmasıMadde 153- Bu Anayasanın hiçbir hükmü, Türk toplumunun çağdaş uygarl
 • 1961 Anayasası maddeleri - beşinci kısım

  BEŞİNCİ KISIMGEÇİCİ HÜKÜMLERI. T.B.
 • 1961 Anayasası maddeleri - Notlar

  DİPNOTLAR(1) Maddenin ilk şekli:M.Temel hakların özü.Madde 11- Temel hak ve hürriyetler, Anayasanın sözüne ve ruhuna uygun olarak ancak kanun