--}}

Şeyhülislamlar Listesi

Şeyhülislamlar Listesi (185 meşîhat ve 131 kişi)

Şeyhülislamlar Listesi (185 meşihat ve 131 kişi)

Şeyhülislamlar

İkinci Murat devri: 1) Molla Şemsüddin-i Fenari, 2) Molla Yegan

İkinci Murat ve İkinci Mehmet devirleri: 3) Molla Fahreddin Acemi

İkinci Mehmet devri: 4) Molla Hüsrev

İkinci Mehmet ve İkinci Bayezit devri: 5) Molla Gurani

İkinci Bayezit devri: 6) Molla Abdülkerim, 7) Çelebi Alauddin-il-Arabi, 8) Efdalzade Hamidüddin-Molla

İkinci Bayezid, Birinci Selim ve Birinci Süleyman devirleri: 9) Zembilli Ali Efendi

Birinci Süleyman devri: 10) Kemal Paşazade Şemsüddin Ahmed Çalebi Efendi, 11) Sadullah Sa`di Çelebi Efendi, 12) Çivizade Muhyiddin Şeyh Mehmed Efendi, 13) Hamidi Abdülkadir Çelebi Efendi, 14) Fenarizade Muhyiddin Efendi

Birinci Süleyman ve İkinci Selim devirleri: 15) Mehmet Ebussuud Efendi

İkinci Selim ve Üçüncü Murat devirleri: 16) Konyalı Hamid Mahmud Efendi

Üçüncü Murat devri: 17) Kadızade Ahmed Şemsüddin Efendi, 18) Malulzade Mehmet Efendi, 19) Çivizade Hacı Mehmet Efendi, 20) Müeyyedzade Abdülkadir Şeyhi Efendi, 21) Bostanzade Mehmet Efendi, 22) Bayramzade Hacı Zekeriyya Efendi

Üçüncü Murat ve Üçüncü Mehmet devirleri 23) Bostanzade Mehmet Efendi (ikinci meşihati)

Üçüncü Mehmet devri: 24) Cami`ür Rİyaseteyn Hoca Mehmed Sa`düddin Efendi, 25) Cafer Efendizade Hacı Mustafa Sun`ullah Efendi, 26) Hoca Sa`düddinzade Mehmet Çelebi Efendi, 27) Cafer Efendizade Hacı Mustafa Sun`ullah Efendi (ikinci meşihati)

Üçüncü Mehmet ve Birinci Ahmet devirleri: 28) Ebul Meyamin Mustafa Efendi

Birinci Mehmet devri: 29) Cafer Efendizade Hacı Mustafa Sun`ullah Efendi (üçüncü meşihati), 30) Ebul Meyamin Mustafa Efendi, 31) Cafer Efendizade Hacı Mustafa Sun`ullah Efendi (dördüncü meşihati), 32) Hoca Sa`düddinzade Mehmet Çelebi Efendi

Birinci Ahmet, Birinci Mustafa, İkinci Osman ve Birinci Mustafa devirleri: Hoca Sa`düddinzade Hacı Mehmet Es`at Efendi

Birinci Mustafa ve Dördüncü Murat devirleri: 34) Zekeriyazade Yahya Efendi

Dördüncü Murat devri: 35) Hoca Sa`düddinzade Hacı Mehmet Es`at Efendi (ikinci meşihati), 36) Zekeriyazade Yahya Efendi (ikinci meşihati), 37) Alizade Hüseyn Efendi / Şehid Hüseyn Efendi

Dördüncü Murat ve Sultan İbrahim devirleri: 38) Zekeriyazade Yahya Efendi (üçüncü meşihati),

Sultan İbrahim devri: 39) Es`at Efendizade Ebu Said Mehmet Efendi, 40) Muid Ahmet Efendi

Sultan İbrahim ve Dördüncü Mehmet devirleri: 41) Hacı Abdürrahmin Efendi

Dördüncü Mehmet devri: 42) Hoca Sa`düddin hafidi Bahai Mehmet Efendi, 43) Karaçelebizade Abdül Aziz Efendi, 44) Es`at Efendizade Ebu Said Mehmet Efendi (ikinci meşihati), 45) Hoca Sa`düddin hafidi Bahai Mehmet Efendi (ikinci meşihati), 46) Es`at Efendizade Ebu Said Mehmet Efendi (üçüncü meşihati), 47) Hüsamzade / Tulumcuzade Abdurrahman Efendi, 48) Memekzade Mustafa Efendi, 49) Hocazade Mes`ud Efendi, 50) Hanefi Mehmet Efendi, 51) Balizade Mustafa Efendi, 52) Bolevi Mustafa Efendi, 53) Bursalı Esiri Mehmet Efendi, 54) Sun`izade Seyyid Mehmet Efendi, 55) Minkarizade Yahya Efendi, 56) Çatalcalı Ali Efendi, 57) Ankaravi Mehmet Emin Efendi

Dördüncü Mehmet ve İkinci Süleyman devirleri: 58) Debbağzade Mehmet Efendi

İkinci Süleyman devri: 59) Erzurumlu Seyyid Hacı Feyzullah Efendi, 60) Debbağzade Mehmet Efendi (ikinci meşihati)

İkinci Süleyman ve İkinci Ahmet devirleri: 61) Ebu Saidzade Feyzullah Feyzi Efendi

İkinci Ahmet devri: 62) Çatalcalı Ali Efendi (ikinci meşihati), 63) Ebu Saidzade Feyzullah Feyzi Efendi (ikinci meşihati)

İkinci Ahmet ve İkinci Mustafa devirleri: 64) Sadrüddinzade Sadık Mehmet Efendi

İkinci Mustafa devri: 65) İmam-Mehmet Efendi, 66) Cami-ür Riyaseteyn Erzurumlu Seyyid Hacı Feyzullah Efendi, 67) Paşmakçızade Seyyid Ali Efendi

İkinci Mustafa ve Üçüncü Ahmet devirleri: 68) İmam Mehmet Efendi

Üçüncü Ahmet devri: 69) Cami-ür Riyaseteyn Erzurumlu Seyyid Hacı Feyzullah Efendi (ikinci meşihati), 70) Paşmakçızade Seyyit Ali Efendi (ikinci meşihati), 71) Sadrüddinzade Sadık Mehmet Efendi (ikinci meşihati), 72) Ebezade Abdullah Efendi, 73) Mehmed Ataullah, 74) Ebezade Abdullah Efendi (ikinci meşihati), 75) Mehmet Ataullah Efendi, 76) İmam Mahmut Efendi, 77) Mirza Mustafa Efendi, 78) Menteşzade Abdürrahim Efendi, 79) Ebu İshak Kara İsmail Naim Efendi, 80) Yenişehirli Abdullah Efendi

Üçüncü Ahmet ve Birinci Mahmut devirleri: 81) Mirzazade Şeyh Mehmed Efendi

Birinci Mahmut devri: 82) Paşmakçızade Abdullah Efendi, 83) Damadzade Ebulhayr Ahmet Efendi, 84) Ebu İshakzade İshak Efendi, 85) Dürri Mehmet Efendi, 86) Seyyid Feyzullahzade Esseyyid Mustafa Efendi, 87) Pirizade Mehmet Şahib Efendi, 88) Hayati Mehmet Emin Efendi, 89) Mehmed Zeyni, 90) Ebu İshakzade Mehmet Es`at Efendi, 91) Kara Halil Efendizade

Birinci Mahmut ve Üçüncü Osman devirleri: 92) Seyyid Mürtaza Efendi

Üçüncü Osman devri: 93) Vassaf Abdullah Efendi, 94) Mamadzade Feyzullah Efendi, 95)Dürrizade Mustafa Efendi

Üçüncü Osman ve Üçüncü Mustafa devirleri: 96) Damadzade feyzullah Efendi (ikinci meşihati)

Üçüncü Mustafa devri: 97) Mehmet Salih Efendi, 98) Çelebizade İsmail í‚sım Efendi, 99) Hacı-Veliyyüddin Efendi (ikinci meşihati), 100) Tirevi Ebubekir Efendizade Ahmet Efendi, 101) Dürrizade Mustafa Efendi, 102) Hacı veliyyüddin Efendi (ikinci meşihati), 103) Pirizade Osman Sahib Efendi, 104) Mirzazade Seyyid Mehmet Said Efendi

Üçüncü Mustafa ve Birinci Abdülhamid devirleri: 105) Şerifzade Seyyid Mehmet Şerif Efendi

Birinci Abdülhamid devri: 106) Dürrizade Mustafa Efendi (ikinci meşihati), 107) İvaz Paşazade İbrahim Bey Efendi (ikinci meşihati), 108) Topkapulu Salihzade Camgöz Mehmet Emin Efendi, 109) Vessafzade Mehmet Es`ad Efendi, 110) Es`adzade Mehmet Şerif Efendi, 111) Karahisari Seyyid İbrahim Efendi, 112) Dürrizade Seyyid Mehmet Ataullah Efendi, 113) İvaz Paşazade İbrahim Bey Efendi (ikinci meşihati), 114) Arapzade Ahmed Ataullah Efendi, 115) Dürrizade Seyyid Mehmet í‚rif Efendi, 116) Müftizade Ahmed Efendi, 117) Mekki Mehmed Efendi

Birinci Abdülhamid ve Üçüncü Selim devirleri: 118) Seyyid Mehmet Kamil Efendi

Üçüncü Selim devri: 119) Es`adzade Mehmet Şerif Efendi (ikinci meşihati), 120) Hamidzade Mustafa Efendi, 121) Seyyid Yahya Tevfik Efendi, 122) Mekki Mehmed Efendi (ikinci meşihati), 123) Dürrizade Seyyid Mehmet í‚rif Efendi, 124) Reiszade Mustafa í‚şir Efendi, 125) Samanizade Ömer Hulusi Efendi, 126) Salihzade Ahmed Es`ad Efendi

Üçüncü Selim ve Dördüncü Mustafa devirleri: 127) Şerifzade Seyyid Mehmet Ataullah Efendi

Dördüncü Mustafa devri: 128) Samanizade Ömer Hulusi Efendi, 129) Şerifzade Seyyid Mehmet Ataullah Efendi (ikinci meşihati)

Dördüncü Mustafa ve İkinci Mahmud devirleri: 130) Arapzade Mehmet í‚rif Efendi

İkinci Mahmud devri: 131) Salihzade Ahmed Es`ad Efendi (ikinci meşihati), 132) Dürrizade Seyyid Abdullah Efendi, 133) Samanizade Ömer Hulusi Efendi (üçüncü meşihati), 134) Dürrizade Seyyid Abdullah Efendi (ikinci meşihati), 135) Çelebizade hafidi Seyyid Mehmet Zeyn-ül-abidin Efendi , 136) Mekkizade Mustafa í‚sım Efendi, 137) Hacı Halil Efendi , 138) Yasincizade Seyyid Abdülvehhab Efendi, 139) Sıdkızade Ahmed Reşid Efendi, 140) Mekkizade Mustafa í‚sım Efendi (ikinci meşihati), 141) Kadızade Mehmet Tahir Efendi, 142) Yasincizade Seyyid Abdülvehhab Efendi (ikinci meşihati)

İkinci Mahmud ve Abdülmecid devirleri: 143) Mekkizade Mustafa í‚sım Efendi (üçüncü meşihati)

Abdülmecit devri: 144) İsmet Beyzade Seyyid Hacı Ahmed í‚rif Hikmet Bey Efendi, Meşrebzade Mehmet í‚rif Efendi

Abdülmecid ve Abdül`aziz devirleri: 146) Seyyid Mehmet Sa`düddin Efendi

Abdül`aziz devri: 147) í‚tıfzade Ömer Hüsamüddin Efendi, 148) Hacı Mehmet Refik Efendi, 149) Cami`ür Riyaseteyn Akşehirli Hasan Fehmi Efendi, 150) Ahmed Mutar Molla Bey Efendi, 151) Turşucuzade hacı Ahmed Muhtar Efendi, 152) İmam-ı Sultani Hafız Hasan Hayrullah Efendi, 153) Cami-ür Riyaseteyn Akşehirli Hasan Fehmi Efendi (ikinci meşihati)

Abdül`aziz, Beşinci Murad ve İkinci Abdülhamid devirleri: 154) İmam-ı Sultani Hafız Hasan Hayrullah Efendi (ikinci meşihati)

İkinci Abdülhamid devri: 155) Hacı Kara Halil Efendi, 156) Ahmed Muhtar Mollah Bey Efendi (ikinci meşihati), 157) Uruanizade Ahmed Es`ad Efendi, 158) Bodrumlu Hacı Ömer Lutfi Efendi, 159) Yusufzade Halid Efendizade mehmet Cemalüddin Efendi, 160) Yusufzade Halid Efendizade Mehmet Cemalüddin Efendi, 161) Mehmet Zıyaüddin Efendi

İkinci Abdülhamid ve Beşinci Mehmet devirleri: 162) Mehmet Zıyaüddin Efendi (ikinci meşihati)

Beşinci Mehmet devri: 163) Pirizade Mehmet Salib Molla Bey Efendi, 164) Çelebizade Hüseyn Hüsnü Efendi, 165) Musa Kazım Efendi, 166) Musa Kazım Efendi (ikinci meşihati), 167) Abdurrahman Nesib Efendi, 168) Yusufzade Halid Efendizade Mehmet Cemalüddin Efendi (üçüncü meşihati), 169) Yusufzade Halid Efendizade Mehmet Cemalüddin Efendi (dördüncü meşihati), 170) Mehmet Es`ad Efendi, 171) Mehmet Es`ad Efendi (ikinci meşihati), 172) Ürgubi Mustafa Hayri Efendi, 173) Musa Kazım Efendi (üçüncü meşihati)

Beşinci Mehmet Reşad ve Altıncı Mehmet Vahidüddin devirleri: 174) Musa Kazım Efendi (dördüncü meşihati)

Altıncı Mehmet Vahidüddin devri: 175) Haydarizade İbrahim Efendi, 177) Haydarizade İbrahim Efendi (ikinci meşihati), 178) Mustafa Sabri Efendi, 179) Mustafa Sabri Efendi (ikinci meşihati), 180) Mustafa Sabri Efendi (üçüncü meşihati), 181) Haydarizade İbrahim Efendi (üçüncü meşihati), 182) Haydarizade İbrahim Efendi (dördüncü meşihati), 183) Dürrizade Abdullah Bey Efendi, 184) Mustafa Sabri Efendi (dördüncü meşihatı), 185) Medeni Mehmet Nuri Efendi

KaynakçaOsmanlı-taslak

Kaynaklar

Vikipedi

İlgili konuları ara


Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.